A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Galatským 61
Bratři, i když bude nějaký člověk zastižen v nějakém provinění, napravujte takovéhoto v duchu tichosti vy, kteří jste duchovní; přitom se měj sám na pozoru, bys nebyl pokoušen i ty.
2
Neste vzájemně své těžkosti, a tak splňte zákon KRISTŮV.
3
Domnívá-li se totiž někdo, že něco je, nejsa nic, klame v mysli sám sebe;
4
každý nechť však ověřuje své dílo a potom bude mít chloubu jen sám vzhledem k sobě a ne k jinému,
5
neboť každý ponese svůj vlastní náklad.
6
Ten pak, kdo je vyučován ve slovu, nechť se s tím, kdo vyučuje, ve všech dobrých věcech sdílí.
7
Nemylte se, Bohu se nelze pošklebovat; ano, cokoli bude člověk sít, to bude i žnout,
8
protože kdo seje pro své maso, bude z masa žnout zkázu, kdo však seje pro Ducha, bude z Ducha žnout věčný život.
9
Neklesejme však na mysli, konajíce to, co je správné, vždyť nebudeme-li umdlévat, budeme svým časem žnout;
10
tak tedy, jak máme příležitost, působme to, co je dobré, vůči všem, zejména však vůči příslušníkům domácnosti víry.
11
Pohleďte, jak dlouhý list jsem vám vlastní rukou napsal.
12
Kteříkoli se chtějí pěkně ukázat v mase, ti vás nutí dávat se obřezávat, jen aby nebyli pronásledováni pro KRISTŮV kříž,
13
vždyť ani sami ti, kdo se obřezávat dávají, zákon nezachovávají, ale chtějí, byste se vy dávali obřezávat, aby se mohli pochlubit ve vašem mase.
14
Mně však nechť se nestane, bych se chlubil, leč v kříži našeho Pána Ježíše Krista, skrze něhož je svět ukřižován mně a já světu;
15
vždyť [v Kristu Ježíši] ani obřízka nic není ani neobřízka, nýbrž nové stvoření,
16
a kteříkoli se budou řídit tímto pravidlem, pokoj na ně a smilování, i na Božího Israéle.
17
Ostatně nechť mi nikdo nepůsobí nepříjemností; jáť na svém těle nosím značky Pána Ježíše.
18
Milost našeho Pána Ježíše Krista s vaším duchem, bratři. AMÉN.Galatským 6:1

Galatským 6:2

Galatským 6:3

Galatským 6:4

Galatským 6:5

Galatským 6:6

Galatským 6:7

Galatským 6:8

Galatským 6:9

Galatským 6:10

Galatským 6:11

Galatským 6:12

Galatským 6:13

Galatským 6:14

Galatským 6:15

Galatským 6:16

Galatským 6:17

Galatským 6:18Galatským 1 / Gal 1

Galatským 2 / Gal 2

Galatským 3 / Gal 3

Galatským 4 / Gal 4

Galatským 5 / Gal 5

Galatským 6 / Gal 6