A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Filipským 31
Ostatně se, moji bratři, radujte v Pánu; mně ne ní obtížno psát vám tytéž věci a vám je to zase ujištěním.
2
Varujte se psů, varujte se zlovolných pracovníků, varujte se rozřízky;
3
obřízka jsme přece my, kteří svatou službu konáme Božím Duchem a chlubíme se v Kristu Ježíši a na maso nespoléháme,
4
jakkoli já i v mase mám nač spoléhat; myslí-li si někdo druhý, že může spoléhat na maso, tím spíše já:
5
obřezaný osmého dne, z rodu Israélova, kmene Benjamínova, Hebrej z Hebreů, co do zákona farizej,
6
co do horlivosti pronásledovatel shromáždění, co do spravedlnosti, jež je v zákoně, shledán bez závady.
7
Ale věci, jež mi byly ziskem, ty jsem pro KRISTA uznal za ztrátu;
8
ba vlastně i uznávám, že všechny věci jsou ztrátou vzhledem k tomu, jak je převyšuje poznání Krista Ježíše, mého Pána, pro něhož jsem ztratil vše a uznávám, že jsou to odpadky, abych získal Krista
9
a abych byl nalezen v něm, nemaje spravedlnosti své, jež by byla na základě zákona, nýbrž tu, jež je skrze víru v Krista, tu spravedlnost, jež je z Boha prostřednictvím víry,
10
bych poznal jeho a moc jeho opětovného vstání a společenství jeho utrpení, nabývaje souhlasné tvářnosti s jeho smrtí,
11
jen kdybych nějak dospěl k opětovnému vstání ven, vstání zprostřed mrtvých.
12
Ne že jsem již cenu obdržel nebo již došel dokonalosti, ženu se však, jen kdybych ji přece uchvátil, neboť jsem od Krista [Ježíše] také byl uchvácen.
13
Bratři, já o sobě nemám za to, že ji mám uchvácenu, jedno však - zapomínaje na věci, jež jsou za mnou, zato však se vypínaje po věcech, jež jsou přede mnou,
14
ženu se k cíli za cenou Božího povolání shora v Kristu Ježíši.
15
Kolik nás tedy je dokonalých, smýšlejme takto, a smýšlíte-li nějak jinak, odhalí vám Bůh i to,
16
jen se tím, čeho jsme dosáhli, také řiďme;
17
stávejte se společně mými napodobiteli a všímejte si těch, kdo tak chodí, jak máte za vzor nás.
18
(Chodí totiž mnozí, o nichž jsem vám často pravil a nyní pravím i s pláčem, že jsou nepřátelé KRISTOVA kříže,
19
jejichž konec je záhuba, jejichž bůh je břicho a sláva v jejich hanbě, kteří mají na mysli pozemské věci.)
20
Vždyť náš stát má své bytí v nebesích a z něho i vyčkáváme Pána Ježíše Krista jako Zachránce,
21
jenž našemu tělu ponížení dodá nového vzezření, aby bylo stejnotvárné s jeho tělem slávy, podle působení moci, již má, by si i všechny věci podřídil.Filipským 3:1
Filipským 3:2
Filipským 3:3
Filipským 3:4
Filipským 3:5
Filipským 3:6
Filipským 3:7
Filipským 3:8
Filipským 3:9
Filipským 3:10
Filipským 3:11
Filipským 3:12
Filipským 3:13
Filipským 3:14
Filipským 3:15
Filipským 3:16
Filipským 3:17
Filipským 3:18
Filipským 3:19
Filipským 3:20
Filipským 3:21


Filipským 1 / Fil 1
Filipským 2 / Fil 2
Filipským 3 / Fil 3
Filipským 4 / Fil 4