A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Římanům 121
Snažně vás tedy prosím, bratři, pro Boží slitování, byste svá těla vydali jako živou, svatou, Bohu příjemnou obět, svou rozumnou svatou službu;
2
a nedávejte se přizpůsobovat tomuto světu, nýbrž přeměňovat obnovením [vaší] mysli, takže budete umět posuzovat, co je dobrá a příjemná a dokonalá Boží vůle.
3
Pravímť skrze milost, jež mi byla dána, každému, kdo je mezi vámi, by nesmýšlel výše než je záhodno smýšlet, nýbrž by smýšlel se zřetelem ke zdravému smýšlení, jak Bůh každému přidělil míru víry.
4
Jako totiž máme v jednom těle mnoho údů, ty údy však nemají všechny touž působnost, právě
5
tak jsme, jsouce mnozí, v Kristu jedno tělo a jako jednotlivci jedni druhých údy.
6
Majíce však podle milosti, jež nám byla dána, rozdílné dary, buď proroctví, pak prorokujme úměrně k víře,
7
nebo obsluhu, pak pracujme v obsluze, nebo kdo vyučuje, ve vyučování,
8
nebo kdo povzbuzuje, v povzbuzování, kdo rozdává, čiň tak v prostotě, kdo stojí v popředí, s pilností, kdo se smilovává, s radostnou ochotou.
9
Láska budiž nepředstíraná, štiťte se zla, lněte k dobru,
10
v bratrské náklonnosti k sobě navzájem něžně laskaví, v úctě se navzájem předcházejíce,
11
v pilnosti neliknaví, v duchu vřelí, konajíce nevolnickou službu Pánu,
12
v naději se radujíce, v strasti trpěliví, modlitbě se ustavičně věnujíce,
13
potřebám svatých přispívajíce, jsouce oddáni pohostinnosti.
14
Těm, kdo vás pronásledují, žehnejte, žehnejte a nezlořečte;
15
radujte se s těmi, kdo se radují, plačte s těmi, kdo pláčí,
16
na sebe navzájem stejně myslíce, nemyslíce na vysoké věci, nýbrž se sdružujíce s nízkými. Nebuďte sami před sebou moudří,
17
nikomu zlým za zlé neodplácejíce, předem se starajíce o věci správné v očích všech lidí,
18
zachovávajíce, možno-li, pokud je na vás, se všemi lidmi pokoj;
19
nemstíce sami sebe, milovaní, nýbrž dávejte místo hněvu; je přece psáno: Pomsta mně, odplatím já, praví PÁN.
20
Hladoví-li tedy tvůj nepřítel, krm ho, žízní-li, napájej ho, neboť konaje toto, nakupíš na jeho hlavu žhavého uhlí.
21
Nedávej se od zla přemáhat, nýbrž přemáhej zlo dobrem.Římanům 12:1
Římanům 12:2
Římanům 12:3
Římanům 12:4
Římanům 12:5
Římanům 12:6
Římanům 12:7
Římanům 12:8
Římanům 12:9
Římanům 12:10
Římanům 12:11
Římanům 12:12
Římanům 12:13
Římanům 12:14
Římanům 12:15
Římanům 12:16
Římanům 12:17
Římanům 12:18
Římanům 12:19
Římanům 12:20
Římanům 12:21


Římanům 1 / Řím 1
Římanům 2 / Řím 2
Římanům 3 / Řím 3
Římanům 4 / Řím 4
Římanům 5 / Řím 5
Římanům 6 / Řím 6
Římanům 7 / Řím 7
Římanům 8 / Řím 8
Římanům 9 / Řím 9
Římanům 10 / Řím 10
Římanům 11 / Řím 11
Římanům 12 / Řím 12
Římanům 13 / Řím 13
Římanům 14 / Řím 14
Římanům 15 / Řím 15
Římanům 16 / Řím 16