A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Židům 81
Nuže, na těch věcech, o nichž je řeč, je hlavní toto: Máme za velekněze takového, jenž usedl na pravici trůnu veličenství v nebesích
2
jako vykonavatel služby svatých míst a pravého stanu, jejž zřídil PÁN [a] ne člověk.
3
Každý velekněz se přece ustanovuje k přinášení i darů i obětí; nutno tudíž, by i on něco měl, co by přinášel.
4
Ovšem pak by, kdyby byl na zemi, nebyl ani knězem, když zde jsou ti, kteří přinášejí dary podle zákona,
5
(tací, že slouží obraznému znázornění a stínu nebeských věcí podle toho, jak byl vnuknutím poučen Mojžíš, maje hotovit stan - hleď, dí přece, bys všechny věci provedl podle vzoru, jenž ti byl ukázán na hoře;)
6
nyní však došel výtečnější služby, jelikož je i prostředníkem lepší úmluvy, jež je uzákoněna na základě lepších příslibů.
7
Kdyby přece ona první byla bez závady, nehledalo by se místo pro druhou;
8
shledáváť závadu, když jim praví: Hle, přicházejí dni, praví PÁN, a sjednám vzhledem na dům Israélův a vzhledem na dům Júdův novou úmluvu,
9
ne podle té úmluvy, již jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem se chopil jejich ruky, bych je vyvedl z egyptské země, protože oni v té mé úmluvě nesetrvali a mně na nich přestalo záležet, praví PÁN;
10
protože úmluva, již si po oněch dnech s domem Israélovým umluvím, bude tato, praví PÁN: Klada své zákony do jejich myslí, napíši je i na jejich srdce, i budu jim za Boha a oni mi budou za lid.
11
A nikterak nebudou každý svého spolu občana a každý svého bratra vyučovat, říkajíce: Poznej PÁNA, protože mě všichni budou znát sami od sebe, od malého [mezi nimi ] po velikého mezi nimi;
12
protože budu milostiv jejich nepravostem a nikdy již nevzpomenu na jejich hříchy a na jejich bezzákonnosti.
13
Tím, že praví: novou, uznal první za starou; co však stárne a věkem schází, je blízké zániku.Židům 8:1
Židům 8:2
Židům 8:3
Židům 8:4
Židům 8:5
Židům 8:6
Židům 8:7
Židům 8:8
Židům 8:9
Židům 8:10
Židům 8:11
Židům 8:12
Židům 8:13


Židům 1 / Žid 1
Židům 2 / Žid 2
Židům 3 / Žid 3
Židům 4 / Žid 4
Židům 5 / Žid 5
Židům 6 / Žid 6
Židům 7 / Žid 7
Židům 8 / Žid 8
Židům 9 / Žid 9
Židům 10 / Žid 10
Židům 11 / Žid 11
Židům 12 / Žid 12
Židům 13 / Žid 13