A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Římanům 81
Nyní tedy těm, kdo jsou v Kristu Ježíši, není žádného odsouzení;
2
ano, zákon Ducha života v Kristu Ježíši mě vysvobodil od zákona hříchu a smrti.
3
To totiž, co bylo nemožno zákonu, ježto byl příčinou masa sláb, - Bůh, poslav svého Syna v podobě masa hříchu a pro hřích, odsoudil hřích v mase,
4
aby spravedlivý požadavek zákona byl splněn v nás, kteří nechodíme podle masa, nýbrž podle Ducha,
5
neboť ti, kdo jsou podle masa, myslí na věci masa, ti podle Ducha pak na věci Ducha;
6
smýšlení masa je ovšem smrt, smýšlení Ducha však život a pokoj,
7
protože smýšlení masa je nepřátelství vůči Bohu, neboť se Božímu zákonu nepodřizuje, ba ani nemůže,
8
a ti, kdo jsou v mase, se nemohou Bohu zalíbit.
9
Vy však nejste v mase, nýbrž v Duchu, jestliže ovšem ve vás sídlí Boží Duch; nemá-li kdo Kristova Ducha, ten není jeho,
10
je -li však ve vás Kristus, je sice tělo vzhledem k hříchu mrtvo, Duch však je život vzhledem k spravedlnosti.
11
Sídlí-li však ve vás Duch toho, jenž Ježíše vzkřísil zprostřed mrtvých, oživí ten, jenž Krista zprostřed mrtvých vzkřísil, i vaše smrtelná těla, vzhledem k jeho Duchu, jenž uvnitř ve vás sídlí.
12
Tak tedy, bratři, jsme dlužníci, ne masu, bychom žili podle masa;
13
ano, žijete-li podle masa, spějete k umírání, pakli však skutky těla Duchem usmrcujete, budete žít,
14
neboť kolik je jich vedeno Božím Duchem, ti jsou Boží synové.
15
Nepřijali jste přece ducha nevolnictví opět k bázni, nýbrž jste přijali ducha přisvojení za syny, v němž voláme ABBA, Otče.
16
Sám Duch svědčí s naším duchem, že jsme Boží děti,
17
a jestliže děti, pak i dědicové, jednak dědicové Boží, jednak spoludědicové Kristovi, jestliže ovšem s ním trpíme, abychom s ním byli i oslaveni.
18
Mám totiž za to, že utrpení nynější doby ne jsou hodna přirovnání k budoucí slávě, jež nám bude zjevena.
19
Vždyť dychtivé vyhlížení tvorstva soustředěně vyčkává zjevení Božích synů -
20
byloť tvorstvo podřízeno nicotnosti, ne o své újmě, nýbrž příčinou toho, jenž je podřídil -
21
v naději, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno od nevolnictví zkaženosti v svobodu slávy Božích dětí.
22
Ano, víme, že všechno tvorstvo až do nynějška společně vzdychá a společně se svíjí v bolestech;
23
a nejen ono, nýbrž i my sami, mající prvotiny Ducha, i my sami v sobě vzdycháme, vyčkávajíce přisvojení za syny, osvobození našeho těla.
24
Byliť jsme zachráněni v naději, naděje viděná však nadějí není - vždyť proč má kdo v to, co vidí, i naději? -
25
máme-li však naději v to, co nevidíme, vyčkáváme s vytrvalostí.
26
A taktéž i Duch připojuje svou pomoc naší slabosti; vždyť nevíme, zač se máme modlívat podle toho, co je záhodno, Duch však sám oroduje nevýslovnými vzdechy
27
a ten, jenž zkoumá srdce, ví, jaké je smýšlení Ducha, protože se za svaté přimlouvá v souladu s Bohem.
28
Víme však, že těm, kteří Boha milují, spolupůsobí všechny věci k dobru, těm, kteří jsou povoláni podle předsevzetí,
29
neboť ty, jež předem znal, i předurčil za stejnotvárné s obrazem jeho Syna, takže on je prvorozený mezi mnoha bratry;
30
ty pak, jež předurčil, ty i povolal, a ty, jež povolal, ty i ospravedlnil, ty pak, jež ospravedlnil, ty i oslavil.
31
Co tedy řekneme k těmto věcem? Jestliže při nás je Bůh, kdo je proti nám?
32
Ten, jenž přece ani svého vlastního Syna neušetřil, nýbrž ho za nás všechny vydal - jak by nám s ním neuštědřil i všechny věci?
33
Kdo podá stížnost proti Božím vyvoleným? Ten, jenž ospravedlňuje, je Bůh - kdo je ten, jenž odsuzuje?
34
Ten, jenž umřel - raději však: byl [i] vzkříšen - je Kristus, jenž je i na Boží pravici, jenž se za nás i přimlouvá -
35
kdo nás odloučí od KRISTOVY lásky? Útisk či úzkost či pronásledování či hlad či nahota či nebezpečí či meč?
36
Tak, jak je psáno: Pro tebe jsme celý den usmrcováni, jsme považováni za jatečné ovce;
37
ve všech těchto věcech však skrze toho, jenž si nás zamiloval, více než vítězíme,
38
neboť jsem přesvědčen, že ani smrt ani život ani andělé ani knížectví ani nynější ani budoucí věci ani mocnosti
39
ani výška ani hloubka ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od Boží lásky, jež je v Kristu Ježíši, našem Pánu.Římanům 8:1

Římanům 8:2

Římanům 8:3

Římanům 8:4

Římanům 8:5

Římanům 8:6

Římanům 8:7

Římanům 8:8

Římanům 8:9

Římanům 8:10

Římanům 8:11

Římanům 8:12

Římanům 8:13

Římanům 8:14

Římanům 8:15

Římanům 8:16

Římanům 8:17

Římanům 8:18

Římanům 8:19

Římanům 8:20

Římanům 8:21

Římanům 8:22

Římanům 8:23

Římanům 8:24

Římanům 8:25

Římanům 8:26

Římanům 8:27

Římanům 8:28

Římanům 8:29

Římanům 8:30

Římanům 8:31

Římanům 8:32

Římanům 8:33

Římanům 8:34

Římanům 8:35

Římanům 8:36

Římanům 8:37

Římanům 8:38

Římanům 8:39Římanům 1 / Řím 1

Římanům 2 / Řím 2

Římanům 3 / Řím 3

Římanům 4 / Řím 4

Římanům 5 / Řím 5

Římanům 6 / Řím 6

Římanům 7 / Řím 7

Římanům 8 / Řím 8

Římanům 9 / Řím 9

Římanům 10 / Řím 10

Římanům 11 / Řím 11

Římanům 12 / Řím 12

Římanům 13 / Řím 13

Římanům 14 / Řím 14

Římanům 15 / Řím 15

Římanům 16 / Řím 16