A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

2 Královská 241
V době Jójakímovy vlády vtrhl do země babylónský král Nebúkadnesar a na tři roky si Jójakíma podrobil. Čtvrtého roku se však Jójakím vzbouřil a postavil se Nebúkadnesarovi na odpor.
2
Hospodin ale proti Jójakímovi poslal babylónské, aramejské, moábské a amónské bojovníky, aby srovnal Judsko se zemí, a tak naplnil slova, která kdysi sám předpověděl ústy svých služebníků proroků.
3
Celé toto neštěstí nechal Hospodin na Judsko dopadnout za všechno, čím se proti němu provinil Menaše.
4
Za krev nevinných, kterou tento král naplnil celý Jeruzalém. Takové bezpráví nemohl Hospodin přejít bez povšimnutí.
5
O dalších událostech z doby Jójakímovy vlády a o všech jeho činech se píše v kronice judských králů.
6
Když Jójakím zemřel, následníkem trůnu se stal jeho syn Jójakín.
7
Egyptský faraón již od té doby nepodnikal žádné válečné výpravy, protože babylónský král obsadil celé jeho území od Egyptského potoka až k řece Eufratu.
8
Jójakín se stal králem, když mu bylo osmnáct let, a vládl v Jeruzalémě pouze tři měsíce. Jeho matka Nechušta byla dcerou Elnátana, který pocházel z Jeruzaléma.
9
Jójakín svým jednáním popouzel Hospodina stejně jako jeho otec.
10
10-11 Za jeho krátké vlády vytáhli velitelé babylónského krále proti Jeruzalému, a když ho oblehli dostavil se také sám Nebúkadnesar.
11
***
12
Judský král Jójakín, jeho matka, služebnictvo i všichni dvořané a velitelé se Nebúkadnesarovi vzdali a on je v osmém roce své vlády odvedl do zajetí v Babylóně.
13
Tak se naplnila Hospodinova předpověď, neboť Nebúkadnesar rovněž odvezl veškeré poklady z Hospodinova chrámu a královského paláce včetně všech zlatých předmětů, které pro Hospodinův chrám nechal zhotovit král Šalomoun.
14
Dále odvlekl do zajetí všechny obyvatele Jeruzaléma: veškeré velitele, vojáky, řemeslníky a kováře, tedy dohromady deset tisíc lidí. Ponechal ve městě jen ty nejchudší.
15
Nebúkadnesar odvedl jako své zajatce do Babylóna také krále Jójakína, jeho matku, celý jeho harém a všechny vládní představitele země.
16
Nebúkadnesar rovněž deportoval do Babylóna celou armádu sedmi tisíc bojeschopných vojáků a dalších tisíc řemeslníků a kovářů.
17
Namísto Jójakína ustanovil Nebúkadnesar králem jeho strýce Matanjáše a dal mu jméno Sidkijáš.
18
Sidkijáš nastoupil na trůn ve svých jedenadvaceti letech a vládl v Jeruzalémě jedenáct let. Jeho matka Chamútal byla dcerou Jirmejáše, který pocházel z Libny.
19
Stejně jako jeho předchůdce Jójakím jednal i král Sidkijáš v rozporu se zásadami, které stanovil Hospodin.
20
Nakonec to došlo tak daleko, že Hospodin nechal na Jeruzalém a celé Judsko dopadnout pohromu v podobě nepřátel, kteří odvlekli většinu obyvatel do vyhnanství. Všechno začalo, když se král Sidkijáš vzbouřil proti babylónskému králi.2 Královská 24:1

2 Královská 24:2

2 Královská 24:3

2 Královská 24:4

2 Královská 24:5

2 Královská 24:6

2 Královská 24:7

2 Královská 24:8

2 Královská 24:9

2 Královská 24:10

2 Královská 24:11

2 Královská 24:12

2 Královská 24:13

2 Královská 24:14

2 Královská 24:15

2 Královská 24:16

2 Královská 24:17

2 Královská 24:18

2 Královská 24:19

2 Královská 24:202 Královská 1 / 2Krá 1

2 Královská 2 / 2Krá 2

2 Královská 3 / 2Krá 3

2 Královská 4 / 2Krá 4

2 Královská 5 / 2Krá 5

2 Královská 6 / 2Krá 6

2 Královská 7 / 2Krá 7

2 Královská 8 / 2Krá 8

2 Královská 9 / 2Krá 9

2 Královská 10 / 2Krá 10

2 Královská 11 / 2Krá 11

2 Královská 12 / 2Krá 12

2 Královská 13 / 2Krá 13

2 Královská 14 / 2Krá 14

2 Královská 15 / 2Krá 15

2 Královská 16 / 2Krá 16

2 Královská 17 / 2Krá 17

2 Královská 18 / 2Krá 18

2 Královská 19 / 2Krá 19

2 Královská 20 / 2Krá 20

2 Královská 21 / 2Krá 21

2 Královská 22 / 2Krá 22

2 Královská 23 / 2Krá 23

2 Královská 24 / 2Krá 24

2 Královská 25 / 2Krá 25