A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

2 Královská 131
V třináctém roce vlády judského krále Achazjášova syna Jóaše nastoupil v Izraeli na trůn Jehúův syn Jóachaz a vládl v Samaří dalších sedmnáct let.
2
Jeho jednání bylo Hospodinovi trnem v oku, neboť Jóachaz se dopouštěl stejných špatností jako jeho předchůdce, Nebatův syn Jarobeám, který svedl na scestí celý Izrael.
3
Hospodin se proto na Izraelce rozhněval a uvrhl je do područí aramejského krále Chazaela a jeho syna Ben-hadada.
4
Když ho ale král Jóachaz prosil o pomoc a když Hospodin viděl, jak krutě aramejský král s Izraelci nakládá,
5
pomohl jim a vysvobodil je z moci Aramejců. Izraelci potom opět pokojně žili ve svých domovech, tak jako dříve.
6
Ani tentokrát se však neodvrátili od špatností, jichž se už dávno před nimi dopouštěl celý rod krále Jarobeáma, který svedl k nepravostem celý Izrael. I nadále jednali v rozporu s Hospodinovou vůlí a v Samaří nechali dokonce stát posvátný sloup bohyně Ašéry.
7
Nepoučili se ani přesto, že po válce s aramejským králem zůstalo z Jóachazovy armády pouze padesát jezdců, deset válečných vozů a deset tisíc pěších bojovníků. Celý zbytek vojska aramejský král rozprášil.
8
Další události z doby Jóachazovy vlády, jeho skutky a významné činy popisuje kronika izraelských králů.
9
Když král Jóachaz zemřel, pochovali ho k jeho předkům v Samaří a na izraelský trůn po něm nastoupil jeho syn Jóaš.
10
10-11 Jóachazův syn Jóaš se stal v Izraeli králem v době, kdy v Judsku již třicet sedm let vládl panovník, který se stejně jako on jmenoval Jóaš. Izraelský král Jóaš vládl celkem šestnáct let a po celou dobu se dopouštěl stejných špatností, jako jeho předchůdce, Nebatův syn Jarobeám, který svedl na scestí celý Izrael.
11
***
12
Ostatní události z doby Jóašovy vlády, jeho činy a také údaje o válce, kterou vedl proti Judskému králi Amasjášovi, zaznamenává kronika izraelských králů.
13
Po smrti pohřbili Jóaše k jeho předkům v Samaří a na jeho trůn nastoupil král Jarobeám.
14
V době, kdy byl ještě izraelský král Jóaš naživu, zachvátila proroka Elíšu smrtelná nemoc. Když se to Jóaš dozvěděl, přišel Elíšu navštívit a se slzami v očích zvolal: "Otče můj a pane! Kdo bez tebe ochrání Izrael!"
15
15-16 Elíša však krále vyzval, aby uchopil do rukou luk a šípy.
16
***
17
Když to král udělal, Elíša mu řekl, aby otevřel okno směrem na východ, a společně s králem se chopil luku. "Vystřel," poručil nakonec Elíša, a sotva král střelil, Elíša dodal: "To byl Hospodinův šíp vítězství nad Aramejci. Utkáš se s nimi v Afeku a zcela je porazíš."
18
Potom však Elíša pokračoval a nařídil králi: "Vezmi si další šípy a střílej do země." Král ho poslechl, ale už po třetím výstřelu přestal.
19
Boží prorok se na něj rozhněval a okřikl ho: "Měl jsi vystřelit pětkrát nebo šestkrát. Potom by se ti podařilo Aramejce dokonale zničit. Nyní je však porazíš pouze třikrát."
20
Krátce nato Elíša zemřel a pohřbili ho. V té době napadali Izraelce každé jaro výbojné skupiny Moábců.
21
Při jednom z takových přepadení se stalo, že nějací Izraelci právě pohřbívali zemřelého muže a najednou spatřili skupinu moábských nájezdníků. Kvapně tedy vhodili mrtvého muže do Elíšova hrobu a utekli. Sotva se tělo zemřelého dotklo Elíšových ostatků, muž ožil a odešel po vlastních nohou.
22
Aramejský král Chazael okupoval Izrael po celou dobu Jóachazovy vlády.
23
Hospodin však Izraelcům prokazoval svou milost a slitování a dával jim najevo, že mu na nich záleží, neboť už kdysi dávno uzavřel smlouvu a navázal přátelství s jejich praotci Abrahamem, Izákem a Jákobem. Proto nikdy nedopustil, aby Izraelci byli vyhlazeni, a ani je neopustil.
24
Po Chazaelově smrti nastoupil na aramejský trůn jeho syn Ben-hadad.
25
Za jeho vlády získal Jóachazův syn Jóaš zpět města, o která jeho otec Jóachaz přišel v boji. Třikrát Aramejce porazil a všechna ztracená izraelská města vydobyl zpět.2 Královská 13:1

2 Královská 13:2

2 Královská 13:3

2 Královská 13:4

2 Královská 13:5

2 Královská 13:6

2 Královská 13:7

2 Královská 13:8

2 Královská 13:9

2 Královská 13:10

2 Královská 13:11

2 Královská 13:12

2 Královská 13:13

2 Královská 13:14

2 Královská 13:15

2 Královská 13:16

2 Královská 13:17

2 Královská 13:18

2 Královská 13:19

2 Královská 13:20

2 Královská 13:21

2 Královská 13:22

2 Královská 13:23

2 Královská 13:24

2 Královská 13:252 Královská 1 / 2Krá 1

2 Královská 2 / 2Krá 2

2 Královská 3 / 2Krá 3

2 Královská 4 / 2Krá 4

2 Královská 5 / 2Krá 5

2 Královská 6 / 2Krá 6

2 Královská 7 / 2Krá 7

2 Královská 8 / 2Krá 8

2 Královská 9 / 2Krá 9

2 Královská 10 / 2Krá 10

2 Královská 11 / 2Krá 11

2 Královská 12 / 2Krá 12

2 Královská 13 / 2Krá 13

2 Královská 14 / 2Krá 14

2 Královská 15 / 2Krá 15

2 Královská 16 / 2Krá 16

2 Královská 17 / 2Krá 17

2 Královská 18 / 2Krá 18

2 Královská 19 / 2Krá 19

2 Královská 20 / 2Krá 20

2 Královská 21 / 2Krá 21

2 Královská 22 / 2Krá 22

2 Královská 23 / 2Krá 23

2 Královská 24 / 2Krá 24

2 Královská 25 / 2Krá 25