A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Zjevení Janovo 5

1
I uviděl jsem na pravici toho, jenž seděl na trůně, knihu popsanou zevnitř i zezadu, zapečetěnou sedmi pečetěmi;
2
a uviděl jsem silného anděla, prohlašujícího mohutným hlasem: Kdo je hoden otevřít tu knihu a zrušit její pečeti?
3
I nemohl nikdo, v nebi ani na zemi ani pod zemí, tu knihu otevřít ani na ni hledět;
4
a já jsem velmi plakal, protože nikdo nebyl shledán hodným tu knihu otevřít ani na ni hledět.
5
A jeden z těch starších mi praví: Neplač; hle, lev, jenž je z kmene Júdova, kořen Davidův, zvítězil, takže může tu knihu a jejích sedm pečetí otevřít.
6
I uviděl jsem uprostřed toho trůnu a těch čtyř živých bytostí a uprostřed těch starších stát Beránka jakoby zabitého, majícího sedm rohů a sedm očí; to je sedm Božích Duchů, vyslaných do celé země.
7
I přišel a vzal ji z pravice toho, jenž seděl na trůně;
8
a když tu knihu vzal, padly ty čtyři živé bytosti a těch čtyřiadvacet starších před tím Beránkem, majíce každý harfu a zlaté číše, naplněné kouřidly; to jsou modlitby svatých.
9
I zpívají novou píseň, říkajíce: Jsi hoden vzít tu knihu a otevřít její pečeti, protože jsi byl zabit a za svou krev jsi Bohu koupil lidi z každého kmene a jazyka a lidu a národa
10
a učinil jsi je našemu Bohu králi a kněžími, i budou kralovat nad zemí.
11
I uviděl jsem, a uslyšel jsem hlas mnoha andělů vůkol trůnu a těch živých bytostí a těch starších; a jejich počet byl desetitisíce desetitisíců a tisíce tisíců,
12
pravících mohutným hlasem: Hoden je ten Beránek, jenž byl zabit, přijmout moc a bohatství a moudrost a sílu a čest a slávu a požehnání.
13
A každého tvora, jenž je v nebi a na zemi a pod zemí a [ty, jež jsou] na moři, a všechny věci v nich, jsem uslyšel pravit: Tomu, jenž sedí na trůně, a Beránkovi požehnání a čest a sláva a vláda na věky věků.
14
A ty čtyři živé bytosti pravily: AMÉN. A ti starší padli a jali se klanět.
Zjevení Janovo 5:1
Zjevení Janovo 5:2
Zjevení Janovo 5:3
Zjevení Janovo 5:4
Zjevení Janovo 5:5
Zjevení Janovo 5:6
Zjevení Janovo 5:7
Zjevení Janovo 5:8
Zjevení Janovo 5:9
Zjevení Janovo 5:10
Zjevení Janovo 5:11
Zjevení Janovo 5:12
Zjevení Janovo 5:13
Zjevení Janovo 5:14
Zjevení Janovo 1 / ZjJa 1
Zjevení Janovo 2 / ZjJa 2
Zjevení Janovo 3 / ZjJa 3
Zjevení Janovo 4 / ZjJa 4
Zjevení Janovo 5 / ZjJa 5
Zjevení Janovo 6 / ZjJa 6
Zjevení Janovo 7 / ZjJa 7
Zjevení Janovo 8 / ZjJa 8
Zjevení Janovo 9 / ZjJa 9
Zjevení Janovo 10 / ZjJa 10
Zjevení Janovo 11 / ZjJa 11
Zjevení Janovo 12 / ZjJa 12
Zjevení Janovo 13 / ZjJa 13
Zjevení Janovo 14 / ZjJa 14
Zjevení Janovo 15 / ZjJa 15
Zjevení Janovo 16 / ZjJa 16
Zjevení Janovo 17 / ZjJa 17
Zjevení Janovo 18 / ZjJa 18
Zjevení Janovo 19 / ZjJa 19
Zjevení Janovo 20 / ZjJa 20
Zjevení Janovo 21 / ZjJa 21
Zjevení Janovo 22 / ZjJa 22