Instagram
English
A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000
1 Mojžíšova 28
1
Když Izák viděl trápení své manželky, zavolal si Jákoba a přikázal mu: "Nepřeji si, aby ses oženil s kteroukoliv z kenaanských dívek.
2
Namísto toho půjdeš do země své matky, najdeš tam rodinu jejího otce Betúela a vybereš si jednu z dcer jeho syna a tvého strýce Lábana za nevěstu.
3
Přeji ti, aby všemohoucí Bůh byl s tebou a splnil právě tobě svůj slib, který dal už dříve Abrahamovi.
4
Kéž dá tobě i tvému potomstvu celou zemi, ve které sídlíš, jako to kdysi slíbil Abrahamovi."
5
Těmito slovy se Izák s Jákobem rozloučil a propustil ho. Jákob otcův příkaz uposlechl a bez váhání se vydal ke svému strýci, Betúelovu synu Lábanovi do Mezopotámie.
6
6-9 Když Ezau viděl, že Izák Jákobovi požehnal a poslal ho, aby si namísto kenaanských dívek našel nevěstu v Mezopotámii, uvědomil si konečně, jaké zklamání rodičům svým sňatkem s kenaanskými dívkami způsobil. Když navíc viděl, že jeho bratr Jákob rady rodičů bez námitek uposlechl, vypravil se tedy i on ke svému strýci Izmaelovi, Abrahamovu nejstaršímu synovi a oženil se s jeho dcerou, Nabajótovou sestrou Machalatou.
7
***
8
***
9
***
10
Jákob se tedy přichystal na cestu a vyrazil z Beer-šeby do Cháranu.
11
11-12 Když se cestou zastavil, aby přenocoval, a jen tak na holé zemi, s kamenem pod hlavou ulehl ke spánku, zdál se mu zvláštní sen: Viděl schodiště sahající od země až do nebe, po němž vystupovali a sestupovali Boží andělé.
12
***
13
Nad ním pak stál sám Hospodin a mocným hlasem pravil: "Já jsem Hospodin, Bůh tvého praotce Abrahama a otce Izáka. Země, na níž právě ležíš, bude náležet tvým potomkům.
14
Bude jich tolik, kolik je na zemi prachu, a stejně jako on, zaplní zemi do všech světových stran. Ty a tvoji potomci se stanete požehnáním pro všechny ostatní národy na zemi.
15
Kamkoliv se vydáš, všude budu s tebou, budu tě chránit a přivedu tě zpět do této země. Nikdy tě neopustím a splním všechno, co jsem slíbil."
16
16-17 Vtom se Jákob probudil, a když si uvědomil, co se mu zdálo, se strachem v hlase zvolal: "Ach, jak je mi úzko, když se podívám všude kolem. Aniž jsem cokoliv tušil, vstoupil jsem do Božího domu. Toto místo je jistě branou do samotného nebe."
17
***
18
18-19 Časně zrána pak Jákob vstal a kámen, který měl pod hlavou a na tom místě jej postavil jako památník. Potom kámen polil olejem a celé to místo nazval Bét-el (což znamená Dům Boží). (Původně se však město, u kterého tu noc Jákob přenocoval, jmenovalo Lúz.)
19
***
20
20-21 Když to vykonal, složil Jákob Hospodinu slib: "Jestliže budeš Bože skutečně se mnou a na mé cestě mne ochráníš, obstaráš mi potravu a dáš mi šaty a jestliže se opravdu navrátím v pokoji zpět do své rodné země, budeš Hospodine mým Bohem.
21
***
22
Místo, kde jsem postavil tento památný kámen, se stane posvátným a ze všeho, co mi dáš, bude patřit desetina vždy jen tobě."
1 Mojžíšova 28:1
1 Mojžíšova 28:2
1 Mojžíšova 28:3
1 Mojžíšova 28:4
1 Mojžíšova 28:5
1 Mojžíšova 28:6
1 Mojžíšova 28:7
1 Mojžíšova 28:8
1 Mojžíšova 28:9
1 Mojžíšova 28:10
1 Mojžíšova 28:11
1 Mojžíšova 28:12
1 Mojžíšova 28:13
1 Mojžíšova 28:14
1 Mojžíšova 28:15
1 Mojžíšova 28:16
1 Mojžíšova 28:17
1 Mojžíšova 28:18
1 Mojžíšova 28:19
1 Mojžíšova 28:20
1 Mojžíšova 28:21
1 Mojžíšova 28:22
1 Mojžíšova 1 / 1Moj 1
1 Mojžíšova 2 / 1Moj 2
1 Mojžíšova 3 / 1Moj 3
1 Mojžíšova 4 / 1Moj 4
1 Mojžíšova 5 / 1Moj 5
1 Mojžíšova 6 / 1Moj 6
1 Mojžíšova 7 / 1Moj 7
1 Mojžíšova 8 / 1Moj 8
1 Mojžíšova 9 / 1Moj 9
1 Mojžíšova 10 / 1Moj 10
1 Mojžíšova 11 / 1Moj 11
1 Mojžíšova 12 / 1Moj 12
1 Mojžíšova 13 / 1Moj 13
1 Mojžíšova 14 / 1Moj 14
1 Mojžíšova 15 / 1Moj 15
1 Mojžíšova 16 / 1Moj 16
1 Mojžíšova 17 / 1Moj 17
1 Mojžíšova 18 / 1Moj 18
1 Mojžíšova 19 / 1Moj 19
1 Mojžíšova 20 / 1Moj 20
1 Mojžíšova 21 / 1Moj 21
1 Mojžíšova 22 / 1Moj 22
1 Mojžíšova 23 / 1Moj 23
1 Mojžíšova 24 / 1Moj 24
1 Mojžíšova 25 / 1Moj 25
1 Mojžíšova 26 / 1Moj 26
1 Mojžíšova 27 / 1Moj 27
1 Mojžíšova 28 / 1Moj 28
1 Mojžíšova 29 / 1Moj 29
1 Mojžíšova 30 / 1Moj 30
1 Mojžíšova 31 / 1Moj 31
1 Mojžíšova 32 / 1Moj 32
1 Mojžíšova 33 / 1Moj 33
1 Mojžíšova 34 / 1Moj 34
1 Mojžíšova 35 / 1Moj 35
1 Mojžíšova 36 / 1Moj 36
1 Mojžíšova 37 / 1Moj 37
1 Mojžíšova 38 / 1Moj 38
1 Mojžíšova 39 / 1Moj 39
1 Mojžíšova 40 / 1Moj 40
1 Mojžíšova 41 / 1Moj 41
1 Mojžíšova 42 / 1Moj 42
1 Mojžíšova 43 / 1Moj 43
1 Mojžíšova 44 / 1Moj 44
1 Mojžíšova 45 / 1Moj 45
1 Mojžíšova 46 / 1Moj 46
1 Mojžíšova 47 / 1Moj 47
1 Mojžíšova 48 / 1Moj 48
1 Mojžíšova 49 / 1Moj 49
1 Mojžíšova 50 / 1Moj 50