A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

2 Královská 221
Jóšijáš se stal králem Judska, když mu bylo pouhých osm let, a vládl v Jeruzalémě celkem třicet jedna let. Jeho matka, Adajášova dcera Jedída, pocházela z Boskatu.
2
Jóšijáš jednal za všech okolností v souladu s Hospodinovou vůlí stejně jako jeho předchůdce, král David.
3
V osmnáctém roce své vlády poslal král Jóšijáš svého písaře Šáfana (jehož otcem byl Mešulámův syn Asaljáš) do Hospodinova chrámu a nařídil mu:
4
"Vyprav se k veleknězi Chilkijášovi a nařiď mu, aby připravil peníze, které lidé odevzdali kněžím držícím stráž u vchodu do Hospodinova chrámu.
5
Ať je odevzdá správcům stavebních prací v chrámu, aby mohli vyplatit mzdu pracovníkům, kteří opravují Hospodinův chrám.
6
Tesařům, stavebním dělníkům a také zedníkům. Z těchto peněz budou ovšem také nakupovat dřevo a tesané kameny, které budou potřebovat na opravu poškozených částí chrámu.
7
O penězích, které jim na tyto účely svěří, není třeba vést žádné záznamy, protože tito lidé jednají čestně a poctivě."
8
Když písař Šáfan dorazil do chrámu, velekněz Chilkijáš mu oznámil: "Nalezl jsem v Hospodinově chrámu tuto knihu Zákona." Šáfan si knihu vzal, a když ji přečetl,
9
přišel ke králi a oznámil mu: "Tvoji služebníci připravili peníze shromážděné v chrámu a svěřili je pracovníkům a dozorcům starajícím se o opravu celé budovy."
10
Potom písař Šáfan dodal: "Velekněz Chilkijáš mi předal tuto knihu," a ihned z ní něco králi přečetl.
11
Sotva král uslyšel, co se v knize Zákona píše, roztrhl na výraz hlubokého pohnutí svůj oděv.
12
Povolal velekněze Chilkijáše, Šáfanova syna Achíkama, Míkajášova syna Akbóra, písaře Šáfana a svého osobního sluhu Asajáše a nařídil jim:
13
"Jděte a promluvte s Hospodinem o tom, co znamenají slova této nalezené knihy pro mě a všechny obyvatele Judska. Hospodin se na nás musí jistě velice hněvat, protože naši předkové se neřídili slovy této knihy. Nerespektovali nic z toho, co se zde o nás píše."
14
Velekněz Chilkijáš, Achíkam, Akbór, Šáfan i Asajáš se tedy vypravili k prorokyni Chuldě, aby s ní o tom promluvili. (Chulda bydlela v části Jeruzaléma nazvané Nové Město a byla manželkou Šalúma, správce královského šatníku, jehož otcem byl Charchasův syn Tikva.)
15
Když k ní dorazili, řekla jim: "Oznamte muži, který vás poslal, tato Hospodinova slova:
16
Já, Hospodin, přivedu na toto místo a jeho obyvatele právě takovou pohromu, o které judský král četl v nalezené knize.
17
Udělám to, protože mě moji vlastní lidé opustili, pálili kadidlo cizím bohům a uráželi mě uctíváním vlastnoručně vyrobených napodobenin bohů. Důsledky jejich jednání, které na ně nechám dopadnout, nikdo neodvrátí."
18
"Dále judskému králi vyřiďte toto," pokračovala Chulda, "Hospodin a Bůh Izraele, k tomuto proroctví dodává:
19
Máš dobré srdce a po vyslechnutí všeho, co jsem prohlásil o zničení tohoto místa a prokletí jeho obyvatel, ses zachoval pokorně. Roztrhl jsi na znamení zármutku svůj oděv a s lítostí jsi mne prosil o pomoc. Viděl jsem, jak ses zachoval,
20
a proto tě nechám zemřít v klidu a pokoji. Nebudeš svědkem žádného z neštěstí, jež uvrhnu na toto místo." Když Chulda domluvila, muži se vrátili s její odpovědí ke králi.2 Královská 22:1

2 Královská 22:2

2 Královská 22:3

2 Královská 22:4

2 Královská 22:5

2 Královská 22:6

2 Královská 22:7

2 Královská 22:8

2 Královská 22:9

2 Královská 22:10

2 Královská 22:11

2 Královská 22:12

2 Královská 22:13

2 Královská 22:14

2 Královská 22:15

2 Královská 22:16

2 Královská 22:17

2 Královská 22:18

2 Královská 22:19

2 Královská 22:202 Královská 1 / 2Krá 1

2 Královská 2 / 2Krá 2

2 Královská 3 / 2Krá 3

2 Královská 4 / 2Krá 4

2 Královská 5 / 2Krá 5

2 Královská 6 / 2Krá 6

2 Královská 7 / 2Krá 7

2 Královská 8 / 2Krá 8

2 Královská 9 / 2Krá 9

2 Královská 10 / 2Krá 10

2 Královská 11 / 2Krá 11

2 Královská 12 / 2Krá 12

2 Královská 13 / 2Krá 13

2 Královská 14 / 2Krá 14

2 Královská 15 / 2Krá 15

2 Královská 16 / 2Krá 16

2 Královská 17 / 2Krá 17

2 Královská 18 / 2Krá 18

2 Královská 19 / 2Krá 19

2 Královská 20 / 2Krá 20

2 Královská 21 / 2Krá 21

2 Královská 22 / 2Krá 22

2 Královská 23 / 2Krá 23

2 Královská 24 / 2Krá 24

2 Královská 25 / 2Krá 25