A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

Přísloví 211
Královo srdce je v ruce Hospodinově jako potok; ubírá se podle jeho uvážení.
2
Člověk považuje všechny cesty za správné, Jeho srdce však posuzuje Hospodin.
3
Více než obětí si Hospodin váží spravedlnosti a práva.
4
Svévolník si zakládá na tom, co je hříchem, pýcha a nadutost mu čiší z očí.
5
Pracovitému jsou plány k užitku; ukvapený zisk je ztrátou.
6
Lživým jazykem získaný poklad je jako lehký opar, jako smrtelná past.
7
Ničemové zahynou ve vlastní pasti, protože nečinili, co je správné.
8
Křivolaká je cesta hříšníka, chování čistého člověka je přímé.
9
Lépe je bydlet v koutku na střeše než žít v jednom domě se svárlivou ženou.
10
Ničema touží jenom po zlu, ani přítel si nezíská jeho přízeň.
11
Bij toho, kdo se posmívá a jiný hlupák se poučí, Domlouvej rozumnému, ten si to vezme k srdci.
12
Hříšníkův dům je spravedlivému výstrahou; svévolníka zahubí jeho vlastní zloba.
13
Kdo nechce slyšet volání chudáka, Bude jednou nadarmo volat o pomoc.
14
Tajný dar ukonejší hněv a úplatek strčený do kapsy přemůže zlost.
15
Správné jednání přináší člověku radost, kdežto konat zlo nahání strach.
16
Kdo opustí rozumnou cestu, směřuje do říše smrti.
17
Cestou k chudobě je záliba v zábavách, nezbohatne ten, kdo miluje víno a hodování.
18
Spravedlivý bude za své viny vykoupen, bezbožného potká to, co pro něho zamýšlel.
19
Lépe je žít na poušti než s hašteřivou a zlou ženou.
20
Moudrý ve svém domě shromažďuje poklad, kdežto hlupák jej lehkovážně promrhá.
21
Kdo usiluje o spravedlnost a milosrdenství, ten získá život, Boží ospravedlnění a čest.
22
Moudrý se zmocní města se silnou posádkou a zboří pevnost, na kterou spoléhali.
23
Kdo si dává pozor na svá slova, uchrání se před mnohým trápením.
24
Posměvač — to je drzý a pyšný muž, jeho opovážlivost nezná mezí.
25
Lenocha zahubí nenaplněné touhy, protože jeho ruce se štítí práce.
26
Neukojené choutky ho denně sžírají, kdežto spravedlivý neskrblí, a přece má z čeho rozdávat.
27
Hospodin má odpor k oběti svévolníka, zvláště když ji přináší s vypočítavostí.
28
Lživý svědek musí zahynout, ale kdo vypoví podle pravdy, co viděl a slyšel, ten bude mít poslední slovo.
29
Ničema dokáže vystoupit s nestoudnou tváří; ohleduplný a čestný jedná s rozmyslem.
30
Před Hospodinem neobstojí žádná lidská moudrost, žádný úmysl ani lidský záměr.
31
I když je jezdec svým koněm sebelépe vyzbrojen, o vítězství nakonec rozhodne Hospodin.Přísloví 21:1
Přísloví 21:2
Přísloví 21:3
Přísloví 21:4
Přísloví 21:5
Přísloví 21:6
Přísloví 21:7
Přísloví 21:8
Přísloví 21:9
Přísloví 21:10
Přísloví 21:11
Přísloví 21:12
Přísloví 21:13
Přísloví 21:14
Přísloví 21:15
Přísloví 21:16
Přísloví 21:17
Přísloví 21:18
Přísloví 21:19
Přísloví 21:20
Přísloví 21:21
Přísloví 21:22
Přísloví 21:23
Přísloví 21:24
Přísloví 21:25
Přísloví 21:26
Přísloví 21:27
Přísloví 21:28
Přísloví 21:29
Přísloví 21:30
Přísloví 21:31


Přísloví 1 / Přís 1
Přísloví 2 / Přís 2
Přísloví 3 / Přís 3
Přísloví 4 / Přís 4
Přísloví 5 / Přís 5
Přísloví 6 / Přís 6
Přísloví 7 / Přís 7
Přísloví 8 / Přís 8
Přísloví 9 / Přís 9
Přísloví 10 / Přís 10
Přísloví 11 / Přís 11
Přísloví 12 / Přís 12
Přísloví 13 / Přís 13
Přísloví 14 / Přís 14
Přísloví 15 / Přís 15
Přísloví 16 / Přís 16
Přísloví 17 / Přís 17
Přísloví 18 / Přís 18
Přísloví 19 / Přís 19
Přísloví 20 / Přís 20
Přísloví 21 / Přís 21
Přísloví 22 / Přís 22
Přísloví 23 / Přís 23
Přísloví 24 / Přís 24
Přísloví 25 / Přís 25
Přísloví 26 / Přís 26
Přísloví 27 / Přís 27
Přísloví 28 / Přís 28
Přísloví 29 / Přís 29
Přísloví 30 / Přís 30
Přísloví 31 / Přís 31