A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000

1 Mojžíšova 46

1
Se vším, co měl, se tedy Izrael vydal na cestu do Egypta. Zastavil se však cestou v Beer-šebě a přinesl Bohu, jemuž důvěřoval i jeho otec Izák, oběti.
2
Tenkrát k němu Bůh ve snu promluvil: "Jákobe! Jákobe!" zavolal na něj. Když mu Jákob odpověděl,
3
Bůh pokračoval: "Jsem Bůh tvého otce. Neměj strach z cesty a ze života v Egyptě, neboť právě tam z tebe a tvých potomků udělám mocný a veliký národ.
4
Půjdu do Egypta s vámi, a až přijde čas, opět vás odtamtud vyvedu. Ty sám zemřeš v klidu a pokoji a u tvého smrtelného lůžka bude tvůj milovaný syn Josef."
5
5-6 Na druhý den naložili Izraelovi synové svého otce, ženy i děti na povozy, které pro ně farao poslal, a se všemi stády a veškerým majetkem získaným v Kenaanu odcestovali do Egypta.
6
***
7
S Jákobem se tenkrát přestěhovala celá jeho rozsáhlá rodina a veškeré jeho potomstvo.
8
Zde je uveden seznam Jákobových synů a vnuků, kteří s ním vstoupili do Egypta: Nejstarší Jákobův syn Rúben
9
a jeho synové Chanók a Palú, Chesrón a Karmí.
10
Dále Šimeón a jeho synové Jemúel, Jámin, Óhad, Jákin, Sóchar a Šaul, jehož matkou byla kenaanská žena.
11
Lévi a Jeho synové Geršón, Kehat a Merarí.
12
Dále Juda a jeho synové Er, Ónan, Šela, Peres a Zerach. (Přestože jsou v seznamu uvedeni i Er a Ónan oba zemřeli už dříve v Kenaanu.) Byli s nimi i Peresovi synové Chesrón a Chámul.
13
Rovněž Isachar a jeho synové Tóla, Púva, Jób a Šimrón.
14
Dále Zabulón a jeho synové Sered, Elón a Jachleel.
15
Tyto syny a ještě dceru Dínu porodila Jákobovi v Mezopotámii jeho žena Lea. Celkem měl tedy Jákob z Leiiny strany třiatřicet potomků.
16
Do Egypta přišel i Gád a jeho synové Sifjón, Chagí, Šúni, Esbón, Éri, Aródi a Aréli.
17
Dále Ašer a jeho synové Jimna, Jišva, Jišví, Bería a jejich sestra Serach. Byli s nimi i Beríovi synové Cheber a Malkíel.
18
Těchto šestnáct potomků získal Jákob ze strany své družky Zilpy, kterou dal jeho tchán Lában své dceři Lei jako služebnou.
19
Jákobova žena Ráchel přivedla na svět Josefa a Benjamína.
20
Josefovi a jeho ženě Asenatě, dceři ónského kněze Potífery se v Egyptě narodili synové Manases a Efrajim.
21
Benjamín pak zplodil syny Belu, Bekera, Ašbela, Géru, Naamána, Échiho, Róše, Mupíma, Chupíma a Arda.
22
Celkem tedy čtrnáct Jákobových potomků ze strany jeho manželky Ráchel.
23
23-25 Do Egypta sestoupilo i sedm Jákobových potomků, jež získal ze strany své družky Bilhy, kterou dal Lában jako služebnou své dceři Ráchel. Byli to Dan a jeho syn Chuším. Dále Neftalí a jeho synové Jachleel, Gúní, Jeser a Šilem.
24
***
25
***
26
Nepočítáme-li tedy manželky Jákobových synů, přišlo tenkrát s Jákobem do Egypta celkem šedesát šest jeho potomků.
27
Zahrneme-li do této skupiny i samotného Jákoba, Josefa a jeho dva egyptské syny, výsledný počet příslušníků Jákobovy rodiny v Egyptě byl rovných sedmdesát.
28
Jákob vyslal Judu napřed, aby od Josefa zjistil cestu do oblasti Gošen. Když pak podle jeho instrukcí konečně do Gošenu dorazili,
29
dal Josef zapřáhnout do vozu a vyjel svého otce přivítat. Sotva ho spatřil, padl mu kolem krku a rozplakal se.
30
Izrael pak Josefovi řekl: "Teď, když jsem tě konečně znovu viděl a vím, že jsi v pořádku, mohu v klidu a pokoji zemřít."
