A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

Žalmy 781
(Asafova vyučující píseň) Lide můj, chci vás teď učit, Slyšte slova mojí písně.
2
Příběhy oživím dávné, moudrosti staré tu zazní.
3
Vzpomeneme známé věci, tradici, učení otců.
4
Jak oni nám, máme to předat svým dětem: o skutcích Božích, o divech, jež s námi činil, chvályhodných, mocných činech.
5
Zjevoval se Jákobovi, Izraelcům vydal Zákon. Ten máme předávat synům,
6
aby i potomci naši, všecko znali to a mohli svědectví předávat dále.
7
Kéž by uvěřili Bohu, nezapomněli na jeho činy, plnili a ctili Zákon.
8
Ať se vyhnou se chybám otců, vzdorovitým, umíněným, rozkolísaného srdce, nestálým ve víře v Boha.
9
Vzpomeňte, jak lučištníci efraimští utekli z bitvy.
10
Nedbali na Boží smlouvu, pohrdli zákonem jeho,
11
jako by neznali divy, jež viděly jejich oči.
12
Jako by nebyla svědkem egyptská krajina Sóan,
13
že Bůh sám rozpoltil moře, Izrael provedl středem, vody chránily je z boků.
14
Ve dne je oblakem vodil, za noci jim svítil ohněm.
15
Pukaly vyprahlé skály, z hlubiny tryskaly vody,
16
ze suchých hor tekly řeky, vody nabrali, co chtěli.
17
Přidali ale hřích k hříchu, v pusté poušti proti Bohu už zase mluvili vzdorně.
18
Pokoušeli svého Pána, troufale si vymýšleli, co by přáli mít k jídlu.
19
Bez úcty říkali Bohu: „Copak nám na poušti prostřeš?
20
Voda ze skály nám tekla, ale co chleba a maso?“
21
To bylo na Pána příliš, jeho hněv vzplanul jak oheň,
22
protože mu nevěřili v Bohu nehledali pomoc.
23
Přestože takoví byli, otevřel Pán svoje sýpky,
24
jako déšť pršela mana, chléb z nebeské obilnice,
25
jako na hostině mocných, směli jísti do sytosti.
26
Pak zadul východní vítr, k němu se připojil jižní,
27
přivály křepelek mračna, jak jindy oblaka písku.
28
Ptáci jim padali rovnou ke stanům, bylo jich mnoho.
29
Jedli a přejídali se, Pán jim dal, co hrdlo ráčí.
30
Ještě to nespolykali, zas něco jiného chtěli.
31
Hněv Boží zaplál a srazil, velmože, hrdiny pyšné.
32
Přes to vše hřešili dále nevěrou a pochybami.
33
Náhle je zaskočil konec, život jim mizel jak vánek. Tu všecky přepadla bázeň,
34
strach z toho, že je tak hubí. Ptali se po Boží vůli, po noci vzdoru hned ráno hledali opět Boha.
35
Říkali: „Byl naše skála, Hospodin, náš vykupitel.“
36
Často to byly jen řeči, slovíčka prázdná a lživá,
37
ve svém srdci nestáli při něm, smlouvě nezůstali věrní.
38
Bůh přesto znovu a znovu odpouštěl, nezahubil je, odvracel hněv svůj a svoje zklamání potlačoval.
39
Na mysli měl, že jsou tělo, vítr, co na chvíli vane.
40
Kolikrát na cestě pouští, trápili Boha svým vzdorem!
41
Nevděční znovu a znovu, výčitky na místo díků.
42
Svatého izraelského jako by neznali, který vysvobozoval je mocně ze spárů nepřítele.
43
Vždyť Boží znamení poznal i Egypt v okolí Sóan.
44
Řeky se změnily na krev, z bystřin se nemohli napít.
45
Pak přišly bodavé mouchy, záplava žab, které hnily.
46
Úrodu napadli brouci, kobylky zničily pole.
47
Révu jim otloukly kroupy, fíky jim na stromech zmrzly.
48
Dobytek kroupami trpěl, potom zas strašlivým horkem.
49
Poznali hněvivost Boží, přísné zakusili soudy, těžkost za těžkostí přišla, zásahy andělů zkázy.
50
Boží hněv vylil se z břehů, mnozí tam podlehli smrti morem kosil všecko živé.
51
Všecko prvorozené hyne, Egyptu zemřeli náhle dědicové jeho rodin.
52
Svůj lid však Bůh jako ovce vyvedl z Egypta na poušť.
53
Vedl je bezpečně mořem, kde zhynuli nepřátelé.
54
Až sem je dovedl, k hoře, na které teď chrám jeho stojí.
55
Národy z Kanánu vyhnal, rozdělil tuto zem kmenům, Izrael dnes tady bydlí.
56
Ten ale nebyl mu vděčný, vzdoroval, odmítal Zákon, nejvyššího Boha nectil,
57
toulal se a odpadával tak, jako otcové jejich. Byl jako luk, jenž se zkřivil a šípy zanáší jinam.
58
Pohanské oltáře spravil, modlami urážel Boha.
59
Tak Boží žárlivost vzplála, Izrael zprotivil se mu.
60
Opustil svatyni v Šílu, nebydlil už mezi nimi.
61
Přestal už Izrael chránit, vydal ho na pospas lidem.
62
Na dědice své se hněvá, prohrávají své bitvy,
63
žár válek požírá chlapce, nevěsty čekají marně.
64
I kněží v té vřavě hynou, vdovám už vyschly i slzy.
65
Zdálo se, že náš Bůh usnul, jak bojovník zmožený vínem.
66
Ale už vstává a nepříteli do týla vpadl a ničil.
67
Josefův kmen Bůh už nechce, nebude vládnout nám Efraim.
68
Judu si Hospodin vybral, Sijón si zamiloval,
69
postavit chrám si tam nechal; ta bude na zemi navždy svědčit, že Bůh sídlí v nebi.
70
Davida za krále zvolil, prostého pastýře ovcí.
71
Izrael dal mu do péče, dědice po Jákobovi.
72
On upřímně miloval stádo, vedl je dobře a věrně.Žalmy 78:1

