A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

2 Královská 81
Jednou si Elíša zavolal Šúnemanku, jejíhož syna vzkřísil, a poradil jí: "Vezmi celou svou rodinu a odejděte ze země, protože Hospodin odsoudil tuto zemi k sedmi letům hladomoru."
2
Šúnemanka Elíšu uposlechla a spolu s rodinou odešla a usadila se na území Pelištejců.
3
Po sedmi letech se vrátila a zamířila ke králi, aby ho požádala o navrácení svého domu i pozemků.
4
Král měl tenkrát rozhovor s Géchazím, služebníkem Božího proroka, a žádal ho, aby mu pověděl o všech významných činech, které Elíša vykonal.
5
Šúnemanka přišla ke králi se svou žádostí o dům a polnosti právě ve chvíli, kdy Géchazí vyprávěl králi, jak Elíša vzkřísil jejího mrtvého chlapce. Jakmile ji Géchazí spatřil, řekl králi: "Můj pane, to je právě ta žena, jejímuž synovi Elíša vrátil život."
6
Král se tedy na tuto událost zeptal samotné Šúnemanky a ona mu všechno ochotně dosvědčila. Potom král svěřil její žádost jednomu ze svých úředníků a přikázal mu: "Zajisti, ať je této ženě vráceno všechno, co jí kdy patřilo, včetně veškerých výnosů z jejího pole od doby, kdy odešla ze země, až do dnešního dne."
7
V době, kdy prorok Elíša navštívil Damašek, onemocněl aramejský král Ben-hadad. Když se králi doneslo, že do Damašku přišel Boží prorok,
8
nařídil svému služebníku Chazaelovi: "Připrav si pro Božího proroka nějaký dar a jdi ho navštívit. Zeptej se jeho prostřednictvím Hospodina, zda se ze své nemoci opět uzdravím."
9
Chazael se tedy vypravil za Elíšou a jako dar mu na čtyřiceti velbloudech přivezl to nejlepší zboží z celého Damašku. Předstoupil před proroka a řekl: "Posílá mě k tobě tvůj oddaný přítel, aramejský král Ben-hadad a ptá se, zda se ze své nemoci opět uzdraví."
10
Nato Elíša odpověděl: "Ačkoliv mi Hospodin oznámil, že Ben-hadad ve skutečnosti zemře, jdi za ním a řekni mu, že se ze své nemoci zotaví."
11
Sotva však Elíša domluvil, upřeně se na Chazaela zadíval, tvář mu strnula a pak se hlasitě rozplakal.
12
"Proč naříkáš, můj pane?" otázal se Chazael. "Protože již nyní vím, jak nesmírně Izraelcům ublížíš," odvětil Elíša. "Se svými lidmi vypálíš jejich pevnosti, se svými vojáky pobiješ všechny mladíky, do země zašlapeš jejich děti a dokonce rozsekáš na kusy i těhotné ženy."
13
"Copak, jsem nějaký prašivý pes, abych něco takového spáchal?" zvolal pohoršeně Chazael. Nato mu Elíša odpověděl: "Hospodin mi oznámil, že se staneš aramejským králem."
14
Když Elíša domluvil, Chazael odešel a vrátil se ke svému králi. Ben-hadad se ho zeptal: "Co ti řekl prorok Elíša?" Chazael odpověděl: "Elíša tvrdí, že se zcela jistě uzdravíš."
15
Na druhý den však Chazael přehodil králi přes obličej namočené plátno a držel je tak dlouho, dokud král nezemřel. Potom se nechal dosadit na jeho místo.
16
V pátém roce vlády izraelského krále Jórama, Achabova syna, nastoupil na judský trůn stejnojmenný panovník, Jóšafatův syn Jóram.
17
Stal se králem ve svých třiceti dvou letech a vládl v Jeruzalémě celkem osm let.
18
Jeho jednání však bylo Hospodinu trnem v oku, neboť se oženil s dcerou krále Achaba a dopouštěl se stejných nepravostí jako on a ostatní izraelští králové.
19
Hospodin ovšem kvůli svému služebníku, králi Davidovi, zachoval v Judsku pokoj, protože Davidovi kdysi slíbil, že na judském trůně navždy bude vládnout některý z jeho potomků.
20
V době Jóramovy vlády se Edómci vzbouřili proti své závislosti na Judsku a zvolili si svého vlastního krále.
21
Král Jóram ihned zmobilizoval veškeré své válečné vozy a vytáhl s nimi do Sáíru. Edómci Jórama i jeho vozy obklíčili, ale králi se v noci podařilo jejich řady prorazit. Jeho vojáci však odmítli bojovat a rozprchli se do svých domovů.
22
Edómci tak svým povstáním dosáhli nezávislosti a o něco později se k nim připojila i Libna.
23
Další události z doby vlády krále Jórama a také všechny jeho činy zaznamenává kronika judských králů.
24
Když Jóram zemřel, pohřbili ho k jeho předkům v Městě Davidově a vládu po něm převzal jeho syn Achazjáš.
25
Jóramův syn Achazjáš dosedl na judský trůn v dvanáctém roce vlády izraelského krále, Achabova syna Jórama.
26
Začal panovat ve svých dvaceti dvou letech a vládl v Jeruzalémě jen jeden rok. Jeho matka Atalja byla dcerou izraelského krále Omrího.
27
Král Achazjáš navázal sňatkem přízeň s rodem izraelského krále Achaba a svým jednáním popuzoval Hospodina stejně jako dříve Achab a celý jeho rod.
28
Achazjáš se jednou spojil s Achabovým synem Jóramem a společně vytáhli na aramejského krále Chazaela do Rámotu v Gileádu. Sotva však bitva začala, Aramejci krále Jórama zranili a
29
on se vrátil do Jizreelu, aby se ze svých zranění vyléčil. Když to zjistil judský král Achazjáš, neváhal a vypravil se za ním do Jizreelu, aby mu vyjádřil svou podporu.2 Královská 8:1

