A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

2 Královská 21
Když byli jednou Elijáš s Elíšou na cestě z Gilgálu, Hospodin se rozhodl, že vezme Elijáše mocným závanem větru do nebe.
2
Elijáš proto řekl Elíšovi: "Na Hospodinův pokyn odcházím do Bét-elu, ale ty zůstaň zde." Elíša však odpověděl: "Přísahám při samotném Hospodinu, že dokud budeš naživu, nikdy tě neopustím," a odešel do s Elijášem Bét-elu.
3
V Bét-elu k Elíšovi přistoupila skupina místních proroků a zeptali se ho: "Víš, že Hospodin si dnes chce vzít k sobě tvého pána Elijáše?" "Ano, vím," odpověděl Elíša, "ale nechci o tom mluvit."
4
V Bét-elu Elijáš opět řekl Elíšovi: "Hospodin mě posílá do Jericha, ale ty zůstaň tady." Elíša ale opět odvětil: "Přísahám při samotném Hospodinu, že dokud budeš naživu, nikdy tě neopustím," a odešel s Elijášem do Jericha.
5
V Jerichu k Elíšovi přistoupila skupina místních proroků a zeptali se ho: "Víš, že Hospodin si dnes chce vzít k sobě tvého pána Elijáše?" "Ano, vím," odpověděl Elíša, "ale nechci o tom mluvit."
6
Elijáš pak potřetí řekl Elíšovi: "Hospodin mě posílá k Jordánu, ale ty zůstaň zde." Avšak i tentokrát Elíša odpověděl: "Přísahám při samotném Hospodinu, že dokud budeš naživu, nikdy tě neopustím," a nehnul se od Elijáše ani na krok.
7
Na cestu se za nimi vydalo ještě padesát dalších proroků, a když Elijáš s Elíšou dorazili k Jordánu, proroci zůstali stát a zpovzdálí je sledovali.
8
Elijáš vzal svůj plášť, svinul jej a udeřil jím do vody. Sotva to udělal, voda se rozestoupila na obě strany a Elijáš s Elíšou přešli suchou nohou na druhou stranu.
9
Když byli na druhém břehu, Elijáš řekl Elíšovi: "Pověz mi, co pro tebe mohu udělat, než si mě Hospodin vezme k sobě." "Chci obdržet dvojnásobek tvého ducha a stát se tvým nástupcem," odvětil Elíša.
10
"Bude těžké takové žádosti vyhovět," pokračoval Elijáš, "ale jestliže mne uvidíš, jak od tebe odcházím, poznáš, že Hospodin tvé přání splní. Jinak ne."
11
Když pak v družném hovoru kráčeli dále, znenadání se objevil ohnivý vůz tažený koňmi, rozdělil je a mocný poryv vichru odnášel Elijáše do nebe.
12
Sotva to Elíša spatřil, zvolal: "Otče můj a pane! Kdo místo tebe povede Izrael!" Vzápětí mu však Elijáš nadobro zmizel z očí a Elíša ho už nikdy nespatřil. Elíša tedy vzal svůj plášť a na výraz zármutku ho roztrhal.
13
Potom vzal plášť, který tam zanechal Elijáš a vrátil se zpět ke břehu Jordánu.
14
Tam uchopil Elijášův plášť, opět s ním uhodil do vody a zvolal: "Kde je nyní Hospodin, Elijášův Bůh, i sám Elijáš?" Voda se ihned rozdělila stejně jako předtím a Elíša přešel na druhou stranu.
15
Proroci z Jericha, kteří to viděli, prohlásili: "Elijášův duch nyní spočinul na Elíšovi." Potom vyšli Elíšovi vstříc, poklonili se před ním až k zemi a navrhli mu:
16
"Zvaž to Elíšo, je tu padesát schopných a odvážných mužů. Vyšleme je tedy hledat tvého pána. Možná ho Hospodinův duch odnesl a postavil na nějakou horu či do údolí." "Nikoliv," zamítl jejich nápad Elíša. "Nikam je neposílejte."
17
Proroci na něj však tak dlouho naléhali, až jim to nakonec dovolil a muže vyslal. Těch padesát mužů pak hledalo Elijáše celé tři dny, ale nikoho nenašli.
18
Když se pak vrátili k Elíšovi, který se mezitím usadil v Jerichu, řekl jim: "Cožpak jsem vám neříkal, že zbytečným hledáním jenom marníte čas?"
19
Za nějaký čas přišli za Elíšou obyvatelé Jericha a řekli mu: "Pane, jak sám vidíš, naše město leží na dobrém místě, ale díky špatné vodě je okolní země neúrodná."
20
Když je Elíša vyslechl, požádal je, aby mu přinesli novou mísu naplněnou solí.
21
Jakmile to udělali, vydali se společně k prameni, Elíša do něj vysypal sůl a řekl: "Hospodin uzdravuje tento pramen, aby již nikdy nepřinášel lidem smrt a neúrodu zemi."
22
Elíšova slova se skutečně naplnila a voda z pramene byla od té doby naprosto nezávadná.
23
Za nějaký čas zamířil Elíša z Jericha do Bét-elu. Cestou k městu se kolem něj seběhli nedospělí hoši a začali na něj pokřikovat: "Táhni odtud, plešoune! Už ať jsi pryč, ty holá hlavo!"
24
Elíša se na ně po chvíli obrátil a jménem Hospodina je proklel. Vzápětí vyběhli z lesa dva medvědi a všech čtyřicet dva chlapců roztrhali.
25
Elíša pak pokračoval na horu Karmel a odtud se vrátil do Samaří.2 Královská 2:1

2 Královská 2:2

2 Královská 2:3

2 Královská 2:4

2 Královská 2:5

2 Královská 2:6

2 Královská 2:7

2 Královská 2:8

2 Královská 2:9

2 Královská 2:10

2 Královská 2:11

2 Královská 2:12

2 Královská 2:13

2 Královská 2:14

2 Královská 2:15

2 Královská 2:16

2 Královská 2:17

2 Královská 2:18

2 Královská 2:19

2 Královská 2:20

2 Královská 2:21

2 Královská 2:22

2 Královská 2:23

2 Královská 2:24

2 Královská 2:252 Královská 1 / 2Krá 1

2 Královská 2 / 2Krá 2

2 Královská 3 / 2Krá 3

2 Královská 4 / 2Krá 4

2 Královská 5 / 2Krá 5

2 Královská 6 / 2Krá 6

2 Královská 7 / 2Krá 7

2 Královská 8 / 2Krá 8

2 Královská 9 / 2Krá 9

2 Královská 10 / 2Krá 10

2 Královská 11 / 2Krá 11

2 Královská 12 / 2Krá 12

2 Královská 13 / 2Krá 13

2 Královská 14 / 2Krá 14

2 Královská 15 / 2Krá 15

2 Královská 16 / 2Krá 16

2 Královská 17 / 2Krá 17

2 Královská 18 / 2Krá 18

2 Královská 19 / 2Krá 19

2 Královská 20 / 2Krá 20

2 Královská 21 / 2Krá 21

2 Královská 22 / 2Krá 22

2 Královská 23 / 2Krá 23

2 Královská 24 / 2Krá 24

2 Královská 25 / 2Krá 25