A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

2 Královská 91
V té době si Elíša zavolal jednoho z prorockých žáků a přikázal mu: "Připrav se na cestu, vezmi si s sebou tuto lahvičku oleje a vydej se do Rámotu v Gileádu.
2
Až tam přijdeš, vyhledej Jóšafatova syna Jehúa, vnuka Nimšího. Odveď ho stranou od jeho rodiny a zavři se s ním někam do místnosti.
3
Tam vezmi lahvičku s olejem, vylij mu ho na hlavu a řekni: ‚Jménem Hospodina tě ustanovuji králem Izraele.' Potom otevři dveře a bez otálení odtud uprchni."
4
4-5 Mladý prorok tedy odešel do Rámotu v Gileádu, a když našel velitele vojska, kteří právě zasedali, nahlas zavolal: "Mám pro tebe vzkaz, veliteli." "Pro kterého z nás?" zeptal se Jehú. "Právě pro tebe, veliteli," odvětil prorok.
5
***
6
Jehú tedy vstal a vstoupil s mladíkem do domu. Tam mu prorok vylil na hlavu lahvičku s olejem a slovy Hospodina řekl: "Prohlašuji tě králem Izraele.
7
Tvým prostřednictvím vyhladím všechny příslušníky Achabova rodu a pomstím tak krev svých proroků a všech svých oddaných služebníků, kterou prolila jeho manželka Jezábel.
8
Nechám zaniknout celou Achabovu dynastii a připravím o život všechny muže jeho rodu bez ohledu na jejich postavení.
9
Naložím s Achabovým rodem stejně jako s dynastií Nebatova syna Jarobeáma či Achijášova syna Baeši.
10
Tělo Jezábely se nikdy nedostane do hrobu, protože nechám její mrtvolu předhodit psům v Jizreelu." Po těchto slovech mladík otevřel dveře a utekl.
11
Když se Jehú vrátil k ostatním velitelům, jeden z nich se ho zeptal: "Stalo se něco? Co ti chtěl ten blázen?" "Sami dobře víte, že od pomatence nemůžete čekat kloudnou řeč," snažil se je odbýt Jehú.
12
"Jen se nesnaž vykroutit," naléhali ostatní velitelé. "Řekni nám, o čem mluvil." Jehú jim tedy pravdivě odpověděl: "Přišel mi oznámit, že Hospodin mne ustanovil králem Izraele."
13
Sotva to vyřkl, všichni ihned vzali své pláště a položili mu je pod nohy na schody. Potom nechali zatroubit slavnostní fanfáry a všude dali vyhlásit, že Jehú se stal králem.
14
Jóšafatův syn a Nimšího vnuk Jehú se tedy postavil proti králi Jóramovi. Bylo to v době, kdy Jóram a ostatní Izraelci bojovali v Rámotu v Gileádu proti aramejskému králi Chazaelovi.
15
Jóram se tenkrát právě vrátil do Jizreelu, aby se uzdravil ze zranění, která utrpěl v bitvě s Aramejským vojskem. Jehú tehdy prohlásil: "Přijímáte-li mne skutečně za svého krále, pak nedovolte, aby se kdokoliv dostal z města a šel tuto novinu oznámit do Jizreelu."
16
Sám potom nasedl do svého vozu a odjel do Jizreelu, kde právě odpočíval zraněný izraelský král Jóram. Tou dobou byl v Jizreelu také judský král Achazjáš, který přijel Jórama navštívit.
17
Jakmile strážný na jizreelské věži spatřil, že se k městu blíží Jehúova banda, zvolal: "Přijíždí sem nějaký oddíl!" Když to uslyšel král Jóram, nařídil, aby z města vyjel muž na koni a zeptal se, zda tito lidé přijíždějí v míru.
18
Jezdec tedy vyjel naproti Jehúovi a řekl: "Král se tě ptá, zda přicházíš v pokoji?" Jehú mu však odsekl: "Co je ti do toho? Zařaď se za mne a mlč." Když to uviděl jizreelský strážce, podal zprávu: "Posel dorazil až k oddílu, ale nevrací se zpět."
19
Král tedy neváhal a ihned vyslal dalšího jezdce. Stejně jako první muž i tento posel dorazil k Jehúovu oddílu a řekl: "Král se tě ptá, zda přicházíš v pokoji?" Jehú ho však opět odbyl: "Co je ti do toho? Zařaď se za mne a mlč."
20
Jizreelský strážce tedy znovu hlásil: "Jezdec dorazil až k nim, ale ani tentokrát se nevrací zpět. Myslím, že tím, kdo přijíždí, je Nimšího potomek Jehú, protože štve koně jako blázen."
21
Sotva to Jóram uslyšel, nechal okamžitě zapřáhnout do vozu a společně s judským králem Achazjášem se každý ve svém voze vydali Jehúovi naproti. Setkali se s ním právě v místě, kde se dříve nacházely polnosti Nábota Jizreelského.
22
Když se přiblížili, Jóram na Jehúa zavolal: "Přicházíš v míru, Jehú?" "Jak můžeš hovořit o pokoji," odvětil Jehú, "když všude kolem vzkvétá uctívání falešných bohů a čarodějnictví, které sem zavlekla tvá matka Jezábel?"
23
Vtom se Jóram obrátil na útěk a zavolal na Achazjáše: "Uteč, Achazjáši, je to spiknutí!"
24
Jehú však napjal svůj luk a zasáhl Jórama do zad, až mu šíp probodl srdce, takže ho na místě ve voze usmrtil. Potom
25
Jehú poručil královu vozataji Bidkarovi, aby vzal Jóramovu mrtvolu a pohodil ji na pole, které původně patřilo Nábotovi z Jizreelu. Řekl mu: "Vzpomeň si na dobu, kdy jsme společně jezdívali na vozech za Jóramovým otcem Achabem, Už tenkrát Hospodin předpověděl:
26
‚Včera jsem byl svědkem tvé úkladné vraždy Nábota a jeho synů. Jako Hospodin ti však nyní oznamuji, že za svůj čin zaplatíš právě na jejich poli, které jsi jim vzal.' Proto nyní vezmi Jóramovo tělo a odnes je na místo, o kterém hovořil Hospodin."
27
Když judský král Achazjáš viděl, co se děje, vyrazil na útěk směrem k Bét-haganu. Jehú pronásledoval i jeho a za jízdy volal na své spolubojovníky: "Zabijte také tohoto muže!" Pronásledovatelům se podařilo Achazjáše smrtelně poranit, když ve svém voze ujížděl vzhůru ke Gúru u Jibleámu, ale nakonec jim uprchl až do Megida, kde zranění podlehl a zemřel.
28
Jeho služebníci pak královo tělo naložili na vůz a odvezli do Jeruzaléma. Tam ho pohřbili do hrobu vedle jeho předků v části Jeruzaléma, které se říká Město Davidovo.
29
(Achazjáš stál v čele Judska od jedenáctého roku vlády izraelského krále, Achabova syna Jórama.)
30
Jehú mezitím zamířil do Jizreelu. Když se o jeho příjezdu doslechla Jezábel, namalovala si oči, upravila si účes a postavila se k oknu.
31
Jakmile pak Jehú vstoupil do brány, rozkřikla se na něj: "Chceš snad předstírat, že přicházíš v pokoji? Zavraždil jsi svého krále stejně jako kdysi Zimrí!"
32
Jehú pohlédl nahoru do okna a zvolal: "Kdo z vás stojí při mně?" Když vyhlédli dva nebo tři dvořané, rozkázal jim:
33
"Shoďte ji dolů!" Oni jeho rozkaz uposlechli a vyhodili Jezábelu z okna. Její pád byl tak prudký, že krev postříkala okolní stěny i koně, kteří ji svými kopyty udupali.
34
Jehú potom vstoupil dovnitř, najedl se a napil a řekl: "Postarejte se o tělo té proklaté ženy a pohřběte je. Pocházela přece jen z královského rodu."
35
Jeho služebníci tedy odešli, aby ji pohřbili, nalezli však už jen její lebku, nohy a ruce.
36
Když se vrátili a oznámili to Jehúovi, řekl jim: "Naplnila se předpověď, kterou kdysi vyslovil Hospodin prostřednictvím Elijáše Tišbejského. Prohlásil tenkrát, že Jezábelino tělo roztrhají na jizreelském poli hladoví psi.
37
Její mrtvola zůstane ležet v Jizreelu na holé zemi, a nikdo nedokáže s jistotou říci, zda to byla Jezábel."2 Královská 9:1

