A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

2 Královská 11
1-2 Jednoho dne přepadl izraelský král Achazjáš přes zábradlí balkónu svého domu v Samaří a vážně se poranil. (Stalo se to v době, kdy se po smrti jeho otce, krále Achaba začal proti Izraeli bouřit národ Moábců.) Potlučený Achazjáš vypravil posly do Ekrónu, aby se zeptali tamního boha Baal-zebúba, zda se král ze svého zranění vyléčí.
2
***
3
Když jeho počínání viděl Hospodin, poslal svého anděla k Elijášovi Tišbejskému a vzkázal mu: "Vyhledej posly samařského krále a zeptej se jich:,Cožpak Izrael nemá svého Boha, že jdete žádat o radu ekrónského Baal-zebúba?'
4
Nakonec jim vyřiď, že o osudu izraelského krále už jsem rozhodl já sám, Hospodin. Achazjáš se ze svého zranění nezotaví a zcela jistě zemře." Hospodin domluvil a Elijáš se vydal splnit svěřený úkol.
5
Když se poslové vrátili ke králi, udiveně se jich zeptal: "Proč se vracíte tak brzy?"
6
Nato poslové odpověděli: "Potkali jsme po cestě muže, který nám přikázal, abychom se vrátili k tobě, králi, a předali ti vzkaz od Hospodina: ‚Cožpak Izrael nemá svého Boha, že posíláš žádat o radu ekrónského Baal-zebúba? Ze svého zranění se nezotavíš a zcela jistě zemřeš.'"
7
Král se bez váhání zeptal: "A jak vypadal ten člověk, který vás potkal a předal vám toto poselství?"
8
Poslové odvětili: "Byl to muž v chlupatém oděvu s koženým řemenem kolem pasu." "Tak to musel být Elijáš Tišbejský," řekl král a
9
vyslal jednoho ze svých velitelů s padesáti muži, aby ho přivedli. Velitel tedy vyrazil, a když nalezl Elijáše, jak sedí na vrcholu jednoho kopce, zavolal na něj: "Boží muži, král ti nařizuje, abys sestoupil a přišel k němu!"
10
Nato Elijáš veliteli odpověděl: "Jestliže jsem Boží muž, nechť tedy z nebe sestoupí oheň a pohltí tebe i všech padesát vojáků." Sotva Elijáš domluvil, z nebe skutečně vyšlehl plamen a spálil velitele i celý jeho oddíl.
11
Jakmile se to dozvěděl král, poslal k Elijášovi jiného velitele a s ním dalších padesát mužů. Velitel opět vyhledal Elijáše a oznámil mu: "Boží muži, král ti přikazuje, abys k němu okamžitě přišel!"
12
Elijáš však znovu veliteli odpověděl: "Jestliže jsem Boží muž, nechť tedy z nebe sestoupí oheň a pohltí tebe i všechny tvé vojáky." Sotva Elijáš domluvil, z nebe skutečně vyšlehl plamen a spálil velitele i všech jeho padesát mužů.
13
Král tedy poslal třetího velitele a s ním dalších padesát mužů. Tentokrát však velitel padl před Elijášem na kolena a prosil: "Boží muži, ušetři prosím mně i mým padesáti vojákům život. Vždyť přicházíme jako tvoji služebníci.
14
Již dvakrát sestoupil z nebe oheň a spálil dva velitele a všechny jejich muže, ale já tě nyní prosím, abys mi daroval život."
15
Když velitel domluvil, zjevil se Elijášovi Hospodinův anděl a řekl mu: "Jdi s nimi a ničeho se neboj." Elijáš tedy vstal a odešel s velitelem ke králi.
16
Sotva Elijáš předstoupil před Achazjáše, zvolal: "Cožpak Izrael nemá svého Boha, žes poslal své služebníky, aby žádali o radu ekrónského boha Baal-zebúba? Za svoji opovážlivost se ze svého poranění nezotavíš a zcela jistě zemřeš."
17
Zanedlouho nato král Achazjáš zemřel. Vše se tedy odehrálo přesně tak, jak prostřednictvím Elijáše Hospodin předpověděl. Protože Achazjáš neměl žádného syna, jeho nástupcem a králem Izraele se stal Jóram. To se odehrálo v době, kdy v Judsku už druhým rokem vládl král, který se shodou okolností také jmenoval Jóram.
18
Všechny ostatní události z doby vlády krále Achazjáše i činy, které vykonal, popisuje kronika izraelských králů.2 Královská 1:1

2 Královská 1:2

2 Královská 1:3

2 Královská 1:4

2 Královská 1:5

2 Královská 1:6

2 Královská 1:7

2 Královská 1:8

2 Královská 1:9

2 Královská 1:10

2 Královská 1:11

2 Královská 1:12

2 Královská 1:13

2 Královská 1:14

2 Královská 1:15

2 Královská 1:16

2 Královská 1:17

2 Královská 1:182 Královská 1 / 2Krá 1

2 Královská 2 / 2Krá 2

2 Královská 3 / 2Krá 3

2 Královská 4 / 2Krá 4

2 Královská 5 / 2Krá 5

2 Královská 6 / 2Krá 6

2 Královská 7 / 2Krá 7

2 Královská 8 / 2Krá 8

2 Královská 9 / 2Krá 9

2 Královská 10 / 2Krá 10

2 Královská 11 / 2Krá 11

2 Královská 12 / 2Krá 12

2 Královská 13 / 2Krá 13

2 Královská 14 / 2Krá 14

2 Královská 15 / 2Krá 15

2 Královská 16 / 2Krá 16

2 Královská 17 / 2Krá 17

2 Královská 18 / 2Krá 18

2 Královská 19 / 2Krá 19

2 Královská 20 / 2Krá 20

2 Královská 21 / 2Krá 21

2 Královská 22 / 2Krá 22

2 Královská 23 / 2Krá 23

2 Královská 24 / 2Krá 24

2 Královská 25 / 2Krá 25