A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000

Přísloví 22

1
Dobré jméno je nad všechno bohatství a uctivý respekt je víc než zlato a stříbro.
2
Před Hospodinem jsou si rovni bohatý i chudý, oba vzešli z jeho ruky.
3
Chytrý vidí nebezpečí a skryje se, hlupák jde dál a doplatí na to.
4
Odměnou za pokoru a bázeň před Hospodinem je bohatství, pocta a život.
5
Na cestě zvráceného člověka jsou pasti a trní, kdo se chce zachránit, vyhne se jim.
6
Už v dětství vychovej chlapce jak správně žít a zůstane takový až do stáří.
7
Bohatý vždy panuje nad chudáky; dlužník se stává otrokem věřitele.
8
Kdo rozsévá nespravedlnost, sklidí trápení, bude bit holí své vlastní drzosti.
9
Dobrosrdečný pohled bude odměněn požehnáním, protože se rozděluje o svůj chléb s nemajetným.
10
Vyžeň posměvače a hádka odejde s ním, skončí hádky a nadávky.
11
Hospodin miluje toho, kdo má čisté srdce, a přívětivého v řeči si oblíbí i král.
12
Hospodin usměrňuje toho, kdo se řídí jeho moudrostí, ale slova ničemů v nic obrací.
13
Lenoch se vymlouvá: „Venku je lev! Když půjdu na ulici, zakousne mě!“
14
Ústa svůdných žen jsou jako hluboká jáma; kdo na sebe přivolá Hospodinovu nepřízeň, upadne do ní.
15
Zmocní-li se chlapcova srdce pošetilost, metla ji vyžene.
16
Kdo ve svůj prospěch utlačuje chudáka nebo dává bohatému, činí to jen ke své škodě.
17
Dobře poslouchej slova moudrých a dávej na ně pozor, jsou důležitá!
18
Uložíš-li je ve svém srdci, přinesou ti radost a budeš z nich čerpat pro svá slova.
19
A tak ti dnes kladu na srdce, abys vždy spoléhal na Hospodina a důvěřoval mu.
20
Vždyť jsem ti ji dříve dával rady a ponaučení,
21
abys je mohl spolehlivě a pravdivě předávat těm, kteří přijdou, aby jim poradil.
22
Nepoškozuj chudého proto, že nemá postavení, buď jeho zastáncem při soudu,
23
protože Hospodin se ho zastane a smrtí potrestá ty, kdo mu škodí.
24
Nepěstuj přátelství s popudlivým člověkem a se vznětlivým se nestýkej,
25
abys nakonec nejednal jako on a nenastražil si past na svůj život.
26
Dej si pozor, aby ses nestal ručitelem za dluhy druhého.
27
Nebudeš-li moci zaplatit, přijdeš i o vlastní postel.
28
Mezníky a hranice, které určili tvoji otcové jsou nedotknutelné, proto je neposunuj.
29
Věz, že zdatný a pečlivý pracovník nezůstane u bezvýznamné práce, ale získá si postavení.
Přísloví 22:1
Přísloví 22:2
Přísloví 22:3
Přísloví 22:4
Přísloví 22:5
Přísloví 22:6
Přísloví 22:7
Přísloví 22:8
Přísloví 22:9
Přísloví 22:10
Přísloví 22:11
Přísloví 22:12
Přísloví 22:13
Přísloví 22:14
Přísloví 22:15
Přísloví 22:16
Přísloví 22:17
Přísloví 22:18
Přísloví 22:19
Přísloví 22:20
Přísloví 22:21
Přísloví 22:22
Přísloví 22:23
Přísloví 22:24
Přísloví 22:25
Přísloví 22:26
Přísloví 22:27
Přísloví 22:28
Přísloví 22:29
Přísloví 1 / Přís 1
Přísloví 2 / Přís 2
Přísloví 3 / Přís 3
Přísloví 4 / Přís 4
Přísloví 5 / Přís 5
Přísloví 6 / Přís 6
Přísloví 7 / Přís 7
Přísloví 8 / Přís 8
Přísloví 9 / Přís 9
Přísloví 10 / Přís 10
Přísloví 11 / Přís 11
Přísloví 12 / Přís 12
Přísloví 13 / Přís 13
Přísloví 14 / Přís 14
Přísloví 15 / Přís 15
Přísloví 16 / Přís 16
Přísloví 17 / Přís 17
Přísloví 18 / Přís 18
Přísloví 19 / Přís 19
Přísloví 20 / Přís 20
Přísloví 21 / Přís 21
Přísloví 22 / Přís 22
Přísloví 23 / Přís 23
Přísloví 24 / Přís 24
Přísloví 25 / Přís 25
Přísloví 26 / Přís 26
Přísloví 27 / Přís 27
Přísloví 28 / Přís 28
Přísloví 29 / Přís 29
Přísloví 30 / Přís 30
Přísloví 31 / Přís 31