A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

2 Královská 151
V době, kdy v Izraeli už sedmnáct let panoval král Jarobeám, usedl na judský trůn Amasjášův syn Azarjáš.
2
Stal se králem ve svých šestnácti letech a vládl v Jeruzalémě celkem padesát dva let. Jeho matka se jmenovala Jekolja a pocházela z Jeruzaléma.
3
3-4 Azarjáš respektoval Hospodinovu vůli po vzoru svého otce Amasjáše, ale stejně jako on ani Azarjáš neodstranil z pahorků po celé zemi posvátná místa. Lidé tam tedy i nadále přinášeli své oběti a pálili kadidlo.
4
***
5
Hospodin proto dopustil, aby král Azarjáš až do své smrti trpěl malomocenstvím. Nemocný král přebýval v odděleném domě a péče o královský palác i správy státních záležitostí v celé zemi se ujal jeho syn Jótam.
6
Všechny ostatní události z doby vlády krále Azarjáše i veškeré jeho skutky zachycuje kronika judských králů.
7
Když Azarjáš zemřel, pochovali ho k jeho předkům v části Jeruzaléma nazývané Město Davidovo. Po jeho smrti pak převzal plnou vládu v království jeho syn Jótam.
8
V třicátém osmém roce vlády judského krále Azarjáše nastoupil na izraelský trůn Jarobeámův syn král Zekarjáš, který však vládl pouze šest měsíců.
9
Jeho počínání bylo Hospodinu trnem v oku stejně jako jednání jeho předchůdců. Ani tento panovník nepřestal páchat nepravosti, kterými Nebatův syn Jarobeám přivedl do neštěstí celý Izrael.
10
Jednou se však proti Zekarjášovi postavil Jábešův syn Šalúm a před zraky Izraelců ho napadl a zabil. Potom Šalúm nastoupil namísto Zekarjáše na královský trůn.
11
Ostatní události z doby Zekarjášovy vlády popisuje kronika izraelských králů.
12
Zekarjáš byl posledním panovníkem, který naplňoval proroctví, v němž Hospodin slíbil Jehúovi, že jeho potomci budou v Izraeli vládnout po čtyři generace.
13
Jábešův syn Šalúm se stal králem Izraele v třicátém devátém roce vlády judského krále Uzijáše (jehož druhé jméno bylo Azarjáš). Vládl však v Samaří pouze jeden jediný měsíc,
14
neboť do města přitáhl Gadíův syn Menachém z Tirsy, který Jábešova syna Šalúma napadl a zabil. Po jeho smrti se pak sám prohlásil izraelským králem.
15
Ostatní události z doby Šalúmovy vlády a také spiknutí, které zosnoval, popisuje kronika izraelských králů.
16
Menachém z Tirsy v téže době napadl také obyvatele Tipsachu a celého jeho okolí, protože se mu odmítli dobrovolně podřídit. Vyplenil celé město a zmasakroval dokonce i těhotné ženy.
17
Gadíův syn Menachém se stal králem Izraele v třicátém devátém roce vlády judského krále Azarjáše a panoval v Samaří celkem deset let.
18
Po celou dobu své vlády však nerespektoval Hospodina a jednal stejně zle jako jeho předchůdce Nebatův syn Jarobeám - izraelský král, který svedl všechny Izraelce k páchání nepravostí.
19
Když jednoho dne vtrhl do země asyrský král Púl, Menachém mu dal téměř třicet pět tun stříbra, aby ho získal na svou stranu, a upevnil tak svou moc v celém království.
20
Všechno toto stříbro vymohl Menachém od Izraelců. Každý, kdo měl nějaký majetek, musel odevzdat více než půl kilogramu stříbra do sbírky pro asyrského krále. Když asyrský král obdržel tento dar, stáhl svou armádu a odtáhl ze země.
21
O dalších událostech z období Menachémovy vlády a o všech jeho skutcích hovoří kronika izraelských králů.
22
Po Menachémově smrti nastoupil v Izraeli na královský trůn jeho syn Pekachjáš.
23
Pekachjáš se stal králem Izraele v padesátém roce vlády judského krále Azarjáše a vládl v Samaří dva roky.
24
Ani Pekachjášovo počínání se však Hospodinu nelíbilo, neboť ani on se nepřestal dopouštět nepravostí, kterými jeho předchůdce Nebatův syn Jarobeám už dlouho před ním zamořil celý Izrael.
25
Proti Pekachjášovi se však jednoho dne postavil jeden z jeho velitelů, Remaljášův syn Pekach, a spolu s padesáti muži z Gileádu Pekachjáše zavraždili. Napadli ho v pevnosti královského paláce v Samaří a společně s ním ještě zabili Argóba a Arjéha. Po Pekachjášově smrti se Pekach prohlásil králem a usedl na izraelský trůn.
26
Další události z doby Pekachjášovy vlády a také všechny jeho významné činy zachycuje kronika izraelských králů.
27
Remaljášův syn Pekach nastoupil na izraelský trůn v dvaapadesátém roce vlády judského krále Azarjáše a vládl v Samaří celkem dvacet let.
28
Ani on však nerespektoval Hospodinovu vůli a nepřestal se dopouštět nepravostí, ke kterým Nebatův syn Jarobeám svedl všechny Izraelce.
29
Za vlády izraelského krále Pekacha napadl zemi asyrský král Tiglat-pileser a obsadil města Ijón, Ábel-bét-maaku, Janóach, Kedeš, Chasór, Gileád a Galileu, ale také celé území Neftalíovců. Obyvatele těchto oblastí zajal a odvlekl do Asýrie.
30
Remaljášův syn Pekach zemřel násilnou smrtí při spiknutí, které proti němu zosnoval Élův syn Hóšea. Hóšea Pekacha zabil a ve dvacátém roce vlády judského krále, Uzijášova syna Jótama, usedl na izraelský trůn jako jeho nástupce.
31
Všechny ostatní události z doby vlády krále Pekacha a také veškeré jeho činy popisuje kronika izraelských králů.
32
V druhém roce vlády Remaljášova syna izraelského krále Pekacha stanul v čele Judska Uzijášův syn, král Jótam.
33
Stal se panovníkem ve dvaceti pěti letech a vládl v Jeruzalémě celkem šestnáct let. Jeho matkou byla Sádokova dcera Jerúša.
34
Hospodin byl s jeho vládou spokojen, neboť Jótam respektoval jeho vůli, stejně jako to dělával jeho otec Uzijáš.
35
Ani Jótam však po vzoru svého otce neodstranil z vrcholků kopců v zemi posvátná návrší, a tak lidé na nich i nadále přinášeli své oběti a pálili kadidlo. Za svojí vlády nechal Jótam přestavět Horní bránu Hospodinova chrámu.
36
O ostatních událostech z doby Jótamovy vlády i o všech jeho činech se píše v kronice judských králů.
37
(V té době začaly na Judsko z Hospodinovy vůle útočit oddíly aramejského krále Resína a Remaljášova syna Pekacha.)
38
Když Jótam zemřel, pohřbili ho k jeho předkům v Městě Davidově a následníkem trůnu se stal jeho syn Achaz.2 Královská 15:1

