A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

2 Královská 171
Když král Achaz panoval v Judsku už dvanáct let, nastoupil na izraelský trůn nový král, Élův syn Hóšea, který pak vládl celkem devět let.
2
Ačkoliv se Hóšea nedopouštěl takových špatností jako králové, kteří vládli před ním, ani on nejednal spravedlivě a byl Hospodinu trnem v oku.
3
Jednoho dne proti Hóšeovi zaútočil asyrský král Šalmaneser, podrobil si ho a nařídil mu platit vysokou daň.
4
Po čase však Hóšea přestal Šalmaneserovi tuto každoroční daň odvádět a asyrský král zjistil, že Hóšea vypravil své posly k egyptskému králi Sóovi, aby se s ním potají spikl. Šalmaneser proto Hóšeu zajal a vsadil do vězení.
5
Potom vtrhl do země, zaútočil proti Samaří a tři roky je obléhal.
6
V devátém roce Hóšeovy vlády pak asyrský král konečně Samaří dobyl a odvlekl Izraelce do Asýrie. Usadil je v Chalachu a Chabóru u řeky Gózanu a také v médských městech.
7
Celé toto neštěstí potkalo Izraelce proto, že se provinili vůči Hospodinu, svému Bohu, který je vyvedl z Egypta z područí egyptského vládce faraóna. Izraelci po celá léta uctívali cizí falešné bohy a
8
jednali stejně jako pohanské národy, které před nimi Hospodin vyhnal ze země. Navíc se lidé řídili zlými výnosy, které svévolně uzákonili izraelští králové.
9
Izraelci jednali v rozporu s Hospodinovou vůlí a dopouštěli se nepravostí. V každém městě po celé zemi vystavěli svatyně falešným bohům.
10
Zřídili také posvátná místa a zhotovili obětní sloupy a kůly na všech pahorcích a pod kdejakým rozložitým stromem.
11
Tam pak pálili kadidlo falešným bohům stejně jako pohanské národy, které před nimi Hospodin vyhnal. Jejich činy byly natolik zlé, že je již Hospodin nemohl přehlížet.
12
Uctívali úplně cizí bohy, ačkoliv jim to Hospodin výslovně zakázal.
13
Hospodin proto Izraelce i Judejce neustále varoval prostřednictvím všech svých proroků, kteří oznamovali lidem jeho vůli: "Přestaňte páchat nepravosti. Zachovávejte má přikázání a jednejte v souladu s ustanoveními zákona, který jsem svěřil vašim předkům a také vám prostřednictvím svých služebníků proroků."
14
Izraelci však nikdy neuposlechli a každá jejich generace jednala vždy stejně zatvrzele jako jejich předkové, kteří nevěřili Hospodinu, svému Bohu.
15
Zavrhli všechna jeho nařízení i celou smlouvu, kterou uzavřel s jejich předky, a nedbali ani na důrazná varování. Namísto toho se honili za bezmocnými přízraky falešných bohů až sami ztratili veškerou soudnost. I přes Hospodinovo varování napodobovali okolní národy a dopouštěli se věcí, které jim Hospodin výslovně zakázal.
16
Opustili veškerá přikázání, která jim vydal Hospodin, jejich Bůh, a sami si zhotovili dvě posvátné lité sochy býčků a vztyčili kultovní sloup bohyni Ašéře. Uctívali všechno nadpozemské a také falešného boha Baala.
17
Obětovali v plamenech na oltářích dokonce i své syny a dcery. Věštili, zabývali se čarodějnictvím a propůjčovali se ke všem špatnostem, které provokovaly a urážely Hospodina.
18
Hospodin proto nechal Izraelce nést důsledky jejich vlastního zlého jednání a přestal nad nimi držet svou ochrannou ruku. Z celého národa zůstal pouze jediný kmen, a to Judejci.
19
Ovšem i ti se nakonec zvrhli a přestali respektovat Hospodinovu vůli. Namísto toho se přiklonili na stranu Izraelců a jednali stejně jako oni.
20
Proto Hospodin celý Izrael i s jeho obyvateli uvrhl do područí jejich utlačovatelů a nepřátel, kteří je odvlekli do vyhnanství.
21
Když se Izraelci odtrhli od vládců z Davidova rodu, zvolili si za krále Nebatova syna Jarobeáma. Jarobeám zlákal Izraelce k neposlušnosti Hospodina a svedl je ke špatnostem.
22
Izraelci si zamilovali všechny nepravosti, kterých se dopouštěl Jarobeám, tvrdošíjně v nich pokračovali a nemínili se jich za žádnou cenu vzdát.
23
Proto je Hospodin zavrhl a vydal je napospas jejich nepřátelům. Naplnil tak všechno, před čím je varoval prostřednictvím svých služebníků proroků. Izraelci byli odvlečeni ze své země do Asýrie a jejich žalostné postavení se dodnes nezměnilo.
24
Když Izraelci nedobrovolně opustili Samaří, Asyrský král přivedl obyvatele Babylóna, Kútu, Avy, Chamátu a Sefarvajimu, aby osídlili vylidněná izraelská města. Cizinci se usadili v Samaří a zaplnili také všechna města v jeho okolí.
25
Protože cizinci zpočátku neznali a neuctívali Hospodina, posílal na ně lvy, kteří jich několik připravili o život.
26
Netrvalo dlouho a k asyrskému králi se donesla zpráva: "Lidé, které jsi přestěhoval do samařských měst, nevědí, co vyžaduje Bůh této země. Nejednají podle jeho vůle, a proto na ně posílá lvy, kteří je zabíjejí."
27
Sotva to asyrský král uslyšel, rozkázal: "Přiveďte zpět jednoho zajatého samařského kněze, aby přebýval mezi nimi a seznámil je se vším, co Bůh této země požaduje."
28
Zanedlouho tedy přivedli do Bét-elu jednoho odvlečeného samařského kněze, který cizince učil, jak mají Hospodina uctívat.
29
Všechny národy však ve městech, kde sídlily, současně uctívaly své vlastní bohy a umístily je do svatyň, které Samařané vystavěli na všech pahorcích.
30
Babylóňané si vyrobili Sukót-benóta, lidé z Kútu zhotovili Nergala, Chamátští zase Ašímu a
31
Avíjci si udělali Nibchaza a Tartaka. Také Sefarvajci měli své bohy Adrameleka a Anameleka, kterým obětovali v ohni dokonce i své děti.
32
Všechny tyto národy uctívaly také Hospodina, ale dosazovaly na místa kněží ve svatyních na posvátných pahorcích každého, kdo jim přišel pod ruku.
33
Kromě uctívání Hospodina tedy tito lidé sloužili také svým vlastním falešným bohům a drželi se zvyklostí národů, ze kterých pocházeli.
34
Nikdy se nevzdali svých dávných obyčejů, a proto nikdy skutečně neuctívali Hospodina ani nerespektovali jeho výnosy, nařízení a zákony, které Hospodin svěřil potomkům praotce Jákoba, jehož později nazval Izraelem.
35
Když tenkrát Hospodin uzavřel s Izraelci smlouvu, nařídil jim: "Neuctívejte žádné jiné bohy a nepřinášejte jim své oběti. Vaše úcta má patřit pouze mně, Hospodinu,
36
který vás svou mocí a silou vysvobodil z Egypta. Jedině přede mnou se smíte klanět a přinášet mi své oběti.
37
Vždy pečlivě zachovávejte výnosy, nařízení a zákony, které jsem pro vás nechal zapsat, a neuctívejte žádné cizí falešné bohy.
38
38-39 Nezapomínejte na smlouvu, kterou jsem s vámi uzavřel a pamatujte, že nemáte uctívat jiného boha než mě, Hospodina, vašeho jediného Boha. Pouze já vás mohu vysvobodit z područí vašich nepřátel."
39
***
40
Izraelci však Hospodina neposlouchali a lpěli dál na svých dávných zvyklostech.
41
A stejně tak i tyto národy sice Hospodina ctily, sloužili však rovněž svým vlastním falešným bohům a tento zvyk se mezi nimi dědil z generace na generaci.2 Královská 17:1

