A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

Přísloví 101
Moudrý syn dělá otci radost, zatímco hloupý působí matce zármutek.
2
Neprávem nabyté poklady nejsou k prospěchu, od smrti vysvobozuje spravedlnost.
3
Hospodin nedovolí, aby spravedlivý hladověl, kdežto bezbožníkům zkříží plány.
4
Líná ruka vede k chudobě, kdežto ruka pilného vytváří bohatství.
5
Moudře jedná ten, kdo v létě shromažďuje zásoby, ostudný je ten, kdo žně prospí.
6
Hlavu spravedlivého korunuje požehnání, kdežto ve tváři ničemů se odráží násilí.
7
Vzpomínka na spravedlivého je k požehnání, kdežto jméno neřáda páchne hnilobou.
8
Kdo je ve svém srdci moudrý, nechá si poradit, kdežto hloupý žvanil si natluče.
9
Bezúhonný člověk žije bezpečně, potácí se však ten, kdo chodí po křivých cestách.
10
Kdo potměšile mžourá očima, působí nesnáze, kdo otevřeně pokárá, působí pokoj.
11
Ústa spravedlivého jsou zdrojem života, kdežto v ústech ničemů se skrývá násilí.
12
Nenávist působí sváry, ale láska přikrývá všechna přestoupení.
13
Na rtech rozumného se nachází moudrost, kdežto hřbet toho, kdo nemá rozum, si zaslouží jen hůl.
14
Moudří se nevynášejí se svým poznáním, zatímco hlupáci vyžvaní všechno, co vědí, a to přináší zkázu.
15
Majetek je bohatému je jako pevný hrad, nedostatek je pro chudého zkázou.
16
Spravedlivý užívá svůj výdělek k životu, ale bezbožnému slouží k hříchu.
17
Cestou života chodí ten, kdo přijímá napomenutí, kdo však nedbá na domluvu, je sveden na scestí.
18
Kdo skrývá v srdci nenávist a kdo šíří pomluvy, je hlupák.
19
Kdo mnoho mluví, nezůstává bez hříchu. Rozvážný je ten, kdo drží jazyk za zuby.
20
Jako nejlepší stříbro je jazyk spravedlivého, srdce svévolníků nemá žádnou cenu.
21
Z úst spravedlivých jsou mnozí živi, kdežto pošetilci pro svůj nerozum zahynou.
22
Hospodinovo požehnání obohacuje, a to bez jakéhokoliv trápení.
23
Páchat hanebnost, to hlupák považuje za rozptýlení, kdežto rozumný se raduje z moudrosti.
24
Čeho se bezbožný obává, to na něj přijde, kdežto zbožnému dá Bůh to, po čem touží.
25
Bezbožného pošetilce smete vichřice, zatímco spravedlivým nic neotřese.
26
Lenoch je pro ty, kdo s ním mají co do činění, jako ocet zubům a dým očím.
27
Bázeň před Hospodinem prodlužuje život, pošetilcům se léta krátí.
28
Spravedliví mají radostné vyhlídky, naděje svévolníků je planá.
29
Pro bezúhonného je Hospodinova cesta bezpečná, ale ti, co páchají ničemnosti, se jí bojí.
30
Spravedlivým nic neotřese kdežto bezbožní budou vykořeněni ze země.
31
Ústa spravedlivého vynášejí moudrost, kdežto jazyk věrolomných bude umlčen.
32
Rty spravedlivého vědí, co se líbí Bohu, zatímco ústa svévolníků vynášejí jen zvrácenost.Přísloví 10:1
Přísloví 10:2
Přísloví 10:3
Přísloví 10:4
Přísloví 10:5
Přísloví 10:6
Přísloví 10:7
Přísloví 10:8
Přísloví 10:9
Přísloví 10:10
Přísloví 10:11
Přísloví 10:12
Přísloví 10:13
Přísloví 10:14
Přísloví 10:15
Přísloví 10:16
Přísloví 10:17
Přísloví 10:18
Přísloví 10:19
Přísloví 10:20
Přísloví 10:21
Přísloví 10:22
Přísloví 10:23
Přísloví 10:24
Přísloví 10:25
Přísloví 10:26
Přísloví 10:27
Přísloví 10:28
Přísloví 10:29
Přísloví 10:30
Přísloví 10:31
Přísloví 10:32


Přísloví 1 / Přís 1
Přísloví 2 / Přís 2
Přísloví 3 / Přís 3
Přísloví 4 / Přís 4
Přísloví 5 / Přís 5
Přísloví 6 / Přís 6
Přísloví 7 / Přís 7
Přísloví 8 / Přís 8
Přísloví 9 / Přís 9
Přísloví 10 / Přís 10
Přísloví 11 / Přís 11
Přísloví 12 / Přís 12
Přísloví 13 / Přís 13
Přísloví 14 / Přís 14
Přísloví 15 / Přís 15
Přísloví 16 / Přís 16
Přísloví 17 / Přís 17
Přísloví 18 / Přís 18
Přísloví 19 / Přís 19
Přísloví 20 / Přís 20
Přísloví 21 / Přís 21
Přísloví 22 / Přís 22
Přísloví 23 / Přís 23
Přísloví 24 / Přís 24
Přísloví 25 / Přís 25
Přísloví 26 / Přís 26
Přísloví 27 / Přís 27
Přísloví 28 / Přís 28
Přísloví 29 / Přís 29
Přísloví 30 / Přís 30
Přísloví 31 / Přís 31