A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

Přísloví 291
Kdo se zatvrdí proti domluvám, náhle se zhroutí; nepomůže mu nikdo.
2
Národ se raduje, když spravedliví získávají vliv, vládne-li však bezbožný, lidé naříkají.
3
Radost otci působí ten, kdo miluje moudrost, mrhá však majetek ten, kdo se stýká s nevěstkami.
4
Spravedlivý král prospívá své zemi, kdo ji však vydírá mnohými daněmi, ničí ji.
5
Kdo lichotí svému bližnímu, nastavuje past jeho nohám.
6
Ničema nastavuje léčku sám sobě, spravedlivý se může vždycky radovat.
7
Spravedlivý vnímá trápení a spory chudých, ale ničemu to nezajímá.
8
Klevetníci vnášejí do města napětí, Moudří svým vlivem usilují o klid.
9
Když se moudrý soudí s pošetilcem, Pak s klidem vzdoruje jeho úšklebkům i křiku.
10
Krvelační lidé nenávidí bezúhonného; ale upřímní se snaží zachránit mu život.
11
Hlupák se neudrží a vybuchne, ale moudrý se vždycky ovládne.
12
Naslouchá-li panovník lživým řečem, jednají jeho poradci a ministři jako ničemové.
13
Chudý a mocný žijí vedle sebe a oba přijímají život a světlo od Hospodina.
14
Jestliže panovník spravedlivě hájí práva chudých, upevňuje natrvalo svůj trůn.
15
Prut a napomínání otevírají cestu k moudrosti, ale nezdárný syn je k hanbě rodičům.
16
Uchvacují-li bezbožní moc, rozmáhá se hřích, spravedliví však uvidí jejich pád.
17
Trestej svého syna a odmění se ti pokojem a radostí.
18
Nenaslouchá-li národ Božímu slovu, národ upadá! Dobře se daří tam, kde zachovávají Hospodinův zákon.
19
Otroka nelze vychovávat slovy; on jim rozumí, ale neřídí se jimi.
20
Vidíš-li člověka ukvapeného v řeči, pak věz, že blázen má větší naději než on.
21
Kdo od mládí hýčká otroka, bude se nakonec chovat jako vzdorovitý syn.
22
Hněvivý člověk je strůjce svárů, a popudlivý je příčinou mrzutostí a hříchu.
23
Pýcha ponižuje člověka, ale pokora je mu ke cti.
24
Kdo se dělí se zlodějem, škodí sám sobě; vyslechne jeho rozsudek, ale svědčit proti němu nemůže.
25
Kdo je někomu zavázán a má z něho strach, je jako by se ocitl ve vlastní pasti; důvěra v Hospodina přináší jistotu a bezpečí.
26
Mnozí si předcházejí panovníka, ale jen Hospodin zajistí každému právo.
27
Poctivému a čestnému člověku se ničema hnusí, ničema nesnese vedle sebe spravedlivého.Přísloví 29:1

Přísloví 29:2

Přísloví 29:3

Přísloví 29:4

Přísloví 29:5

Přísloví 29:6

Přísloví 29:7

Přísloví 29:8

Přísloví 29:9

Přísloví 29:10

Přísloví 29:11

Přísloví 29:12

Přísloví 29:13

Přísloví 29:14

Přísloví 29:15

Přísloví 29:16

Přísloví 29:17

Přísloví 29:18

Přísloví 29:19

Přísloví 29:20

Přísloví 29:21

Přísloví 29:22

Přísloví 29:23

Přísloví 29:24

Přísloví 29:25

Přísloví 29:26

Přísloví 29:27Přísloví 1 / Přís 1

Přísloví 2 / Přís 2

Přísloví 3 / Přís 3

Přísloví 4 / Přís 4

Přísloví 5 / Přís 5

Přísloví 6 / Přís 6

Přísloví 7 / Přís 7

Přísloví 8 / Přís 8

Přísloví 9 / Přís 9

Přísloví 10 / Přís 10

Přísloví 11 / Přís 11

Přísloví 12 / Přís 12

Přísloví 13 / Přís 13

Přísloví 14 / Přís 14

Přísloví 15 / Přís 15

Přísloví 16 / Přís 16

Přísloví 17 / Přís 17

Přísloví 18 / Přís 18

Přísloví 19 / Přís 19

Přísloví 20 / Přís 20

Přísloví 21 / Přís 21

Přísloví 22 / Přís 22

Přísloví 23 / Přís 23

Přísloví 24 / Přís 24

Přísloví 25 / Přís 25

Přísloví 26 / Přís 26

Přísloví 27 / Přís 27

Přísloví 28 / Přís 28

Přísloví 29 / Přís 29

Přísloví 30 / Přís 30

Přísloví 31 / Přís 31