A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

2 Královská 181
Zatímco v Izraeli třetím rokem vládl Élův syn král Hóšea, v Judsku nastoupil na trůn Achazův syn Chizkijáš.
2
Stal se králem ve svých dvaceti pěti letech a panoval v Jeruzalémě celkem dvacet devět let. Jeho matkou byla Zekarjášova dcera Abí.
3
Chizkijáš konečně jednal podle Hospodinových představ stejně jako jeho předchůdce, král David.
4
Zrušil posvátná místa na všech pahorcích, dal rozbořit kamenné oltáře falešných bohů a pokácel posvátné kůly bohyně Ašéry. Rozbil na kusy také Mojžíšova bronzového hada, kterému už od dob putování na poušti Izraelci ještě stále pálili kadidlo. (Dali tomu hadovi jméno Nechuštán.)
5
Chizkijáš svému Hospodinu, Bohu Izraele, plně důvěřoval. Žádný z judských králů před ním ani po něm se mu nevyrovnal.
6
Pevně se přimkl k Hospodinu, nikdy se neodchýlil od jeho vůle a dodržoval veškerá přikázání, která Hospodin svěřil Mojžíšovi.
7
Hospodin proto stál vždy na jeho straně a přinášel Chizkijášovi úspěch ve všem, co podnikl. Chizkijáš se vzepřel asyrskému králi a odmítl mu nadále sloužit.
8
Porazil také Pelištejce a dobyl jejich opevněná města až po Gázu a její okolí.
9
Ve čtvrtém roce Chizkijášovy vlády, který odpovídá sedmému roku panování izraelského krále Élova syna Hóšey, vytáhl asyrský král Šalmaneser proti Samaří a oblehl je.
10
Koncem třetího roku, tedy v šestém roce Chizkijášovy vlády neboli v devátém roce kralování izraelského krále Hóšey, pak Asyřané Samaří dobyli.
11
Asyrský král nechal odvléci Izraelce do Asýrie a usadil je v Chalachu a v Chabóru u řeky Gózanu a také v médských městech.
12
Toto neštěstí potkalo Izraelce proto, že neposlouchali Hospodina, svého Boha, a porušovali smlouvu, kterou s nimi uzavřel prostřednictvím svého služebníka Mojžíše. Nerespektovali jeho přikázání a už vůbec se jimi neřídili.
13
Ve čtrnáctém roce vlády krále Chizkijáše zaútočil asyrský král Sancheríb proti všem opevněným městům Judska a obsadil je.
14
Chizkijáš proto vypravil svého posla do Lakíše, aby asyrskému králi vzkázal: "Provinil jsem se, ale když stáhneš svou armádu, zaplatím ti, kolik si budeš přát." Asyrský král na tuto nabídku přistoupil a nechal si od judského krále Chizkijáše vyplatit deset tun stříbra a jednu tunu zlata.
15
Chizkijáš mu tedy odevzdal veškeré stříbro, které nalezl v Hospodinově chrámu a v pokladnicích královského paláce.
16
Chizkijáš tenkrát sňal také zlato, kterým nechal pokrýt dveře a zárubně Hospodinova chrámu, a dal je asyrskému králi.
17
Asyrský král potom vyslal svého nejvyššího velitele, nejvyššího dvořana a polního velitele s rozsáhlou armádou z Lakíše ke králi Chizkijášovi do Jeruzaléma. Když dorazili k Jeruzalému, zastavili se u přívodního kanálu k Horní nádrži na cestě k Valchářovu poli, kam lidé chodí bělit prádlo,
18
a dali si zavolat judského krále. Vyšel jim vstříc Chilkijášův syn Eljakím, který byl správcem paláce, písař Šebna a kancléř, Asafův syn Jóach.
19
Když se setkali, polní velitel asyrské armády jim řekl: "Vyřiďte Chizkijášovi, co mu vzkazuje mocný panovník a král Asýrie: ‚Na čem vlastně zakládáš svou jistotu?
20
Říkáš, že máš strategický plán a disponuješ vojenskou silou, ale všechno jsou to jen plané řeči. Na koho se vlastně spoléháš, že se mi opovažuješ vzdorovat?
21
Spoléháš se na Egypt? Jen se podívej, vždyť ta země je jako roztřepená rákosová hůl, která propíchne ruku každému, kdo se o ni opře! Tak faraón, vládce Egypta, jedná s každým, kdo mu svěří svou důvěru.'
22
Nebo snad chcete říci, že se spoléháte na Hospodina, svého Boha? Cožpak nedal král Chizkijáš odstranit všechny Hospodinovy oltáře a nezrušil všechna jeho posvátná návrší? Nenařídil snad obyvatelům Judska a Jeruzaléma, aby uctívali Hospodina pouze v Jeruzalémě?
23
Uzavřete s mým pánem dobrý obchod: Dáme vám dva tisíce koní, jestliže na ně seženete jezdce.
24
Vy ale nemáte vůbec nic! Jak tedy potom chcete odrazit útok třeba i toho nejslabšího z velitelů mého pána? Jak, když i vaše naděje na pomoc jezdců a válečných vozů z Egypta je marná?
25
A navíc, přitáhl jsem snad, abych tuto zemi napadl a zničil bez Hospodina? Vždyť on sám, Hospodin, mi poručil, abych vytáhl proti této zemi a zničil ji."
26
Nato Chilkijášův syn Eljakím, Šebna a Jóach požádali polního velitele: "Hovoř s námi, prosím, raději aramejsky. Budeme ti rozumět i v této řeči. Jen prosím nemluv hebrejsky, ať lidé na hradbách neví, co se děje."
27
Velitel jim však sebevědomě odpověděl: "Můj pán mne ale neposlal proto, abych toto poselství předal jen vašemu panovníkovi a vám. Mají se to dozvědět také všichni ostatní obyvatelé města, neboť stejně jako vy budou muset i oni jíst své vlastní výkaly a pít svou moč."
28
Nato se velitel postavil a začal hebrejsky vykřikovat:
29
"Poslouchejte, co vám vzkazuje mocný panovník a král Asýrie! Nenechávejte se Chizkijášem podvádět. Není schopen zachránit vás před ním!
30
Nedovolte, aby vás Chizkijáš svými slovy přesvědčil k falešné víře v Hospodina. Snaží se vám namluvit, že Hospodin vás zcela jistě vysvobodí a že Jeruzalém nepadne do rukou asyrského krále.
31
Neposlouchejte Chizkijáše! Král Asýrie vám navrhuje, abyste s ním uzavřeli mír a připojili se k němu. Potom bude každý z vás i nadále jíst plody své vlastní úrody, pít víno ze svého vinohradu a vodu z vlastní studny.
32
Tak dlouho, dokud vás král neodvede do země, která je podobná té vaší. Do země plné obilí a vinné révy, země chleba a jiskrného vína, země, která oplývá hojností olivového oleje a medu. Volte raději život než smrt! Chizkijáš vás jen šálí, když vás uklidňuje, že Hospodin vás jistě zachrání.
33
Cožpak již někdy nějaký bůh kteréhokoliv z národů vysvobodil svou zemi z rukou asyrského krále?
34
Kde skončili bohové Chamátu a Arpádu? Kam se poděli bohové Sefarvajimu, Heny a Ivy? Zachránili snad před jeho mocí Samaří?
35
Který ze všech bohů těchto zemí dokázal zachránit svůj národ před asyrským králem? Jak by potom mohl Hospodin před ním uchránit Jeruzalém?"
36
Když ale velitel domluvil, lidé zůstali potichu a nikdo z nich vůbec nic neodpověděl, neboť král jim nařídil, aby nijak neodpovídali.
37
Pouze správce paláce, Chilkijášův syn Eljakím, písař Šebna a kancléř, Asafův syn Jóach, obřadně roztrhli svůj oděv a zamířili ke králi Chizkijášovi, aby mu oznámili vše, co jim polní velitel řekl.2 Královská 18:1

