A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

2 Královská 161
V sedmnáctém roce vlády Remaljášova syna Pekacha začal v Judsku kralovat Jótamův syn Achaz.
2
Usedl na trůn ve svých dvaceti letech a vládl v Jeruzalémě celkem šestnáct let. Na rozdíl od svého předchůdce krále Davida však nerespektoval Hospodinovu vůli a
3
namísto toho jednal po vzoru izraelských králů. Provozoval odporné rituály národů, které Hospodin před Izraelci vyhnal ze země, a dokonce obětoval v plamenech svého vlastního syna.
4
Uctíval falešné bohy ve svatyních na všech pahorcích a pod každým posvátným stromem. Přinášel jim oběti a pálil na jejich počest kadidlo.
5
V té době spojili své síly aramejský král Resín a izraelský král, Remaljášův syn Pekach, zaútočili na Jeruzalém a oblehli ho. Nepodařilo se jim však krále Achaza přemoci.
6
Aramejskému králi Resínovi se tenkrát podařilo pouze vyhnat Judejce z Élatu a získat ho tak zpět pro sebe. V Élatu se pak usadili Edómci, kteří tam žijí až dodnes.
7
Král Achaz vypravil z obležení své posly k asyrskému králi Tiglat-pileserovi a požádal ho: "Jako tvůj oddaný služebník a poddaný tě prosím, abys mi přišel na pomoc a porazil aramejského a izraelského krále, kteří na mě zaútočili."
8
S tímto vzkazem poslal Achaz asyrskému králi jako dar veškeré stříbro a zlato, které nalezl v Hospodinově chrámu a v pokladnicích královského paláce.
9
Asyrský král Achazovi vyhověl, zaútočil proti Damašku a obsadil ho. Nechal vystěhovat všechny jeho obyvatele do Kíru a dal popravit krále Resína.
10
Poté, co asyrský král Tiglat-pileser zvítězil, vypravil se izraelský král Achaz do Damašku, aby se s ním setkal. Když uviděl, jaký oltář v Damašku stojí, poslal knězi Urijášovi nákres s podrobným plánem k jeho zhotovení.
11
Kněz Urijáš tedy nechal vyrobit oltář přesně podle plánů, které mu Achaz poslal z Damašku, a dříve než se král vrátil, byl s prací hotov.
12
Jakmile se král Achaz vrátil z Damašku a spatřil oltář, přistoupil k němu a obětoval na něm.
13
Vykonal všechny obětní obřady a nakonec pokropil oltář krví obětních zvířat.
14
Potom nechal přenést stranou původní bronzový oltář, aby nestál v cestě mezi Hospodinovým chrámem a novým oltářem.
15
Král Achaz rovněž přikázal knězi Urijášovi: "Všechny obvyklé obětní obřady, oběti zvířat, obilí nebo vína, budeš od této chvíle vykonávat na novém oltáři. Ranní i večerní oběti a také oběti krále a obyčejného lidu. Veškerou krev z obětí a darů vždy vyliješ pouze na tento oltář. U původního bronzového oltáře se pouze budu dotazovat na Hospodinovu vůli."
16
Urijáš krále Achaza uposlechl a dělal všechno tak, jak mu nařídil.
17
Král Achaz dále rozebral přenosné podstavce a nádoby na vodu postavil přímo na kamenné dláždění. Nechal také sejmout velkou nádrž z jejího podstavce v podobě bronzových býků a rovněž ji postavil na kamennou dlažbu.
18
Ze strachu před asyrským králem odstranil z chrámu rovněž sobotní baldachýn a nechal dokonce zrušit i královský vchod do Hospodinova chrámu.
19
Další události z doby Achazovy vlády i veškeré jeho významné činy zachycuje kronika judských králů.
20
Když král Achaz zemřel, pochovali ho k jeho předkům v části Jeruzaléma nazývané Město Davidovo. Na trůn po něm nastoupil jeho syn Chizkijáš.2 Královská 16:1

2 Královská 16:2

2 Královská 16:3

2 Královská 16:4

2 Královská 16:5

2 Královská 16:6

2 Královská 16:7

2 Královská 16:8

2 Královská 16:9

2 Královská 16:10

2 Královská 16:11

2 Královská 16:12

2 Královská 16:13

2 Královská 16:14

2 Královská 16:15

2 Královská 16:16

2 Královská 16:17

2 Královská 16:18

2 Královská 16:19

2 Královská 16:202 Královská 1 / 2Krá 1

2 Královská 2 / 2Krá 2

2 Královská 3 / 2Krá 3

2 Královská 4 / 2Krá 4

2 Královská 5 / 2Krá 5

2 Královská 6 / 2Krá 6

2 Královská 7 / 2Krá 7

2 Královská 8 / 2Krá 8

2 Královská 9 / 2Krá 9

2 Královská 10 / 2Krá 10

2 Královská 11 / 2Krá 11

2 Královská 12 / 2Krá 12

2 Královská 13 / 2Krá 13

2 Královská 14 / 2Krá 14

2 Královská 15 / 2Krá 15

2 Královská 16 / 2Krá 16

2 Královská 17 / 2Krá 17

2 Královská 18 / 2Krá 18

2 Královská 19 / 2Krá 19

2 Královská 20 / 2Krá 20

2 Královská 21 / 2Krá 21

2 Královská 22 / 2Krá 22

2 Královská 23 / 2Krá 23

2 Královská 24 / 2Krá 24

2 Královská 25 / 2Krá 25