A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

Ezdráš 61
Král Dareios tedy přikázal hledat v babylonských archivech a skutečně,
2
dekret byl nakonec objeven v pevnosti Achmetě v médské provincii. Na svitku stálo:
3
"V prvním roce své vlády vydal král Kýros příkaz ohledně Božího chrámu v Jeruzalémě. Má být znovu postaven na místě, kam Židé přinášejí své oběti. Původní základy nechť jsou opraveny. Výška i šířka budou třicet metrů.
4
Základy se postaví ze tří vrstev kamenných kvádrů a jedné vrstvy nových trámů. Náklady uhradí královská pokladna.
5
Všechny zlaté a stříbrné chrámové nádoby budou vráceny do Jeruzaléma na původní místo v chrámu."
6
6-7 Proto král Dareios poslal tuto zprávu svým úředníkům v zaeufratské provincii, Tatenajovi a Šetar-bozenajovi: "Nezasahujte do rekonstrukce chrámu. Ať je obnoven na původním místě. Nepřekážejte judskému místodržiteli a jeho lidem v práci.
7
***
8
Navíc jsem rozhodl, že veškeré náklady na stavbu mají být neprodleně proplaceny z výnosu daní na vašem úze-mí.
9
Poskytněte kněžím býky, berany i jehňata k zápalné oběti Bohu nebes a zásobujte je obilím, solí, vínem i olejem podle jejich potřeby,
10
aby mohli denně přinášet Bohu příjemné dary a aby se modlili za život krále a jeho synů.
11
Kdokoli by se po-kusil tento příkaz obejít, ať je oběšen na hlavním trámě svého krovu a z jeho domu ať je hnojiště.
12
Bůh, jenž si za své sídlo zvolil Jeruzalém, zničí každého krále a každý národ, který by přestoupil tento příkaz a uškodil chrámu. Já, Dareios, vydávám toto nařízení, ať je svědomitě prováděno!"
13
Místodržitel Tatenaj i Šetar-bozenaj a jejich úředníci se ihned zařídili podle královského příkazu.
14
14-15 Židovští předáci tedy pokračovali ve stavbě a dílo se jim dařilo, jak proroko-vali Ageus a Zacharjáš, syn Idův. Konečně byl chrám dostavěn podle Božího příkazu a dekretů Kýra, Dareia a Artaxerxe, perských králů. Bylo to třetího dne měsíce adar, šestého roku Dareiovy vlády.
15
***
16
Následovalo slavnostní zasvěcení, radostná událost pro kněze, levity i celý národ.
17
Bylo při něm obětováno sto býků, dvě sta beranů a čtyři sta jehňat a za každý izraelský kmen jeden kozel jako oběť za hřích.
18
Pak byli ustanoveni kněží a lévijci do všech tříd a skupin, potřebných pro bohoslužbu podle Mojžíšova řádu.
19
Čtrnáctého dne prvního měsíce se slavil hod beránka - velikonce.
20
Kněží a levité se pro tuto příležitost zvlášť očistili.
21
Někteří z pohanů, kteří byli po zemi rozptýleni, opustili své nemravné zvyky a připojili se k uctívání Boha. Spolu s Izraelci jedli po sedm dnů nekvašené chleby. Všude panovala obrovská radost, protože Bůh naklonil srdce perského krále k Izraeli a jejich ruce posílil ke stavbě chrámu.Ezdráš 6:1

Ezdráš 6:2

Ezdráš 6:3

Ezdráš 6:4

Ezdráš 6:5

Ezdráš 6:6

Ezdráš 6:7

Ezdráš 6:8

Ezdráš 6:9

Ezdráš 6:10

Ezdráš 6:11

Ezdráš 6:12

Ezdráš 6:13

Ezdráš 6:14

Ezdráš 6:15

Ezdráš 6:16

Ezdráš 6:17

Ezdráš 6:18

Ezdráš 6:19

Ezdráš 6:20

Ezdráš 6:21Ezdráš 1 / Ezd 1

Ezdráš 2 / Ezd 2

Ezdráš 3 / Ezd 3

Ezdráš 4 / Ezd 4

Ezdráš 5 / Ezd 5

Ezdráš 6 / Ezd 6

Ezdráš 7 / Ezd 7

Ezdráš 8 / Ezd 8

Ezdráš 9 / Ezd 9

Ezdráš 10 / Ezd 10