A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000

1 Letopisu 14

1
Když David dobyl Jeruzalém, vypravil k němu týrský král Chíram posly s nákladem cedrového dřeva a také zedníky a tesaře a nařídil jim, aby Davidovi postavili palác.
2
David si tenkrát uvědomil, že Hospodin ho ustanovil králem a vyvyšuje jeho království proto, aby sloužil zájmům izraelského národa.
3
Když se David přestěhoval do Jeruzaléma, rozšířil počet svých manželek a přivedl s nimi na svět další potomky.
4
4-7 V Jeruzalémě se mu narodily tito synové: Šamúa, Šóbab, Nátan, Šalomoun, Jibchár, Elíšúa, Elpelet, Nógah, Nefeg, Jafía, Elíšama, Beeljáda a Elífelet.
5
***
6
***
7
***
8
Když se Pelištejci doslechli, že David se stal králem celého Izraele, zmobilizovali veškeré své síly a vytáhli proti němu. David se však o jejich výpravě včas dozvěděl a postavil proti nim svoje vojsko.
9
Pelištejci mezitím přitáhli blíže a vtrhli do údolí Refájců.
10
David se obrátil na Boha s dotazem: "Mám na Pelištejce zaútočit? Pomůžeš mi, abych nad nimi zvítězil?" "Ano, vytáhni proti nim," odpověděl Hospodin. "Slibuji, že půjdu s tebou a vydám ti Pelištejce do rukou."
11
David se tedy spolu se svým vojskem vydal do Baal-perasímu a tam Pelištejce porazil. Sotva David zvítězil, prohlásil: "Bůh skrze mé vojsko smetl armádu mých nepřátel jako prudká povodeň." A pojmenoval to místo Baal-perasím (což znamená Pán průlomu).
12
Ustupující Pelištejci zanechali na bojišti napodobeniny falešných bohů, které David poručil spálit.
13
Pelištejci se však s porážkou nesmířili a zanedlouho opět vtrhli do údolí Refájců.
14
David se tedy znovu Boha otázal, zda má proti nim zaútočit. Nyní mu však Bůh odpověděl: "Tentokrát na Pelištejce netáhni jako obvykle, ale napadni je oklikou, směrem od háje balzámovníků.
15
Ukryj se mezi stromy a počkej, dokud nezaslechneš v korunách balzámovníků zvuk kroků. Potom vyraz do boje, neboť před tebou budu kráčet já sám, tvůj Bůh, a vojsko Pelištejců porazím."
16
David udělal všechno tak, jak mu Bůh nařídil, a celou pelištejskou armádu od Gibeónu až do Gezeru na hlavu porazil.
17
O Davidovi a jeho činech se brzy dozvěděly okolní země, a jelikož na jeho straně stál sám Hospodin, všechny národy se jej začaly bát.
1 Letopisu 14:1
1 Letopisu 14:2
1 Letopisu 14:3
1 Letopisu 14:4
1 Letopisu 14:5
1 Letopisu 14:6
1 Letopisu 14:7
1 Letopisu 14:8
1 Letopisu 14:9
1 Letopisu 14:10
1 Letopisu 14:11
1 Letopisu 14:12
1 Letopisu 14:13
1 Letopisu 14:14
1 Letopisu 14:15
1 Letopisu 14:16
1 Letopisu 14:17
1 Letopisu 1 / 1Let 1
1 Letopisu 2 / 1Let 2
1 Letopisu 3 / 1Let 3
1 Letopisu 4 / 1Let 4
1 Letopisu 5 / 1Let 5
1 Letopisu 6 / 1Let 6
1 Letopisu 7 / 1Let 7
1 Letopisu 8 / 1Let 8
1 Letopisu 9 / 1Let 9
1 Letopisu 10 / 1Let 10
1 Letopisu 11 / 1Let 11
1 Letopisu 12 / 1Let 12
1 Letopisu 13 / 1Let 13
1 Letopisu 14 / 1Let 14
1 Letopisu 15 / 1Let 15
1 Letopisu 16 / 1Let 16
1 Letopisu 17 / 1Let 17
1 Letopisu 18 / 1Let 18
1 Letopisu 19 / 1Let 19
1 Letopisu 20 / 1Let 20
1 Letopisu 21 / 1Let 21
1 Letopisu 22 / 1Let 22
1 Letopisu 23 / 1Let 23
1 Letopisu 24 / 1Let 24
1 Letopisu 25 / 1Let 25
1 Letopisu 26 / 1Let 26
1 Letopisu 27 / 1Let 27
1 Letopisu 28 / 1Let 28
1 Letopisu 29 / 1Let 29