A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

Žalmy 371
(Žalm Davidův) Nehněvej se na lidi, kteří jednají bez skrupulí, nezáviď podlým lidem.
2
Rychle uvadnou jako tráva a jako zelená bylina uschnou.
3
Doufej v Boha a čiň dobro, těš se z toho, co máš a zachovávej věrnost.
4
Hledej své štěstí v Bohu a dá ti, po čem touží tvé srdce.
5
Odevzdej Bohu svoji cestu, slož v něm naději a on sám bude jednat.
6
Dá, že tvoje spravedlnost se zaskví jako jitro a právo tvé jako polední slunce.
7
Tiše a trpělivě očekávej na Boha. Nehněvej se a nezáviď člověku, který jedná bezohledně a přesto se mu daří.
8
Přestaň se hněvat a rozčilovat, -aby ses nedopustil něčeho zlého.
9
Zlí lidé nakonec padnou, ale ti, kdo doufají v Boha, budou vládnout zemí.
10
Posečkej chvíli, a ničemové tu nebudou. Místa, která obsadili, budou prázdná.
11
Utištění budou vládnout zemí a těšit se podivuhodnému pokoji.
12
Bezbožník jedná se spravedlivým záludně a mívá na něho vztek.
13
Bohu je však k smíchu, on totiž ví, že se jeho konec blíží.
14
Bezbožníci tasí meč a napínají luk, aby srazili chudého a nuzného a ubili toho, kdo jde cestou pravdy.
15
Meč však pronikne jejich vlastní srdce a luk se jim poláme.
16
Lepší je málo, co má spravedlivý, než velké bohatství ničemníka.
17
Paže ukrutníka bude zlomena, ale paži spravedlivého podepře Bůh.
18
Bůh má na paměti dny upřímných a jejich dědictví jim zůstane navěky.
19
Pečuje o ně ve dnech zlých a najedí se dosyta i ve dnech hladu.
20
Ukrutníci zahynou, Boží nepřátelé pominou jako tráva a vytratí se jako dým.
21
Bezbožník si půjčuje a nemá se k zaplacení dluhu, ale spravedlivý je štědrý a rozdává potřebným.
22
Ten, komu Bůh požehná, bude vládnout zemí. Koho Bůh odsoudí, zahyne.
23
Bůh zpevňuje kroky spravedlivého a rád hledí na cestu, kterou se ubírá.
24
I kdyby všelijak klopýtal, neupadne, protože ho Boží ruka drží.
25
Býval jsem mladý a zestárnul jsem, ale po celý svůj život jsem neviděl, že by spravedlivého opustil Bůh, ani jeho potomky žebrat o chléb.
26
Spravedlivý bývá velkorysý a půjčuje potřebným. I jeho potomci bývají požehnáním.
27
Odstup od zlého a čiň dobré a navěky budeš mít podíl na zemi,
28
protože Bůh miluje právo a své věrné neopustí. Pod jeho ochranou budou navždy, ale potomci bezbožných vymizí.
29
Spravedliví obdrží zemi a sídlit v ní budou navěky.
30
Ústa spravedlivého mluví moudře a rty jeho vynášejí právo.
31
Zákon Boží je v jeho srdci a proto neuklouzne.
32
Bezbožný slídí po spravedlivém, chce ho uštvat k smrti.
33
Bůh ho však v jeho ruce nenechá a nedopustí, aby soudem bezbožného byl potupen.
34
Slož v Bohu svoji naději a drž se jeho cesty; povýší tě a obdržíš zemi. a uvidíš, jak budou bezbožní ze země vykořeněni.
35
Viděl jsem krutost bezbožného. Narostl jako neporazitelný strom,
36
a najednou ho tu nebylo, byl pryč. Chtěl jsem vědět, kde je, ale hledal jsem ho marně.
37
Drž se spravedlivého, pozoruj upřímného a uvidíš, že nakonec jemu bude patřit útěšná budoucnost.
38
Bezbožní i jejich potomci do jednoho zmizí z povrchu země.
39
Bůh je spása spravedlivých, záštitou v čase soužení.
