A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

2 Královská 111
Když se Atalja dozvěděla, že její syn Achazjáš je mrtev, rozhodla se vyhladit veškeré královské potomky.
2
Achazjášova sestra Jóšeba, dcera krále Jórama, však odvedla Jóaše, jednoho z Achazjášových synů odsouzených k smrti, a spolu s jeho chůvou je ukryla do ložnice, aby ho Atalja nemohla zabít.
3
Jóaš a jeho chůva se pak celých šest let, kdy v zemi panovala Atalja, skrývali v Hospodinově chrámu.
4
Sedmý rok nechal kněz Jójada svolat velitele oddílů královské tělesné stráže a palácové dozorce a sešel se s nimi v Hospodinově chrámu. Uzavřel s nimi tajnou smlouvu a přímo tam, v Hospodinově chrámu, je nechal, aby ji stvrdili svou přísahou. Potom jim ukázal králova syna
5
a vydal následující pokyny: "Zachováte se takto: Třetina strážných, kteří přicházíte v sobotu, abyste střežili královský dům,
6
i třetina vojáků od Súrské brány spolu s třetinou strážných za domem běžců budete střídavě držet stráž u královského paláce.
7
Další dva oddíly, které mají mít v sobotu volno, zůstanou u Hospodinova chrámu a budou hlídat krále.
8
Se zbraní v ruce krále obstoupíte a každý, kdo by chtěl proniknout vašimi řadami, bude zabit. Zůstaňte králi nablízku, ať půjde kamkoliv."
9
Velitelé jednotek udělali všechno tak, jak jim kněz Jójada nařídil. Každý z nich shromáždil své muže a přivedl je v sobotu ke knězi Jójadovi, bez ohledu na to, zda byli ve službě nebo měli volno.
10
Jójada dal velitelům kopí a štíty, které kdysi patřily králi Davidovi a byly uloženy v Hospodinově chrámu.
11
Stráže se pak se zbraněmi v ruce rozestavily kolem oltáře a po celé délce obstoupily chrám.
12
Nato Jójada přivedl králova syna a vložil mu na hlavu korunu. Potom mu svěřil znění Hospodinovy smlouvy a prohlásil ho králem. Když ho slavnostně potíral posvátným olejem, lidé tleskali a provolávali: "Ať žije král!"
13
Jakmile Atalja zaslechla hluk lidu, zamířila do Hospodinova chrámu.
14
Tam spatřila krále, jak podle dávného zvyku stojí na svém místě. Kolem něj byli v semknutých řadách velitelé a trubači a všichni lidé kolem se radovali a troubili na trubky. Když to Atalja viděla, na výraz zděšení roztrhla své roucho a zvolala: "Zrada! Zrada!"
15
Nato kněz Jójada poručil velitelům oddílů, aby Atalju obstoupili a vyvedli ji ven z chrámu. Rovněž jim nařídil, aby usmrtili každého, kdo by se postavil na její stranu. Jójada totiž nechtěl, aby Atalju zabili přímo v Hospodinově chrámu.
16
Velitelé se jí tedy chopili, odvlekli ji na místo, kudy do paláce vstupují koně, a tam ji popravili.
17
Potom kněz Jójada zavázal krále i všechen lid přísahou, že budou následovat výhradně Hospodina, a uzavřel také smlouvu mezi králem a jeho poddanými.
18
Všichni lidé se pak vypravili k chrámu falešného boha Baala a společně ho rozbořili. Na kusy rozbili oltáře a napodobeniny falešných bohů a přímo před oltářem usmrtili Baalova kněze Matána. K Hospodinovu chrámu kněz Jójada postavil hlídky.
19
Pak společně s veliteli oddílů, palácovými dozorci a všemi ostatními lidmi odvedli krále z Hospodinova domu do paláce. Vstoupili dovnitř bránou běžců, a když král usedl na vladařský trůn,
20
všichni lidé v celé zemi zajásali. Ve městě konečně zavládl pokoj, neboť Atalja byla popravena.2 Královská 11:1

2 Královská 11:2

2 Královská 11:3

2 Královská 11:4

2 Královská 11:5

2 Královská 11:6

2 Královská 11:7

2 Královská 11:8

2 Královská 11:9

2 Královská 11:10

2 Královská 11:11

2 Královská 11:12

2 Královská 11:13

2 Královská 11:14

2 Královská 11:15

2 Královská 11:16

2 Královská 11:17

2 Královská 11:18

2 Královská 11:19

2 Královská 11:202 Královská 1 / 2Krá 1

2 Královská 2 / 2Krá 2

2 Královská 3 / 2Krá 3

2 Královská 4 / 2Krá 4

2 Královská 5 / 2Krá 5

2 Královská 6 / 2Krá 6

2 Královská 7 / 2Krá 7

2 Královská 8 / 2Krá 8

2 Královská 9 / 2Krá 9

2 Královská 10 / 2Krá 10

2 Královská 11 / 2Krá 11

2 Královská 12 / 2Krá 12

2 Královská 13 / 2Krá 13

2 Královská 14 / 2Krá 14

2 Královská 15 / 2Krá 15

2 Královská 16 / 2Krá 16

2 Královská 17 / 2Krá 17

2 Královská 18 / 2Krá 18

2 Královská 19 / 2Krá 19

2 Královská 20 / 2Krá 20

2 Královská 21 / 2Krá 21

2 Královská 22 / 2Krá 22

2 Královská 23 / 2Krá 23

2 Královská 24 / 2Krá 24

2 Královská 25 / 2Krá 25