Instagram
English
A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000
1 Letopisu 13
1
Za nějakou dobu David svolal všechny velitele svých vojsk a představil jim svůj plán.
2
2-3 Když se s nimi poradil, oznámil všem Izraelcům: "Chci vám dnes předložit svůj plán a žádám vás, abyste se k němu vyjádřili: V době vlády krále Saula jsme úplně zapomněli na truhlu s deskami Hospodinova Zákona. Pokud si to bude Hospodin, náš Bůh, přát a vy k tomu dáte svůj souhlas, navrhuji, abychom přinesli Hospodinovu truhlu zpět mezi nás. Nejprve ale rozešleme tuto zprávu všem Izraelcům, kněžím a lévijcům do všech měst a vesnic po celé zemi, aby přišli a připojili se k nám."
3
***
4
4-5 Protože všem shromážděným Izraelcům se Davidův návrh zamlouval a souhlasili s ním, nechal David svolat všechny Izraelce - od Egyptské řeky až k cestě do Chamátu, aby společně přinesli Hospodinovu truhlu z Kirjat-jearímu.
5
***
6
Jakmile se Izraelci shromáždili, vydali se s Davidem do Baaly u Kirjat-jearímu v Judsku pro Boží truhlu. Vznešenost Hospodinova jména a jeho přítomnost se zjevovaly nad cheruby, kteří zakrývali víko truhly.
7
Když dorazili k Abínádabovu domu, kde se Hospodinova truhla dosud nacházela, naložili ji na nový povoz, který řídili Uza a Achjó.
8
David a všichni ostatní Izraelci cestou zpět radostně tančili a za doprovodu citar, harf, tamburín, činelů a pozounů chválili Boha zpěvem.
9
9-10 Když ale míjeli Kídonův mlat, spřežení klopýtlo a vůz se zakymácel. Uza tedy rychle natáhl ruku k truhle, aby ji přidržel. Sotva však na ni položil ruku, Hospodin se rozlítil a za to, že se Uza dotkl posvátné truhly, ho sám na místě zahubil.
10
***
11
Davida Hospodinova reakce na Uzovo jednání rozhorlila, a proto místo, kde se vše odehrálo, nazval Peres-uza (to je Uzovo zbořeniště). Tento název se zachoval až dodnes.
12
Po tomto zážitku však David dostal strach a řekl si: "To není jen tak, přinést si Hospodinovu truhlu domů."
13
Proto nepřevezl Hospodinovu truhlu s sebou do Jeruzaléma, ale namísto toho ji nechal dopravit do domu Obéd-edóma z Gatu.
14
Truhla zůstala v jeho domě tři měsíce a po celou tu dobu Hospodin Obéd-edómovi i celé jeho rodině prokazoval svou přízeň.
1 Letopisu 13:1
1 Letopisu 13:2
1 Letopisu 13:3
1 Letopisu 13:4
1 Letopisu 13:5
1 Letopisu 13:6
1 Letopisu 13:7
1 Letopisu 13:8
1 Letopisu 13:9
1 Letopisu 13:10
1 Letopisu 13:11
1 Letopisu 13:12
1 Letopisu 13:13
1 Letopisu 13:14
1 Letopisu 1 / 1Let 1
1 Letopisu 2 / 1Let 2
1 Letopisu 3 / 1Let 3
1 Letopisu 4 / 1Let 4
1 Letopisu 5 / 1Let 5
1 Letopisu 6 / 1Let 6
1 Letopisu 7 / 1Let 7
1 Letopisu 8 / 1Let 8
1 Letopisu 9 / 1Let 9
1 Letopisu 10 / 1Let 10
1 Letopisu 11 / 1Let 11
1 Letopisu 12 / 1Let 12
1 Letopisu 13 / 1Let 13
1 Letopisu 14 / 1Let 14
1 Letopisu 15 / 1Let 15
1 Letopisu 16 / 1Let 16
1 Letopisu 17 / 1Let 17
1 Letopisu 18 / 1Let 18
1 Letopisu 19 / 1Let 19
1 Letopisu 20 / 1Let 20
1 Letopisu 21 / 1Let 21
1 Letopisu 22 / 1Let 22
1 Letopisu 23 / 1Let 23
1 Letopisu 24 / 1Let 24
1 Letopisu 25 / 1Let 25
1 Letopisu 26 / 1Let 26
1 Letopisu 27 / 1Let 27
1 Letopisu 28 / 1Let 28
1 Letopisu 29 / 1Let 29