A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

Přísloví 31
Můj synu, nezapomeň na tyto rady vezmi si je k srdci a zachovávej je.
2
O mnoho let ti prodlouží život a přinesou ti hodně dobrého.
3
Ať tě nikdy neopustí láska a věrnost; přivaž je na své hrdlo, ať jsou vidět jako vzácný skvost, vtiskni je do svého srdce, ať řídí tvé smýšlení!
4
Tak najdeš u Boha odměnu a získáš sympatie i přízeň lidí.
5
Důvěřuj Bohu celým svým srdcem a nespoléhej se jen na svůj rozum.
6
Snaž se Boha poznávat na všech svých cestách a on ti vyrovná všechny tvé stezky.
7
Nehledej jenom svoji moudrost, ale žij v uctivé bázni před Hospodinem a odmítej všechno zlé.
8
To přinese tvému tělu zdraví a osvěžení tvým kostem.
9
Hospodinu prokazuj úctu svým majetkem a prvotinami ze všech výnosů úrody.
10
Tvé sýpky se bohatě naplní zrním, tvé kádě budou přetékat moštem.
11
Můj synu, nepohrdej Hospodinovým káráním, neodporuj jeho kázni.
12
Vždyť Hospodin napomíná toho, koho má rád a koho miluje tak, jako otec svého syna.
13
Šťastný je ten, kdo našel moudrost, kdo dosáhl rozumnost a je rozvážný.
14
Skutečná moudrost je mnohem užitečnější než stříbro a získat ji je více než získat zlato.
15
Je drahocennější než vzácné perly, nevyrovná se jí žádný ze skvostů, po kterém toužíš.
16
V její pravici je dlouhý život a z levice nabízí bohatství a slávu.
17
Ne jejích cestách najdeš pravé štěstí a na všech jejích stezkách se setkáš s pokojem.
18
Kdo se jí chopí, stane se mu stromem života. Šťastni jsou ti, kdo se jí drží.
19
Moudrostí učinil Hospodin celý svět a rozumností rozprostřel nebeskou klenbu,
20
jeho věděním se rozdělily propastné tůně a mraky seslaly krůpěje rosy.
21
Můj synu, tuto radu nikdy nepusť ze zřetele: Uchovej si zdravý úsudek a obezřetnost.
22
Stanou se ti životem, budou jako ozdobný řetěz na tvém hrdle.
23
Bezpečně půjdeš svou cestou a tvá noha nikdy neklopýtne.
24
Pokojně se uložíš k spánku a ničeho se nebudeš děsit; spaní ti bude požitkem.
25
Nepřekvapí tě nečekaná hrůza, ani záhuba, jež čeká bezbožné,
26
protože Hospodin je tvá jistota. On ochrání tvé nohy před každou nástrahou.
27
Neodpírej dobrodiní těm, kdo je potřebují, zvlášť, když je můžeš prokázat.
28
Neříkej svému bližnímu: „Dnes musíš počkat! Zítra ti dám, co potřebuješ.“ Nevymlouvej se, když to můžeš dát hned.
29
Neplánuj nic zlého proti svému bližnímu, proti tomu, kdo ti důvěřuje.
30
Nemáš-li důvod, nevyhledávej s nikým spory, zvláště, když ti neučinil nic zlého.
31
Nezáviď bezohlednému a neurvalci, nenapodobuj jeho jednání.
32
Pamatuj, že zvrácený člověk se Hospodinu hnusí, a že Bůh prokazuje přízeň těm, kteří jsou poctiví.
33
Hospodinova přízeň odstoupila od domu zvráceného, ale dům spravedlivého má jeho požehnání.
34
Posměvače vydává posměchu, ale pokorným prokazuje milost.
35
Moudří lidé přijmou slávu jako dědictví, zatímco hlupáci a pošetilci skončí s hanbou.Přísloví 3:1
Přísloví 3:2
Přísloví 3:3
Přísloví 3:4
Přísloví 3:5
Přísloví 3:6
Přísloví 3:7
Přísloví 3:8
Přísloví 3:9
Přísloví 3:10
Přísloví 3:11
Přísloví 3:12
Přísloví 3:13
Přísloví 3:14
Přísloví 3:15
Přísloví 3:16
Přísloví 3:17
Přísloví 3:18
Přísloví 3:19
Přísloví 3:20
Přísloví 3:21
Přísloví 3:22
Přísloví 3:23
Přísloví 3:24
Přísloví 3:25
Přísloví 3:26
Přísloví 3:27
Přísloví 3:28
Přísloví 3:29
Přísloví 3:30
Přísloví 3:31
Přísloví 3:32
Přísloví 3:33
Přísloví 3:34
Přísloví 3:35


Přísloví 1 / Přís 1
Přísloví 2 / Přís 2
Přísloví 3 / Přís 3
Přísloví 4 / Přís 4
Přísloví 5 / Přís 5
Přísloví 6 / Přís 6
Přísloví 7 / Přís 7
Přísloví 8 / Přís 8
Přísloví 9 / Přís 9
Přísloví 10 / Přís 10
Přísloví 11 / Přís 11
Přísloví 12 / Přís 12
Přísloví 13 / Přís 13
Přísloví 14 / Přís 14
Přísloví 15 / Přís 15
Přísloví 16 / Přís 16
Přísloví 17 / Přís 17
Přísloví 18 / Přís 18
Přísloví 19 / Přís 19
Přísloví 20 / Přís 20
Přísloví 21 / Přís 21
Přísloví 22 / Přís 22
Přísloví 23 / Přís 23
Přísloví 24 / Přís 24
Přísloví 25 / Přís 25
Přísloví 26 / Přís 26
Přísloví 27 / Přís 27
Přísloví 28 / Přís 28
Přísloví 29 / Přís 29
Přísloví 30 / Přís 30
Přísloví 31 / Přís 31