A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

2 Královská 191
Když to král Chizkijáš vyslechl, také on roztrhl svůj šat, oblékl si oděv z pytloviny a odebral se do Hospodinova chrámu.
2
Současně poslal správce paláce Eljakíma, písaře Šebnu a představitele kněží k Amósovu synovi, proroku Izajášovi, s tímto vzkazem:
3
"Postihlo nás neštěstí, trest a ponížení jako ženu, která je připravena přivést na svět dítě, ale nemá žádnou sílu k porodu.
4
Kéž Hospodin, tvůj Bůh, slyší urážky polního velitele, kterého jeho pán, král Asýrie, poslal, aby znevažoval živého Boha. Kéž mu za jeho opovážlivá slova proti Bohu po zásluze odplatí. Proto se, Izajáši, modli za všechny zbývající Izraelce, kteří dosud zůstali na živu."
5
5-6 Když královští poslové dorazili k Izajášovi a informovali ho o všem, co se událo, dostalo se jim následující odpovědi: "Vyřiďte svému pánu, co mi sdělil samotný Hospodin: ‚Vůbec se neboj toho, co kolem sebe slyšíš. Urážky ani naduté řeči poddaných asyrského krále tě nijak nemusí znepokojovat.
6
***
7
Způsobím, že král uslyší určitou zprávu, vrátí se do své země a tam ho nechám zahynout násilnou smrtí.'"
8
Když polní velitel uslyšel, že asyrský král opustil Lakíš, odtáhl a nalezl krále, jak bojuje proti Libně.
9
Tam také krále zastihla zpráva, že proti němu vytáhl do boje egyptský král Tirhák. Jakmile se o tom doslechl, opět vypravil posly k judskému králi Chizkijášovi a
10
vzkázal mu: "Nedej se podvést vlastním Bohem, na kterého se spoléháš a který se ti snaží namluvit, že já, asyrský král, neobsadím Jeruzalém!
11
Zajisté se ti doneslo, co asyrští panovníci udělali se všemi okolními zeměmi. Zcela je zničili. Jak byste se tedy vy mohli zachránit?
12
Zachránili snad kterýkoliv z národů jeho božstva, když je napadli moji předkové? Ať už to byl Gózan, Cháran, Resef nebo obyvatelé Edenu, kteří sídlili v Telasáru.
13
Kde je dnes král Chamátu, král Arpádu a panovník města Sefarvajimu, Heny a Ivy?"
14
14-15 Když král Chizkijáš obdržel od posla tento dopis a přečetl si ho, vstoupil do chrámu a předložil ho Hospodinu s touto modlitbou na rtech: "Hospodine a Bože Izraele, který trůníš mezi anděly. Ty jediný jsi pravý Bůh všech zemí světa. Vždyť jsi to byl ty, kdo stvořil nebe i zemi.
15
***
16
Proto nyní, Hospodine, shlédni a porozuměj, vyslechni slova, která mi poslal asyrský král Sancheríb, aby znevažoval tebe, živého Boha.
17
Ano, Pane, vím, že asyrští králové zpustošili všechny tyto národy i jejich země.
18
Naházeli jejich bohy do ohně a zničili je, neboť to ve skutečnosti nebyli bohové, ale jen kamenné a dřevěné výtvory lidských rukou.
19
Nyní nás proto, Hospodine, náš Bože, vysvoboď z jeho rukou, ať se všechna království země dozví, že jedině ty, Hospodin, jsi skutečný Bůh."
20
20-21 Krátce nato poslal Amósův syn Izajáš králi Chizkijášovi tento vzkaz od Hospodina: "Pozorně jsem naslouchal, když ses ke mně modlil kvůli asyrskému králi Sancheríbovi, králi Asýrie. Poslouchej tedy, jaký osud ho čeká: Jeruzalém i jeho obyvatelé tebou opovrhují a smějí se, že tě vidí utíkat.
21
***
22
Víš vůbec, koho jsi urážel a ponižoval? Na koho ses drze rozkřikoval a proti komu jsi pyšně pozvedl svůj zrak? Proti Svatému Bohu Izraele!
23
Prostřednictvím svých poslů jsi jen vršil urážky proti Hospodinu. Sám jsi prohlašoval: ‚Vystoupil jsem se svými vozy na vysoká pohoří, až na samotné vrcholky libanónských hor. Pokácel jsem jejich vzrostlé cedry a nejkrásnější cypřiše. Dosáhl jsem těch nejvzdálenějších míst a pronikl do nejkrásnějších lesů.
24
Vyhloubil jsem studny po celé zemi a z každé z nich jsem se napil. Suchou nohou jsem překonal všechny egyptské průplavy.'" "Teď ale poslouchej ty mě," pokračuje Hospodin.
25
"Cožpak nevíš, že to všechno jsem již dávno připravil a naplánoval já sám? Nyní jsem své plány uskutečnil a dovolil jsem ti proměnit opevněná města v hromady sutin.
26
Jejich obyvatelé ztratili svou moc i odvahu a spočívá na nich hanba a ponížení. Jsou jako polní květiny, jako křehké zelené výhonky, a stejně jako trávu rostoucí na střeše spálí je slunce, dříve než vyrostou.
27
Vím o každém tvém kroku i záměru, znám rovněž tvůj troufalý vzdor.
28
Vždyť tvoje okázalá drzost je do nebe volající. Já tě ale zkrotím a uvážu tě jako divokého býka. Donutím tě, aby ses vrátil tam, odkud jsi přišel."
29
"A pro tebe, králi Chizkijáši," pokračoval Hospodin, "mám následující znamení: Tento a příští rok sbírejte a jezte pouze to, co vyroste jen tak samo od sebe. Třetího roku však začněte sázet a sklízet, pěstujte vinice a jezte jejich plody.
30
Ti z obyvatel Judska, kteří vyváznou, opět pevně zapustí své kořeny a ponesou bohaté ovoce.
31
Neboť jako starostlivý Hospodin nechám některé z jeruzalémských obyvatel naživu jako základ budoucího národa."
32
"A pokud jde o asyrského krále, znovu jako Hospodin říkám: Nejenže do Jeruzaléma nevstoupí, ale nevystřelí tam dokonce ani jediný šíp. Nepřitáhne k městu se svými ozbrojenci a nebude ho nijak obléhat.
33
Vrátí se tam, odkud přišel, a do města nevstoupí. Za to se zaručuji svým vlastním jménem.
34
Já sám toto město ochráním a vysvobodím kvůli sobě a svému služebníku, králi Davidovi!"
35
Ještě té noci prošel nepřátelský tábor Hospodinův anděl a zahubil v Asyrském ležení sto osmdesát pět tisíc lidí. Když někteří na druhý den ráno vstali, všude kolem ležela mrtvá těla.
36
Asyrský král Sancheríb proto sbalil svůj stan a odtáhl s nepořízenou. Vrátil se do Ninive a tam zůstal.
37
Jednoho dne, právě když uctíval svého boha Nisrocha v chrámu, který mu zasvětil, jeho vlastní synové Adramelek a Sareser ho úkladně zavraždili a uprchli na území Araratu. Jeho třetí syn Esarchadón pak po něm usedl na královský trůn.2 Královská 19:1

