A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Římanům 101
Bratři, blahá libost srdce, srdce mého, a prosba, jež za ně směřuje k Bohu, je o záchranu;
2
dosvědčujiť jim, že horlivost pro Boha mají, ale ne podle poznání,
3
neboť se, neznajíce spravedlnosti Boží a jsouce žádostivi zdůraznit svou vlastní [spravedlnost], Boží spravedlnosti nepodřídili.
4
Kristus je totiž konec zákona k spravedlnosti každému, kdo věří.
5
Mojžíš přece popisuje tu spravedlnost, jež je na základě zákona: Člověk, jenž tyto věci vykoná, bude skrze ně žít;
6
spravedlnost však, jež je na základě víry, praví takto: Neříkej ve svém srdci: kdo vystoupí do nebe? - to jest, by Krista přivedl dolů -
7
anebo: kdo sestoupí do bezedna? - to jest, by Krista vyvedl zprostřed mrtvých.
8
Nýbrž co praví? Slovo je blízko tebe, v tvých ústech a v tvém srdci, to jest, slovo víry, jež kážeme:
9
Jestliže svými ústy vyznáš Ježíše jako Pána a ve svém srdci uvěříš, že ho Bůh vzkřísil zprostřed mrtvých, budeš zachráněn,
10
neboť srdcem se věří k spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně.
11
Písmo přece praví: Nikdo, kdo na něm věrou spočívá, nebude zostuzen.
12
Neníť rozdílu mezi Židem a Řekem, vždyť týž PÁN všech je bohat vůči všem, kdo se ho dovolávají,
13
ano, každý, kdokoli se bude dovolávat jména PÁNĚ, bude zachráněn.
14
Nuže, jak se budou dovolávat toho, v něhož neuvěřili? A jak uvěří v toho, o němž neuslyšeli? A jak uslyší bez kážícího?
15
A jak budou kázat, nebudou-li vysláni? - podle toho, jak je psáno: Jak krásné jsou nohy těch, kdo v blahé zvěsti hlásají pokoj, těch, kdo v blahé zvěsti hlásají dobré věci!
16
Ne všichni však blahé zvěsti uposlechli, neboť Isaiáš praví: PANE, kdo uvěřil naší zprávě?
17
Víra je tudíž na základě zprávy, zpráva pak skrze Boží slovo.
18
Ale pravím: Což neuslyšeli? Ba ano, zajisté: Jejich hlas vyšel do vší země a jejich slova ke koncům obydleného světa.
19
Ale pravím: Což Israél nepoznal? Nejprve praví Mojžíš: Já vás doženu k žárlivosti prostřednictvím ne-národa, rozhněvám vás prostřednictvím národa nechápavého.
20
Isaiáš se pak směle odvažuje a praví: Byl jsem nalezen těmi, kteří nehledali mne, stal jsem se zjevným těm, kteří se nedotazovali na mne.
21
K Israélovi však praví: Celý den jsem své ruce rozprostíral k lidu nepovolnému a odporujícímu.Římanům 10:1

Římanům 10:2

Římanům 10:3

Římanům 10:4

Římanům 10:5

Římanům 10:6

Římanům 10:7

Římanům 10:8

Římanům 10:9

Římanům 10:10

Římanům 10:11

Římanům 10:12

Římanům 10:13

Římanům 10:14

Římanům 10:15

Římanům 10:16

Římanům 10:17

Římanům 10:18

Římanům 10:19

Římanům 10:20

Římanům 10:21Římanům 1 / Řím 1

Římanům 2 / Řím 2

Římanům 3 / Řím 3

Římanům 4 / Řím 4

Římanům 5 / Řím 5

Římanům 6 / Řím 6

Římanům 7 / Řím 7

Římanům 8 / Řím 8

Římanům 9 / Řím 9

Římanům 10 / Řím 10

Římanům 11 / Řím 11

Římanům 12 / Řím 12

Římanům 13 / Řím 13

Římanům 14 / Řím 14

Římanům 15 / Řím 15

Římanům 16 / Řím 16