A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

Přísloví 281
Bezbožníci utíkají, i když je nikdo nehoní, ale spravedlivý se cítí bezpečný jako mladý lev.
2
Když vládne v zemi hřích, derou se mnozí k moci, ale pod vedením rozumného ustálí se poměry.
3
Boháč, který utiskuje chudé, je jako prudký liják, který zničí úrodu.
4
Ti, kdo opouštějí Zákon, vychvalují bezbožného, ale ti kteří Zákon ctí, staví se mu na odpor.
5
Zlí lidé nemají pro Zákon pochopení, ale ti, kdo hledají Hospodina, rozumí všemu.
6
Lepší je chudý, který žije bezúhonně než boháč, který jde životem pokřivenými cestami.
7
Rozumný syn dodržuje Zákon, kdo se spolčuje se zhýralci, dělá otci hanbu.
8
Kdo svůj majetek rozmnožuje úroky a lichvou, shromažďuje ho pro toho, kdo má soucit s nemajetnými.
9
Odvrací-li se někdo od Zákona, i jeho modlitba je ohavností.
10
Kdo svádí spravedlivé na špatnou cestu, spadne nakonec do vlastní jámy, ale bezúhonní získají požehnání.
11
Boháč se může považovat za dobrého, rozumný chudák jej však prohlédne.
12
Je nádherné, když jásají spravedliví, když však plesají svévolníci, lidé se ukrývají.
13
Nedobře se daří tomu, kdo ukrývá svá přestoupení, kdo je však vyzná a opustí, získá milost a požehnání.
14
Šťastný je ten, kdo má bázeň před Bohem, kdo však zatvrdí své srdce, upadne do neštěstí.
15
Bezbožný panovník nad zotročeným lidem je jako řvoucí lev a útočící medvěd.
16
Nerozumný vládce s malým příjmem, je velký vyděrač. Kdo nenávidí hanebný zisk, bude dlouho žít.
17
Člověk poskvrněný krví druhého je psanec směřující k jámě. Nikdo mu nepomáhej!
18
Kdo žije bezúhonně, bude zachráněn, ale kdo jde po křivých cestách, padne do jámy.
19
Dostatek chleba má ten, kdo se stará o svá pole, kdo se však honí za marnostmi, nasytí se bídou.
20
Věrný muž má bohaté požehnání, ale trestu neujde ten, kdo chce rychle zbohatnout.
21
Není dobré stranit někomu; mnozí se zaprodají k hanebnosti pro skývu chleba.
22
Závistivec se honí ze majetkem a netuší, že na něho čeká bída.
23
Kdo druhému domlouvá, setká se nakonec s větší vděčností než ten, kdo úlisně pochlebuje.
24
Kdo okrade rodiče a řekne: „To není hřích“, není lepší než těžký zločinec.
25
Chamtivý člověk rozdmychává spory; kdo důvěřuje Hospodinu, bude mít hojnost.
26
Kdo spoléhá na svůj rozum, je hlupák, ale kdo žije moudře, ten se zachrání.
27
Kdo se rozdělí s chudobným, nebude mít nedostatek, Kdo se od něho odvrací, sklidí jen jeho kletbu.
28
Když se vzmáhají bezbožní, lidé se skrývají, když však zmizí, spravedliví získávají vliv.Přísloví 28:1

Přísloví 28:2

Přísloví 28:3

Přísloví 28:4

Přísloví 28:5

Přísloví 28:6

Přísloví 28:7

Přísloví 28:8

Přísloví 28:9

Přísloví 28:10

Přísloví 28:11

Přísloví 28:12

Přísloví 28:13

Přísloví 28:14

Přísloví 28:15

Přísloví 28:16

Přísloví 28:17

Přísloví 28:18

Přísloví 28:19

Přísloví 28:20

Přísloví 28:21

Přísloví 28:22

Přísloví 28:23

Přísloví 28:24

Přísloví 28:25

Přísloví 28:26

Přísloví 28:27

Přísloví 28:28Přísloví 1 / Přís 1

Přísloví 2 / Přís 2

Přísloví 3 / Přís 3

Přísloví 4 / Přís 4

Přísloví 5 / Přís 5

Přísloví 6 / Přís 6

Přísloví 7 / Přís 7

Přísloví 8 / Přís 8

Přísloví 9 / Přís 9

Přísloví 10 / Přís 10

Přísloví 11 / Přís 11

Přísloví 12 / Přís 12

Přísloví 13 / Přís 13

Přísloví 14 / Přís 14

Přísloví 15 / Přís 15

Přísloví 16 / Přís 16

Přísloví 17 / Přís 17

Přísloví 18 / Přís 18

Přísloví 19 / Přís 19

Přísloví 20 / Přís 20

Přísloví 21 / Přís 21

Přísloví 22 / Přís 22

Přísloví 23 / Přís 23

Přísloví 24 / Přís 24

Přísloví 25 / Přís 25

Přísloví 26 / Přís 26

Přísloví 27 / Přís 27

Přísloví 28 / Přís 28

Přísloví 29 / Přís 29

Přísloví 30 / Přís 30

Přísloví 31 / Přís 31