A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

1 Korintským 10

1
Nerad bych totiž, bratři, by vám bylo neznámo, že naši otcové byli všichni pod oblakem a všichni prošli mořem
2
a všichni se v tom oblaku a v tom moři dali pro Mojžíše pokřtít,
3
a všichni se napojídali téhož duchovního pokrmu,
4
a všichni se napili téhož duchovního nápoje, neboť pili z duchovní skály, jež šla za nimi; (ta skála pak byl KRISTUS;)
5
ale ve většině z nich se Bohu nezalíbilo, neboť jich bylo nastláno v pustině.
6
Tyto věci se však staly jako předobrazy nás, abychom nebyli chtivci zlých věcí, jako se jich zachtělo i oněm;
7
aniž se stávejte modláři, jako někteří z nich, jak je psáno: Lid usedl, by se najedl a napil, i vstali, by si hráli;
8
aniž smilněme, jako se smilstva dopustili někteří z nich, a jednoho dne jich třiadvacet tisíc padlo;
9
aniž pokoušejme KRISTA, jako se pokoušení dopustili někteří z nich, a zhynuli od hadů;
10
aniž reptejte, jako se reptání dopustili někteří z nich, a zhynuli od zhoubce.
11
Oněm se pak všechny tyto věci přihodily jako předobrazy a byly popsány k napomenutí nás, na něž připadly konce věků.
12
Kdo tedy myslí, že stojí, nechť hledí, by nepadl.
13
Nezachvátilo vás jiné pokušení než lidské, a Bůh je věrný; on nedopustí, byste byli pokoušení podrobeni nad to, na co stačíte, nýbrž zjedná s pokušením i východisko, byste je stačili unést.
14
Právě proto, moji milovaní, od modlářství utíkejte.
15
Mluvím jako k prozíravým, posuďte vy, co dím:
16
Kalich požehnání, jejž žehnáme - není to společenství KRISTOVY krve? Chléb, jejž lámeme - není to společenství KRISTOVA těla,
17
protože jsme mnozí jeden chléb, jedno tělo, neboť se na tom jednom chlebě všichni podílíme?
18
Hleďte na Israéle co do masa: nejsou ti, kteří jedí oběti, ve společenství s oltářem?
19
Co tedy dím? Že věc modle obětovaná něco je, anebo že modla něco je?
20
Ale co obětují [národy], obětují démonům a ne Bohu, i nerad bych, byste vy vstupovali v společenství s démony.
21
Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů; nemůžete se podílet na stole Páně i na stole démonů.
22
Anebo PÁNA doháníme k žárlivosti? Jsme snad silnější než on?
23
Všechny věci jsou dovoleny, ale ne všechny jsou prospěšné; všechny věci jsou dovoleny, ale ne všechny budují.
24
Nikdo nechť neusiluje o užitek svůj, nýbrž o užitek druhého.
25
Jezte vše, co se prodává na masném trhu, a nic pro svědomí nevyšetřujte,
26
vždyť země je PÁNĚ, i její náplň.
27
Pozve-li vás však někdo z nevěřících a chce -li se vám jít, jezte vše, co se vám bude předkládat, a nic pro svědomí nevyšetřujte;
28
řekne-li vám však někdo: Toto je posvátná oběť, nejezte - pro onoho, jenž vás upozornil, a pro svědomí;
29
míním však svědomí ne tvé, nýbrž toho druhého. Načpak má být má svoboda souzena od jiného svědomí?
30
Podílím-li se já na něčem s vděčností, proč se o mně má zle mluvit pro to, zač já děkuji?
31
Ať tedy jíte nebo pijete nebo cokoli konáte, konejte vše k Boží slávě;
32
nedávejte příčiny ke klopýtnutí an i Židům an i Řekům an i Božímu shromáždění,
33
podle toho, jak se i já ve všech věcech zalibuji všem, neusiluje o prospěch svůj, nýbrž o prospěch mnohých, aby byli zachráněni.
1 Korintským 10:1
1 Korintským 10:2
1 Korintským 10:3
1 Korintským 10:4
1 Korintským 10:5
1 Korintským 10:6
1 Korintským 10:7
1 Korintským 10:8
1 Korintským 10:9
1 Korintským 10:10
1 Korintským 10:11
1 Korintským 10:12
1 Korintským 10:13
1 Korintským 10:14
1 Korintským 10:15
1 Korintským 10:16
1 Korintským 10:17
1 Korintským 10:18
1 Korintským 10:19
1 Korintským 10:20
1 Korintským 10:21
1 Korintským 10:22
1 Korintským 10:23
1 Korintským 10:24
1 Korintským 10:25
1 Korintským 10:26
1 Korintským 10:27
1 Korintským 10:28
1 Korintským 10:29
1 Korintským 10:30
1 Korintským 10:31
1 Korintským 10:32
1 Korintským 10:33
1 Korintským 1 / 1Kor 1
1 Korintským 2 / 1Kor 2
1 Korintským 3 / 1Kor 3
1 Korintským 4 / 1Kor 4
1 Korintským 5 / 1Kor 5
1 Korintským 6 / 1Kor 6
1 Korintským 7 / 1Kor 7
1 Korintským 8 / 1Kor 8
1 Korintským 9 / 1Kor 9
1 Korintským 10 / 1Kor 10
1 Korintským 11 / 1Kor 11
1 Korintským 12 / 1Kor 12
1 Korintským 13 / 1Kor 13
1 Korintským 14 / 1Kor 14
1 Korintským 15 / 1Kor 15
1 Korintským 16 / 1Kor 16