A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

Ezdráš 51
V té době však byli v Jeruzalémě a v Judsku proroci, Ageus a Zacharjáš, Idův syn, kteří začali rozhlašovat, že Bůh si přeje, aby se ve stavbě pokračovalo.
2
Zerubábel a Ješua tedy znovu zahájili práce a tito proroci je podporovali.
3
Netrvalo dlouho, a do Jeruzaléma se přijeli podívat Tatenaj, zaeufratský místodržitel, a Šetar-boznaj s doprovodem a hned začali zjišťovat, kdo dal povolení ke stavbě chrámu.
4
Chtěli také jmenovitý seznam všech, kdo na stavbě pracovali.
5
Ale protože Boží oko nad námi bdělo, dovolili nám pokračovat, dokud král Dareios všechno nevyšetří a nerozhodne.
6
Toto je znění dopisu, který poslali Tatenaj, správce zaeufratské oblasti a Šetar-boznaj s jejich úředníky králi Dareiovi:
7
"Králi, přejeme ti trvalý pokoj!
8
Oznamujeme, že jsme navštívili staveniště chrámu velikého judského Boha. Zdivo je z kamenných kvádrů a právě do něho zasazují trámy. Pracuje se s velkým úsilím a dílo rychle pokračuje.
9
Ptali jsme se místních předáků, kdo stavbu povolil a
10
zapsali jsme si jejich jména, abychom tě mohli informovat.
11
Jejich odpověď zněla: 'Jsme služebníci Boha nebe i země a opravujeme je-ho chrám, který zde stál celá staletí, od dob velikého izraelského krále.
12
Když naši předkové Boha pohněvali, opustil je a vydal do rukou babylonského krále Nebúkad-nesara, který chrám rozbořil a lid odvlekl do Babylonie.'
13
Trvají však na tom, že král Babylona Kýros vydal v prvním roce své vlády dekret, kterým povolil obnovu chrámu,
14
a že dokonce vrátil zlaté a stříbrné chrámové nádoby, které Nebúkadnesar dal odtud přestěhovat do babylonských chrámů. Svěřeny prý byly do správy Šéšbasarovy, kterého Kýros ustanovil místodržitelem v Judeji.
15
Král mu přikázal vrátit vše na původní místo a obnovit Jeruzalémský chrám do jeho dřívější podoby.
16
Šéšbasar tedy obnovil základy jeruzalémského chrámu a od té doby se na něm stále pracuje a dosud není hotov.
17
Pokud uznáš za dobré, nech ověřit v královském archivu v Babyloně, zda takový dekret byl opravdu vydán, a sděl nám svou vůli v této věci."Ezdráš 5:1
Ezdráš 5:2
Ezdráš 5:3
Ezdráš 5:4
Ezdráš 5:5
Ezdráš 5:6
Ezdráš 5:7
Ezdráš 5:8
Ezdráš 5:9
Ezdráš 5:10
Ezdráš 5:11
Ezdráš 5:12
Ezdráš 5:13
Ezdráš 5:14
Ezdráš 5:15
Ezdráš 5:16
Ezdráš 5:17


Ezdráš 1 / Ezd 1
Ezdráš 2 / Ezd 2
Ezdráš 3 / Ezd 3
Ezdráš 4 / Ezd 4
Ezdráš 5 / Ezd 5
Ezdráš 6 / Ezd 6
Ezdráš 7 / Ezd 7
Ezdráš 8 / Ezd 8
Ezdráš 9 / Ezd 9
Ezdráš 10 / Ezd 10