2 Královská 8:2

2 Královská 8:3

2 Královská 8:4

2 Královská 8:5

2 Královská 8:6

2 Královská 8:7

2 Královská 8:8

2 Královská 8:9

2 Královská 8:10

2 Královská 8:11

2 Královská 8:12

2 Královská 8:13

2 Královská 8:14

2 Královská 8:15

2 Královská 8:16

2 Královská 8:17

2 Královská 8:18

2 Královská 8:19

2 Královská 8:20

2 Královská 8:21

2 Královská 8:22

2 Královská 8:23

2 Královská 8:24

2 Královská 8:25

2 Královská 8:26

2 Královská 8:27

2 Královská 8:28

2 Královská 8:292 Královská 1 / 2Krá 1

2 Královská 2 / 2Krá 2

2 Královská 3 / 2Krá 3

2 Královská 4 / 2Krá 4

2 Královská 5 / 2Krá 5

2 Královská 6 / 2Krá 6

2 Královská 7 / 2Krá 7

2 Královská 8 / 2Krá 8

2 Královská 9 / 2Krá 9

2 Královská 10 / 2Krá 10

2 Královská 11 / 2Krá 11

2 Královská 12 / 2Krá 12

2 Královská 13 / 2Krá 13

2 Královská 14 / 2Krá 14

2 Královská 15 / 2Krá 15

2 Královská 16 / 2Krá 16

2 Královská 17 / 2Krá 17

2 Královská 18 / 2Krá 18

2 Královská 19 / 2Krá 19

2 Královská 20 / 2Krá 20

2 Královská 21 / 2Krá 21

2 Královská 22 / 2Krá 22

2 Královská 23 / 2Krá 23

2 Královská 24 / 2Krá 24

2 Královská 25 / 2Krá 25