40
Bůh jim pomáhá a dává jim vyváznout z moci bezbožného a zachraňuje je, protože se k němu utíkají.Žalmy 37:1
Žalmy 37:2
Žalmy 37:3
Žalmy 37:4
Žalmy 37:5
Žalmy 37:6
Žalmy 37:7
Žalmy 37:8
Žalmy 37:9
Žalmy 37:10
Žalmy 37:11
Žalmy 37:12
Žalmy 37:13
Žalmy 37:14
Žalmy 37:15
Žalmy 37:16
Žalmy 37:17
Žalmy 37:18
Žalmy 37:19
Žalmy 37:20
Žalmy 37:21
Žalmy 37:22
Žalmy 37:23
Žalmy 37:24
Žalmy 37:25
Žalmy 37:26
Žalmy 37:27
Žalmy 37:28
Žalmy 37:29
Žalmy 37:30
Žalmy 37:31
Žalmy 37:32
Žalmy 37:33
Žalmy 37:34
Žalmy 37:35
Žalmy 37:36
Žalmy 37:37
Žalmy 37:38
Žalmy 37:39
Žalmy 37:40


Žalmy 1 / Žal 1
Žalmy 2 / Žal 2
Žalmy 3 / Žal 3
Žalmy 4 / Žal 4
Žalmy 5 / Žal 5
Žalmy 6 / Žal 6
Žalmy 7 / Žal 7
Žalmy 8 / Žal 8
Žalmy 9 / Žal 9
Žalmy 10 / Žal 10
Žalmy 11 / Žal 11
Žalmy 12 / Žal 12
Žalmy 13 / Žal 13
Žalmy 14 / Žal 14
Žalmy 15 / Žal 15
Žalmy 16 / Žal 16
Žalmy 17 / Žal 17
Žalmy 18 / Žal 18
Žalmy 19 / Žal 19
Žalmy 20 / Žal 20
Žalmy 21 / Žal 21
Žalmy 22 / Žal 22
Žalmy 23 / Žal 23
Žalmy 24 / Žal 24
Žalmy 25 / Žal 25
Žalmy 26 / Žal 26
Žalmy 27 / Žal 27
Žalmy 28 / Žal 28
Žalmy 29 / Žal 29
Žalmy 30 / Žal 30
Žalmy 31 / Žal 31
Žalmy 32 / Žal 32
Žalmy 33 / Žal 33
Žalmy 34 / Žal 34
Žalmy 35 / Žal 35
Žalmy 36 / Žal 36
Žalmy 37 / Žal 37
Žalmy 38 / Žal 38
Žalmy 39 / Žal 39
Žalmy 40 / Žal 40
Žalmy 41 / Žal 41
Žalmy 42 / Žal 42
Žalmy 43 / Žal 43
Žalmy 44 / Žal 44
Žalmy 45 / Žal 45
Žalmy 46 / Žal 46
Žalmy 47 / Žal 47
Žalmy 48 / Žal 48
Žalmy 49 / Žal 49
Žalmy 50 / Žal 50
Žalmy 51 / Žal 51
Žalmy 52 / Žal 52
Žalmy 53 / Žal 53
Žalmy 54 / Žal 54
Žalmy 55 / Žal 55
Žalmy 56 / Žal 56
Žalmy 57 / Žal 57
Žalmy 58 / Žal 58
Žalmy 59 / Žal 59
Žalmy 60 / Žal 60
Žalmy 61 / Žal 61
Žalmy 62 / Žal 62
Žalmy 63 / Žal 63
Žalmy 64 / Žal 64
Žalmy 65 / Žal 65
Žalmy 66 / Žal 66
Žalmy 67 / Žal 67
Žalmy 68 / Žal 68
Žalmy 69 / Žal 69
Žalmy 70 / Žal 70
Žalmy 71 / Žal 71
Žalmy 72 / Žal 72
Žalmy 73 / Žal 73
Žalmy 74 / Žal 74
Žalmy 75 / Žal 75
Žalmy 76 / Žal 76
Žalmy 77 / Žal 77
Žalmy 78 / Žal 78
Žalmy 79 / Žal 79
Žalmy 80 / Žal 80
Žalmy 81 / Žal 81
Žalmy 82 / Žal 82
Žalmy 83 / Žal 83
Žalmy 84 / Žal 84
Žalmy 85 / Žal 85
Žalmy 86 / Žal 86
Žalmy 87 / Žal 87
Žalmy 88 / Žal 88
Žalmy 89 / Žal 89
Žalmy 90 / Žal 90
Žalmy 91 / Žal 91
Žalmy 92 / Žal 92
Žalmy 93 / Žal 93
Žalmy 94 / Žal 94
Žalmy 95 / Žal 95
Žalmy 96 / Žal 96
Žalmy 97 / Žal 97
Žalmy 98 / Žal 98
Žalmy 99 / Žal 99
Žalmy 100 / Žal 100
Žalmy 101 / Žal 101
Žalmy 102 / Žal 102
Žalmy 103 / Žal 103
Žalmy 104 / Žal 104
Žalmy 105 / Žal 105
Žalmy 106 / Žal 106
Žalmy 107 / Žal 107
Žalmy 108 / Žal 108
Žalmy 109 / Žal 109
Žalmy 110 / Žal 110
Žalmy 111 / Žal 111
Žalmy 112 / Žal 112
Žalmy 113 / Žal 113
Žalmy 114 / Žal 114
Žalmy 115 / Žal 115
Žalmy 116 / Žal 116
Žalmy 117 / Žal 117
Žalmy 118 / Žal 118
Žalmy 119 / Žal 119
Žalmy 120 / Žal 120
Žalmy 121 / Žal 121
Žalmy 122 / Žal 122
Žalmy 123 / Žal 123
Žalmy 124 / Žal 124
Žalmy 125 / Žal 125
Žalmy 126 / Žal 126
Žalmy 127 / Žal 127
Žalmy 128 / Žal 128
Žalmy 129 / Žal 129
Žalmy 130 / Žal 130
Žalmy 131 / Žal 131
Žalmy 132 / Žal 132
Žalmy 133 / Žal 133
Žalmy 134 / Žal 134
Žalmy 135 / Žal 135
Žalmy 136 / Žal 136
Žalmy 137 / Žal 137
Žalmy 138 / Žal 138
Žalmy 139 / Žal 139
Žalmy 140 / Žal 140
Žalmy 141 / Žal 141
Žalmy 142 / Žal 142
Žalmy 143 / Žal 143
Žalmy 144 / Žal 144
Žalmy 145 / Žal 145
Žalmy 146 / Žal 146
Žalmy 147 / Žal 147
Žalmy 148 / Žal 148
Žalmy 149 / Žal 149
Žalmy 150 / Žal 150