A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

2 Královská 121
Když král Jóaš nastoupil na judský trůn, bylo mu pouze sedm let.
2
Stal se králem v sedmém roce vlády izraelského krále Jehúa a panoval v Jeruzalémě celkem čtyřicet let. (Jeho matka se jmenovala Sibja a pocházela z Beer-šeby.)
3
Jóaš respektoval Hospodinovu vůli a po celou dobu své vlády se řídil pokyny kněze Jójady.
4
Ani Jóaš však neodstranil posvátná místa na vrcholcích pahorků, a lidé na nich i nadále přinášeli své oběti a pálili kadidlo v rozporu s Hospodinovým nařízením.
5
Jednoho dne Jóaš nařídil kněžím: "Shromažďujte veškeré stříbro, které lidé přinesou do Hospodinova chrámu jako svůj dar. Střádejte stříbro ze sčítání lidu, platby za obřady i osobní dobrovolné dary přinesené do chrámu.
6
Každý kněz bude přijímat peníze za svou oblast a všechny shromážděné prostředky se budou používat na opravy poškozených částí Hospodinova chrámu."
7
Kněží však stále chrám neopravovali, a tak si ve dvacátém třetím roce své vlády
8
král Jóaš předvolal Jójadu i všechny ostatní kněze a zeptal se jich: "Proč neopravujete poškozené části chrámu? Přestaňte si konečně nechávat peníze od lidí pro sebe a všechno, co přinesou, odevzdejte na opravu chrámu."
9
Kněží se tedy dohodli, že přestanou vybírat peníze od lidí úplně a nebudou se zabývat ani opravou chrámu.
10
Kněz Jójada vzal truhlu, vydlabal do jejího víka otvor a postavil ji vpravo od oltáře u vchodu do Hospodinova chrámu. Kněží, kteří sloužili u vchodu pak dávali do truhly veškeré peníze, které lidé přinesli do Hospodinova chrámu.
11
Kdykoliv viděli, že truhla je plná, povolali královského tajemníka a velekněze, aby všechny peníze přinesené do Hospodinova chrámu spočítali a uložili do měšců.
12
Rozdělené peníze se potom přidělovaly lidem, kteří dohlíželi na opravu chrámu. Ti je nakonec vypláceli dělníkům, kteří na opravě chrámu pracovali -
13
tesařům, stavebníkům, kameníkům a zedníkům. Nakupovali za ně rovněž dřevo a tesané kameny, které používali na opravu chrámu, a hradili veškeré ostatní náklady spojené s prací na Hospodinově chrámu.
14
Vybrané stříbro se však nepoužívalo na výrobu stříbrných misek, nůžek na zakracování ohořelých knotů, kropenek, trubek ani na žádné jiné zlaté či stříbrné předměty používané v Hospodinově chrámu.
15
Všechny prostředky se vyplácely dělníkům, kteří pracovali na opravách.
16
Dozorci stavebních prací, kteří vypláceli dělníkům mzdy, nemuseli své nakládání s penězi nijak dokladovat, protože jednali naprosto čestně a poctivě.
17
Peníze, které souvisely s oběťmi za provinění a spáchané nepravosti, však náležely kněžím, a lidé je tedy do Hospodinova domu nepřinášeli.
18
V té době zaútočil aramejský král Chazael na město Gat, a když ho obsadil, obrátil se proti Jeruzalému.
19
Judský král Jóaš ale vzal veškeré posvátné cennosti a zlato, které on sám a jeho předchůdci, judští králové Jóšafat, Jóram a Achazjáš, věnovali do pokladnic Hospodinova chrámu a královského paláce, a poslal je aramejskému králi Chazaelovi. Ten jeho dar přijal a odtáhl od Jeruzaléma.
20
Ostatní události z doby vlády krále Jóaše a všechny jeho panovnické činy zachycuje kronika judských králů.
21
Král Jóaš zemřel násilnou smrtí v Bét-miló na cestě do Sily, kde proti němu povstali jeho velitelé a připravili ho o život.
22
Zavraždili ho Šimeátin syn Józabad a Šómerův syn, který se rovněž jmenoval Józabad. Jóašovo tělo pohřbili k jeho předkům v Městě Davidově a na královský trůn po něm nastoupil jeho syn Amasjáš.2 Královská 12:1

2 Královská 12:2

2 Královská 12:3

2 Královská 12:4

2 Královská 12:5

2 Královská 12:6

2 Královská 12:7

2 Královská 12:8

2 Královská 12:9

2 Královská 12:10

2 Královská 12:11

2 Královská 12:12

2 Královská 12:13

2 Královská 12:14

2 Královská 12:15

2 Královská 12:16

2 Královská 12:17

2 Královská 12:18

2 Královská 12:19

2 Královská 12:20

2 Královská 12:21

2 Královská 12:222 Královská 1 / 2Krá 1

2 Královská 2 / 2Krá 2

2 Královská 3 / 2Krá 3

2 Královská 4 / 2Krá 4

2 Královská 5 / 2Krá 5

2 Královská 6 / 2Krá 6

2 Královská 7 / 2Krá 7

2 Královská 8 / 2Krá 8

2 Královská 9 / 2Krá 9

2 Královská 10 / 2Krá 10

2 Královská 11 / 2Krá 11

2 Královská 12 / 2Krá 12

2 Královská 13 / 2Krá 13

2 Královská 14 / 2Krá 14

2 Královská 15 / 2Krá 15

2 Královská 16 / 2Krá 16

2 Královská 17 / 2Krá 17

2 Královská 18 / 2Krá 18

2 Královská 19 / 2Krá 19

2 Královská 20 / 2Krá 20

2 Královská 21 / 2Krá 21

2 Královská 22 / 2Krá 22

2 Královská 23 / 2Krá 23

2 Královská 24 / 2Krá 24

2 Královská 25 / 2Krá 25