A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

2 Královská 201
V té době král Chizkijáš vážně onemocněl a ulehl na lůžko. Amósův syn prorok Izajáš ho na Hospodinův příkaz navštívil a oznámil mu: "Hospodin ti vzkazuje, abys dal ve své rodině i v královských záležitostech všechno do pořádku, neboť ze své choroby se již neuzdravíš a brzy zemřeš."
2
Když to Chizkijáš uslyšel, obrátil se tváří ke stěně a prosil Boha:
3
"Ach, Hospodine, vzpomeň si prosím, že jsem ti po celý život věrně a oddaně z celého srdce sloužil a činil jen to, co považuješ za dobré." A po těchto slovech se hořce rozplakal.
4
Izajáš ještě ani neopustil palác, když mu Hospodin řekl:
5
"Vrať se ke králi Chizkijášovi a pověz mu: ‚Jsem Hospodin a Bůh tvého otce Davida. Slyšel jsem tvou prosbu a viděl tvé slzy. Proto tě uzdravím, takže již za tři dny budeš moci jít do mého chrámu.
6
Dopřeji ti ještě patnáct let života, vysvobodím tebe i toto město z rukou asyrského krále a budu je před ním chránit. Udělám to kvůli sobě i kvůli svému služebníku Davidovi.'"
7
Po těchto slovech Izajáš dodal: "Připravte králi fíkový obklad." Služebníci ho uposlechli, a když králi přiložili na ránu obklad, Chizkijáš se uzdravil.
8
Chizkijáš se potom zeptal Izajáše: "Jak poznám, že mne Hospodin skutečně uzdraví, abych mohl třetí den vstoupit do jeho chrámu?"
9
Izajáš mu odpověděl: "Vyber si. Chceš, aby se na znamení toho, že Hospodin skutečně vykoná, co ti slíbil, sluneční stín o deset stupňů vrátil nebo postoupil vpřed?"
10
Nato Chizkijáš odvětil: "Dopředu se stín posouvá snadno, ale vrátit ho o deset stupňů zpět není jen tak."
11
Izajáš toto rozhodnutí předložil Hospodinu a ten vrátil stín, který slunce vrhá na Achazovy stupně, o deset stupňů nazpět.
12
Když se o Chizkijášově nemoci a uzdravení doslechl syn babylónského krále Baladána, Meródak-baladán, poslal mu písemný pozdrav a dary.
13
Chizkijáš jeho posly přijal a ukázal jim všechno, co měl - stříbro, zlato, koření, vzácné parfémy, celou svou zbrojnici a všechno ostatní, co mezi svými poklady našel.
14
Vzápětí přišel ke králi Chizkijášovi prorok Izajáš a zeptal se: "Odkud byli ti muži a co říkali?" "Zavítali k nám ze vzdálené země," odvětil Chizkijáš. "Přišli za mnou až z Babylóna."
15
Prorok se zeptal: "A co ve tvém paláci viděli?" Nato Chizkijáš odpověděl: "Mezi mými poklady není vůbec nic, co bych jim neukázal."
16
Izajáš Chizkijášovi odvětil: "Poslechni si, co o tom říká Hospodin:
17
Přijde čas, kdy tvoji zdánliví spojenci odnesou do Babylóna všechno, co máš ve svém paláci, poklady, které jste ty a tvoji předkové nashromáždili až do dnešního dne. Hospodin říká, že zde nezůstane vůbec nic.
18
Navíc Babylóňané odvlečou také některé z tvých vlastních potomků, kteří se ti narodí, a udělají z nich eunuchy v paláci babylónského krále."
19
Když to Chizkijáš vyslechl, odpověděl Izajášovi: "Zpráva, kterou jsi mi přinesl od Hospodina, je pro mě příznivá. Jen když bude za mého kralování vládnout pokoj a mír."
20
Ostatní události z doby Chizkijášovy vlády, jeho úspěchy a také stavbu nádrže a vodovodu, kterým přivedl do města vodu, popisuje kronika judských králů.
21
Když Chizkijáš zesnul, na královský trůn po něm nastoupil jeho syn Menaše.2 Královská 20:1

2 Královská 20:2

2 Královská 20:3

2 Královská 20:4

2 Královská 20:5

2 Královská 20:6

2 Královská 20:7

2 Královská 20:8

2 Královská 20:9

2 Královská 20:10

2 Královská 20:11

2 Královská 20:12

2 Královská 20:13

2 Královská 20:14

2 Královská 20:15

2 Královská 20:16

2 Královská 20:17

2 Královská 20:18

2 Královská 20:19

2 Královská 20:20

2 Královská 20:212 Královská 1 / 2Krá 1

2 Královská 2 / 2Krá 2

2 Královská 3 / 2Krá 3

2 Královská 4 / 2Krá 4

2 Královská 5 / 2Krá 5

2 Královská 6 / 2Krá 6

2 Královská 7 / 2Krá 7

2 Královská 8 / 2Krá 8

2 Královská 9 / 2Krá 9

2 Královská 10 / 2Krá 10

2 Královská 11 / 2Krá 11

2 Královská 12 / 2Krá 12

2 Královská 13 / 2Krá 13

2 Královská 14 / 2Krá 14

2 Královská 15 / 2Krá 15

2 Královská 16 / 2Krá 16

2 Královská 17 / 2Krá 17

2 Královská 18 / 2Krá 18

2 Královská 19 / 2Krá 19

2 Královská 20 / 2Krá 20

2 Královská 21 / 2Krá 21

2 Královská 22 / 2Krá 22

2 Královská 23 / 2Krá 23

2 Královská 24 / 2Krá 24

2 Královská 25 / 2Krá 25