2 Královská 15:2

2 Královská 15:3

2 Královská 15:4

2 Královská 15:5

2 Královská 15:6

2 Královská 15:7

2 Královská 15:8

2 Královská 15:9

2 Královská 15:10

2 Královská 15:11

2 Královská 15:12

2 Královská 15:13

2 Královská 15:14

2 Královská 15:15

2 Královská 15:16

2 Královská 15:17

2 Královská 15:18

2 Královská 15:19

2 Královská 15:20

2 Královská 15:21

2 Královská 15:22

2 Královská 15:23

2 Královská 15:24

2 Královská 15:25

2 Královská 15:26

2 Královská 15:27

2 Královská 15:28

2 Královská 15:29

2 Královská 15:30

2 Královská 15:31

2 Královská 15:32

2 Královská 15:33

2 Královská 15:34

2 Královská 15:35

2 Královská 15:36

2 Královská 15:37

2 Královská 15:382 Královská 1 / 2Krá 1

2 Královská 2 / 2Krá 2

2 Královská 3 / 2Krá 3

2 Královská 4 / 2Krá 4

2 Královská 5 / 2Krá 5

2 Královská 6 / 2Krá 6

2 Královská 7 / 2Krá 7

2 Královská 8 / 2Krá 8

2 Královská 9 / 2Krá 9

2 Královská 10 / 2Krá 10

2 Královská 11 / 2Krá 11

2 Královská 12 / 2Krá 12

2 Královská 13 / 2Krá 13

2 Královská 14 / 2Krá 14

2 Královská 15 / 2Krá 15

2 Královská 16 / 2Krá 16

2 Královská 17 / 2Krá 17

2 Královská 18 / 2Krá 18

2 Královská 19 / 2Krá 19

2 Královská 20 / 2Krá 20

2 Královská 21 / 2Krá 21

2 Královská 22 / 2Krá 22

2 Královská 23 / 2Krá 23

2 Královská 24 / 2Krá 24

2 Královská 25 / 2Krá 25