2 Královská 18:2

2 Královská 18:3

2 Královská 18:4

2 Královská 18:5

2 Královská 18:6

2 Královská 18:7

2 Královská 18:8

2 Královská 18:9

2 Královská 18:10

2 Královská 18:11

2 Královská 18:12

2 Královská 18:13

2 Královská 18:14

2 Královská 18:15

2 Královská 18:16

2 Královská 18:17

2 Královská 18:18

2 Královská 18:19

2 Královská 18:20

2 Královská 18:21

2 Královská 18:22

2 Královská 18:23

2 Královská 18:24

2 Královská 18:25

2 Královská 18:26

2 Královská 18:27

2 Královská 18:28

2 Královská 18:29

2 Královská 18:30

2 Královská 18:31

2 Královská 18:32

2 Královská 18:33

2 Královská 18:34

2 Královská 18:35

2 Královská 18:36

2 Královská 18:372 Královská 1 / 2Krá 1

2 Královská 2 / 2Krá 2

2 Královská 3 / 2Krá 3

2 Královská 4 / 2Krá 4

2 Královská 5 / 2Krá 5

2 Královská 6 / 2Krá 6

2 Královská 7 / 2Krá 7

2 Královská 8 / 2Krá 8

2 Královská 9 / 2Krá 9

2 Královská 10 / 2Krá 10

2 Královská 11 / 2Krá 11

2 Královská 12 / 2Krá 12

2 Královská 13 / 2Krá 13

2 Královská 14 / 2Krá 14

2 Královská 15 / 2Krá 15

2 Královská 16 / 2Krá 16

2 Královská 17 / 2Krá 17

2 Královská 18 / 2Krá 18

2 Královská 19 / 2Krá 19

2 Královská 20 / 2Krá 20

2 Královská 21 / 2Krá 21

2 Královská 22 / 2Krá 22

2 Královská 23 / 2Krá 23

2 Královská 24 / 2Krá 24

2 Královská 25 / 2Krá 25