31
Potom Josef promluvil k celé rodině a řekl jim: "Pojedu ohlásit faraónovi, že ke mně přišli z kenaanské země moji bratři a rodina mého otce.
32
Řeknu mu, že všichni jste pastýři ovcí a chovateli stád a přišli jste do Egypta se vším, co máte.
33
Až si vás potom farao zavolá a zeptá se vás, co děláte, odpovězte mu, že od svého mládí až doposud jste všichni pastýři a chovateli stád, stejně jako všichni vaši předkové. Potom vám totiž farao dovolí usídlit se zde v Gošenu, neboť Egypťané pastýři ovcí opovrhují.
1 Mojžíšova 46:1
1 Mojžíšova 46:2
1 Mojžíšova 46:3
1 Mojžíšova 46:4
1 Mojžíšova 46:5
1 Mojžíšova 46:6
1 Mojžíšova 46:7
1 Mojžíšova 46:8
1 Mojžíšova 46:9
1 Mojžíšova 46:10
1 Mojžíšova 46:11
1 Mojžíšova 46:12
1 Mojžíšova 46:13
1 Mojžíšova 46:14
1 Mojžíšova 46:15
1 Mojžíšova 46:16
1 Mojžíšova 46:17
1 Mojžíšova 46:18
1 Mojžíšova 46:19
1 Mojžíšova 46:20
1 Mojžíšova 46:21
1 Mojžíšova 46:22
1 Mojžíšova 46:23
1 Mojžíšova 46:24
1 Mojžíšova 46:25
1 Mojžíšova 46:26
1 Mojžíšova 46:27
1 Mojžíšova 46:28
1 Mojžíšova 46:29
1 Mojžíšova 46:30
1 Mojžíšova 46:31
1 Mojžíšova 46:32
1 Mojžíšova 46:33
1 Mojžíšova 1 / 1Moj 1
1 Mojžíšova 2 / 1Moj 2
1 Mojžíšova 3 / 1Moj 3
1 Mojžíšova 4 / 1Moj 4
1 Mojžíšova 5 / 1Moj 5
1 Mojžíšova 6 / 1Moj 6
1 Mojžíšova 7 / 1Moj 7
1 Mojžíšova 8 / 1Moj 8
1 Mojžíšova 9 / 1Moj 9
1 Mojžíšova 10 / 1Moj 10
1 Mojžíšova 11 / 1Moj 11
1 Mojžíšova 12 / 1Moj 12
1 Mojžíšova 13 / 1Moj 13
1 Mojžíšova 14 / 1Moj 14
1 Mojžíšova 15 / 1Moj 15
1 Mojžíšova 16 / 1Moj 16
1 Mojžíšova 17 / 1Moj 17
1 Mojžíšova 18 / 1Moj 18
1 Mojžíšova 19 / 1Moj 19
1 Mojžíšova 20 / 1Moj 20
1 Mojžíšova 21 / 1Moj 21
1 Mojžíšova 22 / 1Moj 22
1 Mojžíšova 23 / 1Moj 23
1 Mojžíšova 24 / 1Moj 24
1 Mojžíšova 25 / 1Moj 25
1 Mojžíšova 26 / 1Moj 26
1 Mojžíšova 27 / 1Moj 27
1 Mojžíšova 28 / 1Moj 28
1 Mojžíšova 29 / 1Moj 29
1 Mojžíšova 30 / 1Moj 30
1 Mojžíšova 31 / 1Moj 31
1 Mojžíšova 32 / 1Moj 32
1 Mojžíšova 33 / 1Moj 33
1 Mojžíšova 34 / 1Moj 34
1 Mojžíšova 35 / 1Moj 35
1 Mojžíšova 36 / 1Moj 36
1 Mojžíšova 37 / 1Moj 37
1 Mojžíšova 38 / 1Moj 38
1 Mojžíšova 39 / 1Moj 39
1 Mojžíšova 40 / 1Moj 40
1 Mojžíšova 41 / 1Moj 41
1 Mojžíšova 42 / 1Moj 42
1 Mojžíšova 43 / 1Moj 43
1 Mojžíšova 44 / 1Moj 44
1 Mojžíšova 45 / 1Moj 45
1 Mojžíšova 46 / 1Moj 46
1 Mojžíšova 47 / 1Moj 47
1 Mojžíšova 48 / 1Moj 48
1 Mojžíšova 49 / 1Moj 49
1 Mojžíšova 50 / 1Moj 50