Žalmy 78:2

Žalmy 78:3

Žalmy 78:4

Žalmy 78:5

Žalmy 78:6

Žalmy 78:7

Žalmy 78:8

Žalmy 78:9

Žalmy 78:10

Žalmy 78:11

Žalmy 78:12

Žalmy 78:13

Žalmy 78:14

Žalmy 78:15

Žalmy 78:16

Žalmy 78:17

Žalmy 78:18

Žalmy 78:19

Žalmy 78:20

Žalmy 78:21

Žalmy 78:22

Žalmy 78:23

Žalmy 78:24

Žalmy 78:25

Žalmy 78:26

Žalmy 78:27

Žalmy 78:28

Žalmy 78:29

Žalmy 78:30

Žalmy 78:31

Žalmy 78:32

Žalmy 78:33

Žalmy 78:34

Žalmy 78:35

Žalmy 78:36

Žalmy 78:37

Žalmy 78:38

Žalmy 78:39

Žalmy 78:40

Žalmy 78:41

Žalmy 78:42

Žalmy 78:43

Žalmy 78:44

Žalmy 78:45

Žalmy 78:46

Žalmy 78:47

Žalmy 78:48

Žalmy 78:49

Žalmy 78:50

Žalmy 78:51

Žalmy 78:52

Žalmy 78:53

Žalmy 78:54

Žalmy 78:55

Žalmy 78:56

Žalmy 78:57

Žalmy 78:58

Žalmy 78:59

Žalmy 78:60

Žalmy 78:61

Žalmy 78:62

Žalmy 78:63

Žalmy 78:64

Žalmy 78:65

Žalmy 78:66

Žalmy 78:67

Žalmy 78:68

Žalmy 78:69

Žalmy 78:70

Žalmy 78:71

Žalmy 78:72Žalmy 1 / Žal 1

Žalmy 2 / Žal 2

Žalmy 3 / Žal 3

Žalmy 4 / Žal 4

Žalmy 5 / Žal 5

Žalmy 6 / Žal 6

Žalmy 7 / Žal 7

Žalmy 8 / Žal 8

Žalmy 9 / Žal 9

Žalmy 10 / Žal 10

Žalmy 11 / Žal 11

Žalmy 12 / Žal 12

Žalmy 13 / Žal 13

Žalmy 14 / Žal 14

Žalmy 15 / Žal 15

Žalmy 16 / Žal 16

Žalmy 17 / Žal 17

Žalmy 18 / Žal 18

Žalmy 19 / Žal 19

Žalmy 20 / Žal 20

Žalmy 21 / Žal 21

Žalmy 22 / Žal 22

Žalmy 23 / Žal 23

Žalmy 24 / Žal 24

Žalmy 25 / Žal 25

Žalmy 26 / Žal 26

Žalmy 27 / Žal 27

Žalmy 28 / Žal 28

Žalmy 29 / Žal 29

Žalmy 30 / Žal 30

Žalmy 31 / Žal 31

Žalmy 32 / Žal 32

Žalmy 33 / Žal 33

Žalmy 34 / Žal 34

Žalmy 35 / Žal 35

Žalmy 36 / Žal 36

Žalmy 37 / Žal 37

Žalmy 38 / Žal 38

Žalmy 39 / Žal 39

Žalmy 40 / Žal 40

Žalmy 41 / Žal 41

Žalmy 42 / Žal 42

Žalmy 43 / Žal 43

Žalmy 44 / Žal 44

Žalmy 45 / Žal 45

Žalmy 46 / Žal 46

Žalmy 47 / Žal 47

Žalmy 48 / Žal 48

Žalmy 49 / Žal 49

Žalmy 50 / Žal 50

Žalmy 51 / Žal 51

Žalmy 52 / Žal 52

Žalmy 53 / Žal 53

Žalmy 54 / Žal 54

