A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

2 Královská 101
V Samaří žilo sedmdesát Achabových synů. Když se Jehú ujal vlády, napsal do Samaří představitelům Jizreelu a vychovatelům Achabových potomků dopisy následujícího znění:
2
2-3 "Staráte se o syny svého krále a máte k dispozici jeho vozy, koně, opevněné město i dostatek zbraní. Jakmile dostanete tento dopis, vyberte nejlepšího a nejschopnějšího ze všech královských synů a dosaďte ho na trůn, aby proti mně bojoval za záchranu svého rodu."
3
***
4
Všichni, kdo obdrželi od Jehúa tento dopis však dostali strach a říkali si navzájem: "Jestliže se mu neubránili ani dva králové, jak bychom to mohli dokázat my?"
5
Proto všichni představitelé města, správci i vychovatelé poslali Jehúovi tuto odpověď: "Budeme ti oddaně sloužit a vykonáme všechno, co nám přikážeš. Udělej, co uznáš za vhodné. Nezvolíme si žádného jiného krále."
6
Jehú jim tedy poslal druhý dopis, ve kterém stálo: "Jestliže tedy stojíte na mé straně a chcete se mi skutečně podřídit, setněte potomkům vašeho krále hlavy a zítra o tomto čase přijďte ke mně do Jizreelu." Ve městě žilo v rodinách významných lidí celkem sedmdesát královských synů.
7
Jakmile tam dorazila Jehúova zpráva, připravili tito lidé všech sedmdesát králových synů o život. Setnuli jejich hlavy a v koších je poslali Jehúovi do Jizreelu.
8
Když posel oznámil Jehúovi, že mu přinesli hlavy královských synů, Jehú je dal vysypat na dvě hromady u městské brány a nechal je tam ležet až do rána.
9
Na druhý den Jehú předstoupil před obyvatele města a prohlásil: "Byl jsem to já, kdo se postavil proti svému pánu a zavraždil ho. Vy jste nevinní. Ale kdo usmrtil všechny jeho syny?
10
Vězte, že nic z toho, co Hospodin předpověděl proti Achabovu rodu, nezůstane nenaplněno. Hospodin vykonal, co oznámil prostřednictvím svého služebníka, proroka Elijáše."
11
Po těchto slovech dal Jehú vyhladit všechny ostatní příslušníky Achabovy dynastie, kteří ještě v Jizreelu zůstali, včetně jeho správců, blízkých přátel a kněží. Nenechal naživu nikoho, kdo měl s Achabem cokoliv společného.
12
12-14 Potom se Jehú vypravil do Samaří. Cestou potkal v Bét-ekedu nějaké příbuzné judského krále Achazjáše a zeptal se jich: "Kdo jste?" Když mu odpověděli, že patří ke králi Achazjášovi a vydali se pozdravit jeho rodinu, Jehú poručil svým služebníkům, aby je ihned pochytali. Jakmile se jich chopili, do posledního je u studny v Bét-ekedu povraždili. Zabili všech čtyřicet dva lidí a nenechali na živu ani jediného z nich.
13
***
14
***
15
Když pak Jehú pokračoval v cestě, setkal se s Rekábovým synem Jónadabem, který mu šel naproti. Jehú se s ním pozdravil a zeptal se ho: "Stojíš při mně tak, jako já při tobě?" "Samozřejmě," odvětil Jónadab. "Jestliže je to tak," pokračoval Jehú, "pak vystup za mnou do vozu." Potom podal Jónadabovi ruku, pomohl mu nahoru
16
a dodal: "Pojeď se mnou a uvidíš, jak jsem oddaný Hospodinu." Vydali se tedy společně v Jehúově voze na cestu,
17
a když přijeli do Samaří, Jehú nechal vyvraždit všechny příslušníky Achabova rodu, kteří tam ještě zůstali. Vyhladil je a naplnil tak proroctví, které Hospodin vyslovil ústy proroka Elijáše.
18
Jehú pak shromáždil všechny Izraelce a řekl jim: "Způsob, jakým Achab uctíval boha Baala se ani zdaleka nevyrovná tomu, jak ho budu uctívat já.
19
Svolejte veškeré Baalovy proroky, služebníky a kněze a dohlédněte na to, aby žádný nechyběl, protože uspořádám pro Baala mimořádnou obětní hostinu. Každého, kdo se nezúčastní, dám bez milosti usmrtit." Všechno, co Jehú řekl, byla jen léčka, neboť ve skutečnosti chtěl všechny vyznavače falešného boha Baala připravit o život.
20
S tímto záměrem dal všude rozhlásit, že svolává shromáždění na Baalovu počest.
21
Když se zpráva roznesla po celém Izraeli, sešli se skutečně všichni Baalovi vyznavači a nikdo z nich nezůstal stranou. Shromáždili se v Baalově chrámu a zaplnili ho od jednoho konce ke druhému.
22
Jehú tenkrát nařídil správci šatny, aby všem vyznavačům Baala připravil stejné roucho. Správce tedy šel a jeho příkaz vykonal.
23
Potom Jehú a Rekábův syn Jónadab společně vstoupili do Baalova chrámu. Jehú tam řekl všem ctitelům Baala: "Dávejte si dobrý pozor, aby se mezi vás nedostali žádní Hospodinovi služebníci. Musí zde být pouze vyznavači Baala."
24
Pak Baalovi stoupenci zahájili svůj obřad a vložili do ohně na Baalově oltáři své oběti a dary. Jehú však předtím venku rozmístil osmdesát svých mužů a varoval je: "Jestliže kdokoliv z vás nechá uniknout třeba jen jediného z těchto lidí, které jsem vám nařídil zabít, zaplatí za to vlastním životem."
25
Jakmile Jehú dokončil obětní obřad, přikázal svým mužům, aby vtrhli dovnitř a nenechali nikoho uniknout. Vojáci ho uposlechli a všechny Baalovy vyznavače v chrámu usmrtili. Jejich těla pak vyházeli ven a pronikli až do nejposvátnější místnosti Baalova chrámu.
26
26-27 Vynesli odsud posvátný sloup a zničili ho. Celý Baalův chrám nakonec rozbořili a na jeho místě udělali hnojiště. Tak je tomu až dodnes.
27
***
28
Jehú tímto činem sice vymýtil z Izraele uctívání falešného boha Baala,
29
neodvrátil se však od špatností, kterými Nebatův syn Jarobeám svedl na scestí všechny obyvatele Izraele. I nadále uctíval zlaté býčky v Bét-elu a v Danu.
30
Po těchto událostech řekl Hospodin Jehúovi: "Protože jsi jednal v souladu s mou vůlí a zdárně jsi vykonal všechno, co jsem zamýšlel s Achabovým rodem, čtyři generace tvých potomků budou v Izraeli vládnout."
31
Jehú si však přesto nevzal Hospodinova slova ani jeho zákon k srdci a dál se dopouštěl nepravostí, kterými jeho předchůdce Jarobeám svedl na scestí celý Izrael.
32
32-33 V té době Hospodin začal připravovat Izraelce o části jejich území. Aramejský král Chazael je vyhnal z oblasti na východ od Jordánu a také z celého území Gileádu (kde sídlily rody Gádovců, Rúbenovců a Manasesovců). Aramejci rovněž obsadili oblast Aróeru ležící nedaleko údolí Arnónu a také celý Gileád a Bášan.
33
***
34
Ostatní události z doby vlády krále Jehúa, jeho skutky a významné činy popisuje kronika izraelských králů.
35
Když král Jehú po dvaceti osmi letech v čele Izraele zemřel, pochovali ho do rodinné hrobky v Samaří. Na královský trůn po něm nastoupil jeho syn Jóachaz.2 Královská 10:1

