A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

2 Královská 141
V druhém roce vlády Jóachazova syna, izraelského krále Jóaše, nastoupil na judský trůn syn judského krále Jóaše jménem Amasjáš.
2
Začal vládnout ve věku dvaceti pěti let a kraloval v Jeruzalémě celkem dvacet devět let. Jeho matka Jóadan pocházela z Jeruzaléma.
3
Amasjáš sice respektoval Hospodinovu vůli, ale ne natolik, jako jeho předchůdce, král David. Jednal vždy pouze po vzoru svého otce Jóaše.
4
Proto ani Amasjáš nedal odstranit posvátná návrší na pahorcích, a lidé tam i nadále proti Hospodinově vůli přinášeli své oběti a pálili kadidlo.
5
Jakmile Amasjáš dostatečně upevnil své postavení, nechal popravit všechny, kdo se podíleli na vraždě jeho otce, krále Jóaše.
6
Syny těchto úkladných vrahů však ponechal na živu, neboť Hospodin dal zapsat do Mojžíšova zákona, že rodiče nesmí být odsouzeni k smrti kvůli svým dětem a ani děti nesmí zemřít za viny svých rodičů. Každý má být odsouzen pouze za své vlastní provinění.
7
Král Amasjáš porazil v Solném údolí armádu deseti tisíc Edómců, dobyl Selu a dal jí jméno Jokteel, které jí zůstalo dodnes.
8
Po tomto vítězství vypravil Amasjáš posly k izraelskému králi Jóašovi (jehož otcem byl Jehúův syn Jóachaz) a vyzval ho k boji.
9
Izraelský král Jóaš však judskému králi Amasjášovi odpověděl: "Libanónský bodlák jednou vzkázal libanónskému cedru, aby provdal svou dceru za jeho syna. Když ale kolem bodláku procházelo nějaké zvíře, zašlapalo ho svýma nohama bodlák do země.
10
Porazil jsi, Amasjáši, Edómce a nyní se dmeš pýchou. Raduj se ze svého vítězství, ale zůstaň v klidu ve své zemi. Zbytečně si žádáš o problémy a připravuješ pád sám sobě i celému Judsku."
11
Amasjáš však jeho odpověď nebral vážně, a tak izraelský král Jóaš zaútočil a utkal se s judským králem Amasjášem u Bét-šemeše, které leží na judském území.
12
Izraelci v boji zvítězili a Judejci se před nimi rozutekli do svých domovů.
13
Judského krále Amasjáše však Izraelský král Jóaš nechal tenkrát v Bét-šemeši chytit jako svého zajatce. Potom se Jóaš vypravil do Jeruzaléma a dal rozbořit část jeruzalémské hradby od Efrajimské brány až k Rohové bráně v délce téměř dvou set metrů.
14
Vtrhl do města a pobral veškeré zlaté a stříbrné předměty, které našel v Hospodinově chrámu a v pokladnicích královského paláce. Nakonec s sebou odvedl ještě rukojmí a triumfálně se vrátil do Samaří.
15
Další události z období vlády krále Jóaše, jeho skutky a veškeré počínání včetně války proti judskému králi Amasjášovi, popisuje kronika izraelských králů.
16
Když Jóaš zemřel, pohřbili ho v Samaří k ostatním izraelským králům a na trůn po něm nastoupil jeho syn Jarobeám.
17
Judský král Amasjáš žil po smrti izraelského krále, Jóachazova syna Jóaše, ještě dalších patnáct let.
18
Ostatní události z doby Amasjášovy vlády zachycuje kronika judských králů.
19
Amasjáš zemřel násilnou smrtí při spiknutí, které proti němu zosnovali jeho protivníci v Jeruzalémě. Nejprve se mu sice podařilo uprchnout do Lakíše, ale spiklenci tam za ním poslali své muže, kteří ho zavraždili.
20
Jeho tělo potom převezli na koních zpět do Jeruzaléma a pohřbili k jeho předkům v Městě Davidově.
21
Po Amasjášově smrti dosadili Judejci na královský trůn jeho šestnáctiletého syna Azarjáše.
22
Ten pak v průběhu své vlády znovu připojil k Judsku Élat a nechal ho přestavět.
23
Když v Judsku patnáctým rokem panoval Jóašův syn král Amasjáš nastoupil na trůn v Samaří syn izraelského krále Jóaše Jarobeám a stál v čele Izraele čtyřicet jedna let.
24
Jednal v rozporu s Hospodinovou vůlí a dopouštěl se stejných nepravostí jako jeho jmenovec, Nebatův syn, král Jarobeám, který kdysi svedl k páchání zla celý Izrael.
25
Za vlády Jóašova syna Jarobeáma však Izrael získal zpět hraniční území od cesty do Chamátu až k Mrtvému moři. Tak se naplnilo, co Hospodin, Bůh Izraele, předpověděl prostřednictvím svého proroka, Amítajova syna Jonáše z Gat-chéferu.
26
Hospodin viděl, jak všichni svobodní i zotročení Izraelci trpí a věděl, že od nikoho se nedočkají pomoci.
27
A protože Hospodin sám nikdy neměl v úmyslu vyhladit Izraelce z povrchu země, za vlády Jóašova syna Jarobeáma jim pomohl a zachránil je.
28
Další události z doby Jarobeámovy vlády a také veškeré jeho činy a válečná vítězství popisuje kronika izraelských králů. Píše se v ní také o tom, jak Jarobeám znovu získal pro Izrael města Damašek a Chamát, která patřila Judsku.
29
Po smrti krále Jarobeáma se stal panovníkem Izraele jeho syn Zekarjáš.2 Královská 14:1

2 Královská 14:2

2 Královská 14:3

2 Královská 14:4

2 Královská 14:5

2 Královská 14:6

2 Královská 14:7

2 Královská 14:8

2 Královská 14:9

2 Královská 14:10

2 Královská 14:11

2 Královská 14:12

2 Královská 14:13

2 Královská 14:14

2 Královská 14:15

2 Královská 14:16

2 Královská 14:17

2 Královská 14:18

2 Královská 14:19

2 Královská 14:20

2 Královská 14:21

2 Královská 14:22

2 Královská 14:23

2 Královská 14:24

2 Královská 14:25

2 Královská 14:26

2 Královská 14:27

2 Královská 14:28

2 Královská 14:292 Královská 1 / 2Krá 1

2 Královská 2 / 2Krá 2

2 Královská 3 / 2Krá 3

2 Královská 4 / 2Krá 4

2 Královská 5 / 2Krá 5

2 Královská 6 / 2Krá 6

2 Královská 7 / 2Krá 7

2 Královská 8 / 2Krá 8

2 Královská 9 / 2Krá 9

2 Královská 10 / 2Krá 10

2 Královská 11 / 2Krá 11

2 Královská 12 / 2Krá 12

2 Královská 13 / 2Krá 13

2 Královská 14 / 2Krá 14

2 Královská 15 / 2Krá 15

2 Královská 16 / 2Krá 16

2 Královská 17 / 2Krá 17

2 Královská 18 / 2Krá 18

2 Královská 19 / 2Krá 19

2 Královská 20 / 2Krá 20

2 Královská 21 / 2Krá 21

2 Královská 22 / 2Krá 22

2 Královská 23 / 2Krá 23

2 Královská 24 / 2Krá 24

2 Královská 25 / 2Krá 25