A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

Přísloví 141
Moudrá žena buduje svůj dům, kdežto nerozumná jej ničí.
2
Kdo má bázeň před Hospodinem, jedná upřímně, kdo jím pohrdá, ten se nachází na scestí.
3
Nerozumný člověk si domýšlivými řečmi chystá na sebe hůl, kdežto moudrý se svými rty chrání.
4
Prázdné jsou žlaby, kde není starost o dobytek, kde je však v péči, bývá i hojná úroda.
5
Věrný svědek mluví pravdu, zatímco křivý svědek roznáší lži.
6
Posměvač marně hledá moudrost, kdežto rozumný ji snadno nachází.
7
Od hlupáka utíkej, jak jen můžeš, od něj žádnou moudrost neuslyšíš.
8
Moudrý člověk ví, jak správně žít, nerozumný sklízí jen zklamání.
9
Přiznat chybu a hřích je hlupákovi k smíchu, kdežto dobrá vůle dojde uznání.
10
Jen člověk sám zná svoji hořkost, ale ani o radost se nelze rozdělit.
11
Dům bezbožníka přijde vniveč, zatímco stavení spravedlivých bude vzkvétat.
12
Mnohou cestu považuje člověk za správnou, atímco na jejím konci čeká smrt.
13
Někdo přikrývá bolest srdce smíchem, ale nakonec se jeho radost promění v zármutek.
14
Odpadlíci od Boha se nasytí svým životem a dobří sklidí ovoce svých činů.
15
Naivní člověk všemu uvěří, kdežto vše dobře uváží.
16
Moudrý má bázeň před Bohem a vyhýbá se zlému, kdežto hlupák se v domýšlivosti spoléhá na sebe.
17
Prchlivý člověk jedná bláznivě a prohnaný je nenáviděn.
18
Hloupost je dědictví prostoduchých, kdežto korunou prozíravých je poznání.
19
Zlí se musí sklonit před dobrými a bezbožní se pokoří u dveří spravedlivého.
20
Chudému se vyhýbá i jeho soused, zatímco bohatý má mnoho přátel.
21
Kdo pohrdá svým bližním, dopouští se hříchu, ale šťastný je ten, kdo má soucit s utlačovaným.
22
Cožpak se neřítí do neštěstí ti, kteří připravují zlo? Lásku a věrnost sklízejí ti, kdo rozsévají dobro.
23
Každá námaha a trápení přináší užitek, ale žvanění vede jenom k chudobě.
24
Moudrým se stává bohatství korunou, zatímco hlupák zůstane hlupákem.
25
Pravdivý svědek zachraňuje životy, kdežto lživý šíří zhoubu.
26
V bázni před Hospodinem nachází člověk jistotu a bezpečí a útočiště pro své syny.
27
Bázeň před Hospodinem je pramenem života, kdo z něho pije, unikne osidlům smrti.
28
Ozdobou krále je množství lidu, úbytek národa je vládcova zkáza.
29
Shovívavý překypuje rozvahou, ale ukvapený vystavuje své bláznovství.
30
Klidné a pokojné srdce slouží ke zdraví těla, kdežto žárlivost a závist je jako kostižer.
31
Kdo utlačuje nemajetného, haní jeho Stvořitele, kdo mu však prokazuje milosrdenství, ten oslavuje Boha.
32
Vlastní zlobě podlehne ten, kdo jedná podle své vůle, kdežto spravedlivý má útočiště v životě i smrti.
33
V srdci rozumného spočívá moudrost, kdežto hlupák svou potrhlost neukryje.
34
Spravedlnost povznáší národ, zatímco hřích je k jeho hanbě.
35
Moudrý vladař prokazuje přízeň těm, kdo mu rozumně slouží, kdežto na nestoudného dolehne jeho hněv.Přísloví 14:1

Přísloví 14:2

Přísloví 14:3

Přísloví 14:4

Přísloví 14:5

Přísloví 14:6

Přísloví 14:7

Přísloví 14:8

Přísloví 14:9

Přísloví 14:10

Přísloví 14:11

Přísloví 14:12

Přísloví 14:13

Přísloví 14:14

Přísloví 14:15

Přísloví 14:16

Přísloví 14:17

Přísloví 14:18

Přísloví 14:19

Přísloví 14:20

Přísloví 14:21

Přísloví 14:22

Přísloví 14:23

Přísloví 14:24

Přísloví 14:25

Přísloví 14:26

Přísloví 14:27

Přísloví 14:28

Přísloví 14:29

Přísloví 14:30

Přísloví 14:31

Přísloví 14:32

Přísloví 14:33

Přísloví 14:34

Přísloví 14:35Přísloví 1 / Přís 1

Přísloví 2 / Přís 2

Přísloví 3 / Přís 3

Přísloví 4 / Přís 4

Přísloví 5 / Přís 5

Přísloví 6 / Přís 6

Přísloví 7 / Přís 7

Přísloví 8 / Přís 8

Přísloví 9 / Přís 9

Přísloví 10 / Přís 10

Přísloví 11 / Přís 11

Přísloví 12 / Přís 12

Přísloví 13 / Přís 13

Přísloví 14 / Přís 14

Přísloví 15 / Přís 15

Přísloví 16 / Přís 16

Přísloví 17 / Přís 17

Přísloví 18 / Přís 18

Přísloví 19 / Přís 19

Přísloví 20 / Přís 20

Přísloví 21 / Přís 21

Přísloví 22 / Přís 22

Přísloví 23 / Přís 23

Přísloví 24 / Přís 24

Přísloví 25 / Přís 25

Přísloví 26 / Přís 26

Přísloví 27 / Přís 27

Přísloví 28 / Přís 28

Přísloví 29 / Přís 29

Přísloví 30 / Přís 30

Přísloví 31 / Přís 31