2 Královská 10:2

2 Královská 10:3

2 Královská 10:4

2 Královská 10:5

2 Královská 10:6

2 Královská 10:7

2 Královská 10:8

2 Královská 10:9

2 Královská 10:10

2 Královská 10:11

2 Královská 10:12

2 Královská 10:13

2 Královská 10:14

2 Královská 10:15

2 Královská 10:16

2 Královská 10:17

2 Královská 10:18

2 Královská 10:19

2 Královská 10:20

2 Královská 10:21

2 Královská 10:22

2 Královská 10:23

2 Královská 10:24

2 Královská 10:25

2 Královská 10:26

2 Královská 10:27

2 Královská 10:28

2 Královská 10:29

2 Královská 10:30

2 Královská 10:31

2 Královská 10:32

2 Královská 10:33

2 Královská 10:34

2 Královská 10:352 Královská 1 / 2Krá 1

2 Královská 2 / 2Krá 2

2 Královská 3 / 2Krá 3

2 Královská 4 / 2Krá 4

2 Královská 5 / 2Krá 5

2 Královská 6 / 2Krá 6

2 Královská 7 / 2Krá 7

2 Královská 8 / 2Krá 8

2 Královská 9 / 2Krá 9

2 Královská 10 / 2Krá 10

2 Královská 11 / 2Krá 11

2 Královská 12 / 2Krá 12

2 Královská 13 / 2Krá 13

2 Královská 14 / 2Krá 14

2 Královská 15 / 2Krá 15

2 Královská 16 / 2Krá 16

2 Královská 17 / 2Krá 17

2 Královská 18 / 2Krá 18

2 Královská 19 / 2Krá 19

2 Královská 20 / 2Krá 20

2 Královská 21 / 2Krá 21

2 Královská 22 / 2Krá 22

2 Královská 23 / 2Krá 23

2 Královská 24 / 2Krá 24

2 Královská 25 / 2Krá 25