2 Královská 17:2

2 Královská 17:3

2 Královská 17:4

2 Královská 17:5

2 Královská 17:6

2 Královská 17:7

2 Královská 17:8

2 Královská 17:9

2 Královská 17:10

2 Královská 17:11

2 Královská 17:12

2 Královská 17:13

2 Královská 17:14

2 Královská 17:15

2 Královská 17:16

2 Královská 17:17

2 Královská 17:18

2 Královská 17:19

2 Královská 17:20

2 Královská 17:21

2 Královská 17:22

2 Královská 17:23

2 Královská 17:24

2 Královská 17:25

2 Královská 17:26

2 Královská 17:27

2 Královská 17:28

2 Královská 17:29

2 Královská 17:30

2 Královská 17:31

2 Královská 17:32

2 Královská 17:33

2 Královská 17:34

2 Královská 17:35

2 Královská 17:36

2 Královská 17:37

2 Královská 17:38

2 Královská 17:39

2 Královská 17:40

2 Královská 17:412 Královská 1 / 2Krá 1

2 Královská 2 / 2Krá 2

2 Královská 3 / 2Krá 3

2 Královská 4 / 2Krá 4

2 Královská 5 / 2Krá 5

2 Královská 6 / 2Krá 6

2 Královská 7 / 2Krá 7

2 Královská 8 / 2Krá 8

2 Královská 9 / 2Krá 9

2 Královská 10 / 2Krá 10

2 Královská 11 / 2Krá 11

2 Královská 12 / 2Krá 12

2 Královská 13 / 2Krá 13

2 Královská 14 / 2Krá 14

2 Královská 15 / 2Krá 15

2 Královská 16 / 2Krá 16

2 Královská 17 / 2Krá 17

2 Královská 18 / 2Krá 18

2 Královská 19 / 2Krá 19

2 Královská 20 / 2Krá 20

2 Královská 21 / 2Krá 21

2 Královská 22 / 2Krá 22

2 Královská 23 / 2Krá 23

2 Královská 24 / 2Krá 24

2 Královská 25 / 2Krá 25