A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

2 Královská 211
Menaše nastoupil na trůn ve svých dvanácti letech a panoval v Jeruzalémě celkem padesát pět let. Jeho matka se jmenovala Chefsíbah.
2
Menaše jednal v rozporu s Hospodinovou vůlí, neboť se dopouštěl stejných nepravostí jako pohanské národy, které Hospodin před Izraelci vyhnal.
3
Menaše dokonce obnovil posvátná místa na pahorcích, která jeho otec Chizkijáš nechal rozbořit. Zhotovil nové oltáře pro falešného boha Baala a vztyčil posvátný sloup pro bohyni Ašéru, stejně jako to udělal izraelský král Achab. Menaše uctíval všechny falešné bohy i nadpřirozené bytosti
4
4-5 a vystavěl jim dokonce oltáře na obou nádvořích Hospodinova chrámu v Jeruzalémě. Chrámu, který měl podle slov samotného Hospodina sloužit jako místo setkání s pravým Bohem.
5
***
6
Menaše obětoval v ohni dokonce i svého vlastního syna a otevřeně praktikoval čarodějnictví, věštil z tvaru a pohybu mraků, podporoval spiritizmus a jasnovidectví. Svým odporným jednáním skutečně nadmíru provokoval a urážel Hospodina.
7
Dovolil si dokonce umístit posvátný Ašéřin sloup přímo do chrámu, o kterém sám Hospodin kdysi řekl králi Davidovi a jeho synu Šalomounovi: "V tomto chrámu a v Jeruzalémě, který jsem si vyvolil z celého Izraele, budu navěky přebývat mezi vámi jako váš Hospodin.
8
Jestliže Izraelci budou pečlivě zachovávat všechno, co jsem jim přikázal v celém zákoně, který jim předložil můj služebník Mojžíš, již nikdy nenechám Izraelce odejít ze země, kterou jsem daroval jejich předkům."
9
Lidé však Hospodina nerespektovali, a tak je nakonec Menaše svedl k ještě větším nepravostem, než páchali pohanské národy, které Hospodin před Izraelci vyhnal.
10
Hospodin proto prostřednictvím svých proroků nechal vyhlásit:
11
"Judský král Menaše se nesmírně provinil a napáchal více zla, než původní obyvatelé této země, Emorejci. Uctíváním svých falešných bohů svedl všechny Judejce k nepravostem.
12
12-13 Proto jako Hospodin a Bůh Izraele prohlašuji, že dopustím na Jeruzalém a na celé Judsko takovou pohromu, že se z toho zatočí hlava každému, kdo o tom jen uslyší. Podrobím Jeruzalém soudu stejně jako Samaří a vyměřím mu odplatu, jako jsem to udělal s rodem izraelského krále Achaba. Stejně jako lidé omývají nádoby a nechávají je oschnout dnem nahoru, také já očistím Jeruzalém a převrátím ho vzhůru nohama.
13
***
14
Opustím svůj vyvolený národ a vydám jeho obyvatele do rukou jejich nepřátel. Protivníci je zcela vydrancují a ožebračí,
15
neboť svým jednáním mě neustále provokují a urážejí již ode dne, kdy jejich předkové opustili Egypt."
16
Kromě toho, že Menaše svedl obyvatele Judska k páchání nepravostí odporných Hospodinu, navíc zavraždil tolik nevinných lidí, že by jejich krev pokryla Jeruzalém od jednoho konce k druhému.
17
O dalších událostech z doby Menašeho vlády a také o všech jeho činech a nepravostech, kterých se dopustil, přináší zprávu kronika judských králů.
18
Když Menaše zemřel, pohřbili ho v jeho paláci v Uzově zahradě. Na královský trůn po něm nastoupil jeho syn Amón.
19
Amón se stal králem ve svých dvaadvaceti letech a panoval v Jeruzalémě dva roky. Jeho matka, Charúsova dcera Mešulemet, pocházela z Jotby.
20
Amónovo jednání bylo Hospodinu trnem v oku, stejně jako činy jeho otce Menašeho.
21
Amón po vzoru svého otce uctíval stejné falešné bohy a sloužil jim.
22
Zavrhl Hospodina, Boha svých předků, a ani v nejmenším nerespektoval jeho vůli.
23
Jednoho dne se však proti Amónovi spikli jeho služebníci a v jeho vlastním paláci ho připravili o život.
24
Lidé ale všechny spiklence popravili a ustanovili králem Amónova syna Jóšijáše.
25
Ostatní události z doby Amónovy vlády a také všechny jeho významné činy zaznamenává kronika judských králů.
26
Amóna pohřbili do jeho hrobu v Uzově zahradě a následníkem trůnu se stal jeho syn Jóšijáš.2 Královská 21:1

2 Královská 21:2

2 Královská 21:3

2 Královská 21:4

2 Královská 21:5

2 Královská 21:6

2 Královská 21:7

2 Královská 21:8

2 Královská 21:9

2 Královská 21:10

2 Královská 21:11

2 Královská 21:12

2 Královská 21:13

2 Královská 21:14

2 Královská 21:15

2 Královská 21:16

2 Královská 21:17

2 Královská 21:18

2 Královská 21:19

2 Královská 21:20

2 Královská 21:21

2 Královská 21:22

2 Královská 21:23

2 Královská 21:24

2 Královská 21:25

2 Královská 21:262 Královská 1 / 2Krá 1

2 Královská 2 / 2Krá 2

2 Královská 3 / 2Krá 3

2 Královská 4 / 2Krá 4

2 Královská 5 / 2Krá 5

2 Královská 6 / 2Krá 6

2 Královská 7 / 2Krá 7

2 Královská 8 / 2Krá 8

2 Královská 9 / 2Krá 9

2 Královská 10 / 2Krá 10

2 Královská 11 / 2Krá 11

2 Královská 12 / 2Krá 12

2 Královská 13 / 2Krá 13

2 Královská 14 / 2Krá 14

2 Královská 15 / 2Krá 15

2 Královská 16 / 2Krá 16

2 Královská 17 / 2Krá 17

2 Královská 18 / 2Krá 18

2 Královská 19 / 2Krá 19

2 Královská 20 / 2Krá 20

2 Královská 21 / 2Krá 21

2 Královská 22 / 2Krá 22

2 Královská 23 / 2Krá 23

2 Královská 24 / 2Krá 24

2 Královská 25 / 2Krá 25