A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Galatským 51
K té svobodě nás vysvobodil Kristus; držte se tedy a nezaplétejte se zase ve jho nevolnictví.
2
Hle, pravím vám já, Pavel, že budete-li se dávat obřezávat, nebude vám Kristus nic platný;
3
a dále svědčím každému člověku, jenž se obřezávat dává, že je povinen vykonat celý zákon.
4
Vy, kteříkoli se dáváte ospravedlňovat zákonem, jste přišli o veškerý užitek z KRISTA, vypadli jste z milosti;
5
my přece naději spravedlnosti vyčkáváme Duchem na základě víry,
6
neboť v Kristu Ježíši nic nezmůže ani obřízka ani neobřízka, nýbrž víra projevující svou působnost skrze lásku.
7
Běželi jste dobře; kdo vás zarazil, byste nebyli povolni pravdě?
8
Ta povolnost ne ní z toho, jenž vás povolává;
9
trocha kvasu zkvašuje celé těsto.
10
Já jsem o vás v Pánu přesvědčen, že nijak jinak smýšlet nebudete, a kdo vás znepokojuje, ponese vinu, ať je to kdokoli.
11
Já však, bratři, káži-li ještě obřízku, proč jsem ještě pronásledován? Pak je urážka kříže odklizena!
12
Kéž se ti, kteří vás pobuřují, sami odříznou!
13
Vy jste přece byli povoláni ke svobodě, bratři, jen tu svobodu ne obracejte v záminku pro maso, nýbrž si v lásce buďte nevolníky navzájem;
14
všechen zákon je přece splněn v jednom slovu: Budeš milovat toho, jenž je ti blízko, jako sám sebe.
15
Jestliže se však navzájem hryžete a požíráte, hleďte, byste jedni od druhých nebyli pohlceni.
16
Pravím však: Choďte v Duchu a nikterak nebudete uskutečňovat tužbu masa,
17
neboť maso svou tužbou směřuje proti Duchu a Duch proti masu a tyto věci si navzájem odporují, abyste nekonali ty věci, jež si přejete;
18
jste-li však vedeni Duchem, nejste pod zákonem.
19
Činy masa pak jsou všeobecně známy: Jsou to smilstvo, nečistota, bezuzdnost,
20
modlářství, kouzelnictví, nepřátelství, sváry, řevnivost, vztek, hádky, rozepře, strany,
21
závist, vraždy, opilství, hodokvasy a tomu podobné věci, o nichž vám předem pravím, tak jako jsem i předtím řekl, že ti, kteří takovéto věci páší, Boží království nezdědí.
22
Ovoce Ducha však je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost,
23
tichost, sebekázeň - proti takovýmto věcem není zákona;
24
ti však, kdo jsou KRISTOVI, maso s vášněmi i chtivostmi ukřižovali.
25
Žijeme-li Duchem, Duchem se i řiďme;
26
nestávejme se prázdnými vychloubači, navzájem se vyzývajícími, navzájem si závidícími.Galatským 5:1

Galatským 5:2

Galatským 5:3

Galatským 5:4

Galatským 5:5

Galatským 5:6

Galatským 5:7

Galatským 5:8

Galatským 5:9

Galatským 5:10

Galatským 5:11

Galatským 5:12

Galatským 5:13

Galatským 5:14

Galatským 5:15

Galatským 5:16

Galatským 5:17

Galatským 5:18

Galatským 5:19

Galatským 5:20

Galatským 5:21

Galatským 5:22

Galatským 5:23

Galatským 5:24

Galatským 5:25

Galatským 5:26Galatským 1 / Gal 1

Galatským 2 / Gal 2

Galatským 3 / Gal 3

Galatským 4 / Gal 4

Galatským 5 / Gal 5

Galatským 6 / Gal 6