Žalmy 55 / Žal 55

Žalmy 56 / Žal 56

Žalmy 57 / Žal 57

Žalmy 58 / Žal 58

Žalmy 59 / Žal 59

Žalmy 60 / Žal 60

Žalmy 61 / Žal 61

Žalmy 62 / Žal 62

Žalmy 63 / Žal 63

Žalmy 64 / Žal 64

Žalmy 65 / Žal 65

Žalmy 66 / Žal 66

Žalmy 67 / Žal 67

Žalmy 68 / Žal 68

Žalmy 69 / Žal 69

Žalmy 70 / Žal 70

Žalmy 71 / Žal 71

Žalmy 72 / Žal 72

Žalmy 73 / Žal 73

Žalmy 74 / Žal 74

Žalmy 75 / Žal 75

Žalmy 76 / Žal 76

Žalmy 77 / Žal 77

Žalmy 78 / Žal 78

Žalmy 79 / Žal 79

Žalmy 80 / Žal 80

Žalmy 81 / Žal 81

Žalmy 82 / Žal 82

Žalmy 83 / Žal 83

Žalmy 84 / Žal 84

Žalmy 85 / Žal 85

Žalmy 86 / Žal 86

Žalmy 87 / Žal 87

Žalmy 88 / Žal 88

Žalmy 89 / Žal 89

Žalmy 90 / Žal 90

Žalmy 91 / Žal 91

Žalmy 92 / Žal 92

Žalmy 93 / Žal 93

Žalmy 94 / Žal 94

Žalmy 95 / Žal 95

Žalmy 96 / Žal 96

Žalmy 97 / Žal 97

Žalmy 98 / Žal 98

Žalmy 99 / Žal 99

Žalmy 100 / Žal 100

Žalmy 101 / Žal 101

Žalmy 102 / Žal 102

Žalmy 103 / Žal 103

Žalmy 104 / Žal 104

Žalmy 105 / Žal 105

Žalmy 106 / Žal 106

Žalmy 107 / Žal 107

Žalmy 108 / Žal 108

Žalmy 109 / Žal 109

Žalmy 110 / Žal 110

Žalmy 111 / Žal 111

Žalmy 112 / Žal 112

Žalmy 113 / Žal 113

Žalmy 114 / Žal 114

Žalmy 115 / Žal 115

Žalmy 116 / Žal 116

Žalmy 117 / Žal 117

Žalmy 118 / Žal 118

Žalmy 119 / Žal 119

Žalmy 120 / Žal 120

Žalmy 121 / Žal 121

Žalmy 122 / Žal 122

Žalmy 123 / Žal 123

Žalmy 124 / Žal 124

Žalmy 125 / Žal 125

Žalmy 126 / Žal 126

Žalmy 127 / Žal 127

Žalmy 128 / Žal 128

Žalmy 129 / Žal 129

Žalmy 130 / Žal 130

Žalmy 131 / Žal 131

Žalmy 132 / Žal 132

Žalmy 133 / Žal 133

Žalmy 134 / Žal 134

Žalmy 135 / Žal 135

Žalmy 136 / Žal 136

Žalmy 137 / Žal 137

Žalmy 138 / Žal 138

Žalmy 139 / Žal 139

Žalmy 140 / Žal 140

Žalmy 141 / Žal 141

Žalmy 142 / Žal 142

Žalmy 143 / Žal 143

Žalmy 144 / Žal 144

Žalmy 145 / Žal 145

Žalmy 146 / Žal 146

Žalmy 147 / Žal 147

Žalmy 148 / Žal 148

Žalmy 149 / Žal 149

Žalmy 150 / Žal 150