2 Královská 19:2

2 Královská 19:3

2 Královská 19:4

2 Královská 19:5

2 Královská 19:6

2 Královská 19:7

2 Královská 19:8

2 Královská 19:9

2 Královská 19:10

2 Královská 19:11

2 Královská 19:12

2 Královská 19:13

2 Královská 19:14

2 Královská 19:15

2 Královská 19:16

2 Královská 19:17

2 Královská 19:18

2 Královská 19:19

2 Královská 19:20

2 Královská 19:21

2 Královská 19:22

2 Královská 19:23

2 Královská 19:24

2 Královská 19:25

2 Královská 19:26

2 Královská 19:27

2 Královská 19:28

2 Královská 19:29

2 Královská 19:30

2 Královská 19:31

2 Královská 19:32

2 Královská 19:33

2 Královská 19:34

2 Královská 19:35

2 Královská 19:36

2 Královská 19:372 Královská 1 / 2Krá 1

2 Královská 2 / 2Krá 2

2 Královská 3 / 2Krá 3

2 Královská 4 / 2Krá 4

2 Královská 5 / 2Krá 5

2 Královská 6 / 2Krá 6

2 Královská 7 / 2Krá 7

2 Královská 8 / 2Krá 8

2 Královská 9 / 2Krá 9

2 Královská 10 / 2Krá 10

2 Královská 11 / 2Krá 11

2 Královská 12 / 2Krá 12

2 Královská 13 / 2Krá 13

2 Královská 14 / 2Krá 14

2 Královská 15 / 2Krá 15

2 Královská 16 / 2Krá 16

2 Královská 17 / 2Krá 17

2 Královská 18 / 2Krá 18

2 Královská 19 / 2Krá 19

2 Královská 20 / 2Krá 20

2 Královská 21 / 2Krá 21

2 Královská 22 / 2Krá 22

2 Královská 23 / 2Krá 23

2 Královská 24 / 2Krá 24

2 Královská 25 / 2Krá 25