A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

Přísloví 111
Falešné váhy jsou Hospodinu odporné, kdežto správné závaží ho těší.
2
Za pýchou přichází hanba, kdežto pokorní vynikají moudrostí.
3
Umírněnost vede k bezúhonnosti, zatímco věrolomnost je cesta k záhubě.
4
V den Božího soudu nebude majetek k ničemu, ale spravedlnost zachrání před smrtí.
5
Spravedlnost vyrovnává bezúhonnému cestu, kdežto ničemu skolí vlastní podlost.
6
Upřímné vede spravedlnost k záchraně, kdežto zrádci doplatí na svoji vášeň.
7
Se smrtí bezbožného umírá i jeho naděje, nic z toho, v co doufal, se už nenaplní.
8
Spravedlivý bývá vysvobozen ze své úzkosti, svévolníku však zůstává trápení.
9
Posměvač svými ústy poškozuje bližního, kdežto spravedliví budou zachráněni svou rozvahou.
10
Město se těší z prospěchu spravedlivých a raduje se, když zhynou ničemníci.
11
Požehnání spravedlivých je k užitku celému městu, kdežto svévolníci je vedou ke zkáze.
12
Svým bližním pohrdá jen ten, kdo nemá rozum; muž rozumný mlčí.
13
Klevetník roznáší důvěrnosti, ale věrný člověk udrží tajemství.
14
Bez moudrého vedení národ upadá, jde ovšem kupředu, má-li dostatek dobrých rádců.
15
Špatně dopadne, kdo se zaručuje za druhého, v bezpečí je ten, kdo má odpor k zárukám.
16
Šlechetná žena dosáhne uznání a čest, kdežto bezcitní prahnou jen po bohatství.
17
Dobrosrdečný člověk prospívá druhým i sobě, kdežto nemilosrdný trápí sám sebe.
18
Ničemův zisk je šalebný a zdánlivý, zatímco odměna spravedlivých je jistá.
19
Vždyť spravedlnost vede k životu, kdo však rozněcuje zlo, ten jde vstříc smrti.
20
Falešní lidé jsou Hospodinu odporní, kdežto v oblibě má ty, kdo jednají bezúhonně.
21
Není pochyb, že zlí lidé neujdou trestu! Jen rod spravedlivých bude zachráněn.
22
Krásná žena bez rozumu a citu je jako zlatá spona v rypáku vepře.
23
Spravedliví usilují jen o dobro, kdežto ničemové se prosazují vztekem.
24
Někdo rozdává a stále mu přibývá, zatímco skrblík má stále méně.
25
Štědrému člověku se bude dobře dařit a kdo občerstvuje, bude sám občerstven.
26
Lidé láteří tomu, kdo spekuluje a zadržuje obilí, ale žehnají tomu, kdo je v čas nouze prodává.
27
Kdo hledá dobro, hledá Boží přízeň, kdo se pídí po zlu, toho zlo potká.
28
Padnou ti, kdo si zakládají na bohatství, kdežto spravedliví vyraší jako ratolesti.
29
Kdo rozvrací svou rodinu, sklidí vítr a hlupák bude sloužit moudrému.
30
Ovoce spravedlivého je jako strom života a kdo získává duše pro Boha, je moudrý.
31
Jestliže zde na zemi nesou odplatu i spravedliví, oč více budou postiženi hříšníci a ničemové.Přísloví 11:1

Přísloví 11:2

Přísloví 11:3

Přísloví 11:4

Přísloví 11:5

Přísloví 11:6

Přísloví 11:7

Přísloví 11:8

Přísloví 11:9

Přísloví 11:10

Přísloví 11:11

Přísloví 11:12

Přísloví 11:13

Přísloví 11:14

Přísloví 11:15

Přísloví 11:16

Přísloví 11:17

Přísloví 11:18

Přísloví 11:19

Přísloví 11:20

Přísloví 11:21

Přísloví 11:22

Přísloví 11:23

Přísloví 11:24

Přísloví 11:25

Přísloví 11:26

Přísloví 11:27

Přísloví 11:28

Přísloví 11:29

Přísloví 11:30

Přísloví 11:31Přísloví 1 / Přís 1

Přísloví 2 / Přís 2

Přísloví 3 / Přís 3

Přísloví 4 / Přís 4

Přísloví 5 / Přís 5

Přísloví 6 / Přís 6

Přísloví 7 / Přís 7

Přísloví 8 / Přís 8

Přísloví 9 / Přís 9

Přísloví 10 / Přís 10

Přísloví 11 / Přís 11

Přísloví 12 / Přís 12

Přísloví 13 / Přís 13

Přísloví 14 / Přís 14

Přísloví 15 / Přís 15

Přísloví 16 / Přís 16

Přísloví 17 / Přís 17

Přísloví 18 / Přís 18

Přísloví 19 / Přís 19

Přísloví 20 / Přís 20

Přísloví 21 / Přís 21

Přísloví 22 / Přís 22

Přísloví 23 / Přís 23

Přísloví 24 / Přís 24

Přísloví 25 / Přís 25

Přísloví 26 / Přís 26

Přísloví 27 / Přís 27

Přísloví 28 / Přís 28

Přísloví 29 / Přís 29

Přísloví 30 / Přís 30

Přísloví 31 / Přís 31