A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

1 Samuelova 161
A Hospodin k Samúélovi řekl: Dokdy se ty budeš nad Šáúlem rmoutit, že jsem ho já stran kralování nad Isráélem zavrhl? Naplň svůj roh olejem a jdi, chci tě poslat k Jíšajovi, Béth-lechemímu, neboť jsem si vyhlédl krále mezi jeho syny.
2
A Samúél řekl: Jak mám jít? A ž to uslyší Šáúl, pak mě zabije. I řekl Hospodin: Musíš s sebou vzít jalovici ze skotu a říci: Přišel jsem obětovat Hospodinu;
3
a povoláš k oběti Jíšaje a já ti budu dávat na vědomí, co máš činit, a musíš mi pomazat, koho ti budu chtít říci.
4
A Samúél učinil, co Hospodin promluvil, a přišel do Béth-lechem a; a starší města se při setkání s ním ulekli a řekli: Je tvůj příchod pokoj ný?
5
I řekl: Pokoj ný, přišel jsem obětovat Hospodinu; posvěťte se a přijďte k oběti se mnou. A posvětil Jíšaje a jeho syny a povolal je k oběti.
6
A při jejich příchodu se stalo, že uviděl Elíáva a řekl si: Jistě je před Hospodinem jeho pomazaný.
7
A le Hospodin k Samúélovi řekl: Nechť nepatříš na jeho vzhled a na výšku jeho vzrůstu (neboť jsem ho zavrhl), ne jde totiž o to, jak člověk hledí, neboť člověk hledí ke vzezření, Hospodin však hledí k srdci.
8
A Jíšaj zavolal na Avínádáva a dal mu přejít před tváří Samúélovou; i řekl: An i v tomto nenašel Hospodin zálibu.
9
A Jíšaj dal přejít Šammovi; i řekl: An i v tomto nenašel Hospodin zálibu.
10
Tak dal Jíšaj před tváří Samúélovou přejít svým sedmi synům a Samúél k Jíšajovi řekl: V těchto Hospodin zálibu nenašel.
11
A Samúél k Jíšajovi řekl: Zda jsou ti mladíci všichni? I řekl: Ještě zbývá nejmladší; ten, hle, je pastýřem při drobném dobytku. A Samúél k Jíšajovi řekl: Pošli a dej ho přivést, neboť do jeho příchodu sem nemůžeme zasednout ke stolu.
12
Poslal tedy a uvedl ho; a on byl červenolící s krásnýma očima a hezký na pohled; a Hospodin řekl: Vstaň, pomaž ho, neboť toto je on.
13
I vzal Samúél roh oleje a vprostřed jeho bratrů ho pomazal; a od onoho dne a nadále na Dávida blahodárně působil Duch Hospodinův. A Samúél vstal a odešel do Rámy.
14
A od Šáúla se Duch Hospodinův odvrátil a jal se ho znepokojovat mučivý duch od Hospodina.
15
A Šáúlovi služebníci k němu řekli: Hle, prosím, znepokojuje tě mučivý duch od Boha;
16
nechť, prosím, náš pán ráčí říci svým nevolníkům před tvou tváří, nechť vyhledávají nadaného muže, hrajícího na lyru, a kdykoli se na tobě octne mučivý duch od Boha, stane se, že svou rukou zahraje a bude ti lépe.
17
A Šáúl k svým služebníkům řekl: Nuže, vyhlédněte mi a ke mně uveďte muže dobře umějícího hrát.
18
I odpověděl jeden ze sluhů a řekl: Hle, uviděl jsem syna Jíšaje, Béth-lechemího, znalého hraní a zdatného junáka a bojovníka a rozumného v řeč i a švarného muže, a je s ním Hospodin.
19
Šáúl tedy k Jíšajovi poslal posly a vzkázal: Pošli ke mně Dávida, svého syna, jenž je při drobném dobytku.
20
A Jíšaj vzal osla, chléb a měch vína a jedno kůzle; to skrze Dávida, svého syna, poslal Šáúlovi.
21
A Dávid přišel k Šáúlovi a stanul před jeho tváří; ten si ho velmi zamiloval, i stal se mu nosičem zbroje
22
a k Jíšajovi Šáúl poslal vzkaz: Nechť, prosím, Dávid stojí před mou tváří, neboť našel v mých očích přízeň.
23
A kdykoli se na Šáúlovi octl duch od Boha, stávalo se, že Dávid vzal lyru a zahrál svou rukou a Šáúlovi se ulevilo a bylo mu lépe a mučivý duch se od něho odvracel.1 Samuelova 16:1

1 Samuelova 16:2

1 Samuelova 16:3

1 Samuelova 16:4

1 Samuelova 16:5

1 Samuelova 16:6

1 Samuelova 16:7

1 Samuelova 16:8

1 Samuelova 16:9

1 Samuelova 16:10

1 Samuelova 16:11

1 Samuelova 16:12

1 Samuelova 16:13

1 Samuelova 16:14

1 Samuelova 16:15

1 Samuelova 16:16

1 Samuelova 16:17

1 Samuelova 16:18

1 Samuelova 16:19

1 Samuelova 16:20

1 Samuelova 16:21

1 Samuelova 16:22

1 Samuelova 16:231 Samuelova 1 / 1Цар 1

1 Samuelova 2 / 1Цар 2

1 Samuelova 3 / 1Цар 3

1 Samuelova 4 / 1Цар 4

1 Samuelova 5 / 1Цар 5

1 Samuelova 6 / 1Цар 6

1 Samuelova 7 / 1Цар 7

1 Samuelova 8 / 1Цар 8

1 Samuelova 9 / 1Цар 9

1 Samuelova 10 / 1Цар 10

1 Samuelova 11 / 1Цар 11

1 Samuelova 12 / 1Цар 12

1 Samuelova 13 / 1Цар 13

1 Samuelova 14 / 1Цар 14

1 Samuelova 15 / 1Цар 15

1 Samuelova 16 / 1Цар 16

1 Samuelova 17 / 1Цар 17

1 Samuelova 18 / 1Цар 18

1 Samuelova 19 / 1Цар 19

1 Samuelova 20 / 1Цар 20

1 Samuelova 21 / 1Цар 21

1 Samuelova 22 / 1Цар 22

1 Samuelova 23 / 1Цар 23

1 Samuelova 24 / 1Цар 24

1 Samuelova 25 / 1Цар 25

1 Samuelova 26 / 1Цар 26

1 Samuelova 27 / 1Цар 27

1 Samuelova 28 / 1Цар 28

1 Samuelova 29 / 1Цар 29

1 Samuelova 30 / 1Цар 30

1 Samuelova 31 / 1Цар 31