2 Královská 9:2

2 Královská 9:3

2 Královská 9:4

2 Královská 9:5

2 Královská 9:6

2 Královská 9:7

2 Královská 9:8

2 Královská 9:9

2 Královská 9:10

2 Královská 9:11

2 Královská 9:12

2 Královská 9:13

2 Královská 9:14

2 Královská 9:15

2 Královská 9:16

2 Královská 9:17

2 Královská 9:18

2 Královská 9:19

2 Královská 9:20

2 Královská 9:21

2 Královská 9:22

2 Královská 9:23

2 Královská 9:24

2 Královská 9:25

2 Královská 9:26

2 Královská 9:27

2 Královská 9:28

2 Královská 9:29

2 Královská 9:30

2 Královská 9:31

2 Královská 9:32

2 Královská 9:33

2 Královská 9:34

2 Královská 9:35

2 Královská 9:36

2 Královská 9:372 Královská 1 / 2Krá 1

2 Královská 2 / 2Krá 2

2 Královská 3 / 2Krá 3

2 Královská 4 / 2Krá 4

2 Královská 5 / 2Krá 5

2 Královská 6 / 2Krá 6

2 Královská 7 / 2Krá 7

2 Královská 8 / 2Krá 8

2 Královská 9 / 2Krá 9

2 Královská 10 / 2Krá 10

2 Královská 11 / 2Krá 11

2 Královská 12 / 2Krá 12

2 Královská 13 / 2Krá 13

2 Královská 14 / 2Krá 14

2 Královská 15 / 2Krá 15

2 Královská 16 / 2Krá 16

2 Královská 17 / 2Krá 17

2 Královská 18 / 2Krá 18

2 Královská 19 / 2Krá 19

2 Královská 20 / 2Krá 20

2 Královská 21 / 2Krá 21

2 Královská 22 / 2Krá 22

2 Královská 23 / 2Krá 23

2 Královská 24 / 2Krá 24

2 Královská 25 / 2Krá 25