A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000

Přísloví 16

1
Pro člověka je přirozené, že uvažuje o tom, co řekne, ale jeho slova by měl nakonec usměrnit Hospodin.
2
Člověk se snaží obhájit všechno svoje konání, ale Bůh zkoumá všechny naše pohnutky.
3
Spoléhej na Hospodina ve všem, co činíš a tvé plány se zdaří.
4
Hospodin všechno učinil s určitým záměrem a s bezbožníkem počítá k neblahému dni soudu.
5
Hospodin si oškliví každého nafoukance; buďte si jisti, že nezůstane bez trestu.
6
Provinění lze smířit milosrdenstvím a láskou; v bázni před Hospodinem se lze vyvarovat zla.
7
Jestliže se Hospodinu líbí jednání člověka, způsobí, že má pokoj i od svých nepřátel.
8
Lepší je získané méně, ale poctivě, než velké bohatství podvodně a s bezprávím.
9
Člověk si dělá plány, ale poslední slovo má Hospodin.
10
Bůh vede krále k pevným rozhodnutím, proto je jeho rozsudek jistý.
11
Správné váhy a misky jsou určeny Hospodinem, on určil i správná závaží v pytlíku.
12
Dobrý panovník nenávidí podlé jednání! Jen poctivé jednání upevňuje jeho trůn.
13
Těší ho každý, jehož ústa nejsou falešná, v oblibě má ty, kdo vždy mluví pravdu.
14
Králův hněv je poslem smrti; jen moudrý muž ho uklidní.
15
V radostné králově tváři je život, jeho vlídnost je jako oblak s jarním deštěm.
16
Získat moudrost je více než dostat zlato a rozumnost je cennější než stříbro.
17
Charakterní lidé se vyhýbají zlu; ovládají své chování, a tak střeží svůj život.
18
Pýcha předchází pád, povýšenost klopýtnutí.
19
Je lépe žít v pokoře s prostými lidmi, než se dělit o zisk s pyšnými.
20
Šťastný je ten, kdo dbá na Boží slovo, dobře je tomu, kdo spoléhá na Hospodina.
21
Ten, kdo má moudré srdce, je nazýván rozumný; příjemná slova zvyšují váhu naučení.
22
Rozvážnost je zdrojem života pro ty, kdo ji mají, kdežto napomínat pošetilé je pošetilost.
23
Srdce moudrého dává jeho ústům uvážlivost a na jeho rtech rozmnožuje vědění.
24
Laskavá slova jsou jako plást medu, jsou útěchou pro duši a lékem pro tělo.
25
Leckterá cesta se zdá být přímá, ale nakonec vede k smrti.
26
Dělníka nutí k práci hlad, pohání ho prázdný žaludek.
27
Ničema odrývá jen zlo, jeho slova jsou jen jako spalující oheň.
28
Proradný člověk vyvolává jen sváry, a klevetník rozděluje přátele.
29
Ničema se snaží svést svého bližního a zláká ho na nedobrou cestu.
30
Kdo klopí oči, má zlé úmysly, kdo svírá rty, ten zhoubu dokonal.
31
Ozdobou člověka je koruna šedin; člověk ji získá na cestě spravedlnosti.
32
Kdo je shovívavý, je více než hrdina, kdo se umí ovládat, je více než, kdo dobyl město.
33
Rozhodnutí může člověk ovlivnit i losem, ale jak to dopadne, to rozhodne Hospodin.
Přísloví 16:1
Přísloví 16:2
Přísloví 16:3
Přísloví 16:4
Přísloví 16:5
Přísloví 16:6
Přísloví 16:7
Přísloví 16:8
Přísloví 16:9
Přísloví 16:10
Přísloví 16:11
Přísloví 16:12
Přísloví 16:13
Přísloví 16:14
Přísloví 16:15
Přísloví 16:16
Přísloví 16:17
Přísloví 16:18
Přísloví 16:19
Přísloví 16:20
Přísloví 16:21
Přísloví 16:22
Přísloví 16:23
Přísloví 16:24
Přísloví 16:25
Přísloví 16:26
Přísloví 16:27
Přísloví 16:28
Přísloví 16:29
Přísloví 16:30
Přísloví 16:31
Přísloví 16:32
Přísloví 16:33
Přísloví 1 / Přís 1
Přísloví 2 / Přís 2
Přísloví 3 / Přís 3
Přísloví 4 / Přís 4
Přísloví 5 / Přís 5
Přísloví 6 / Přís 6
Přísloví 7 / Přís 7
Přísloví 8 / Přís 8
Přísloví 9 / Přís 9
Přísloví 10 / Přís 10
Přísloví 11 / Přís 11
Přísloví 12 / Přís 12
Přísloví 13 / Přís 13
Přísloví 14 / Přís 14
Přísloví 15 / Přís 15
Přísloví 16 / Přís 16
Přísloví 17 / Přís 17
Přísloví 18 / Přís 18
Přísloví 19 / Přís 19
Přísloví 20 / Přís 20
Přísloví 21 / Přís 21
Přísloví 22 / Přís 22
Přísloví 23 / Přís 23
Přísloví 24 / Přís 24
Přísloví 25 / Přís 25
Přísloví 26 / Přís 26
Přísloví 27 / Přís 27
Přísloví 28 / Přís 28
Přísloví 29 / Přís 29
Přísloví 30 / Přís 30
Přísloví 31 / Přís 31