A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Skutky Apoštolské 81
a Saul jeho odpravení schvaloval. I dolehlo v onen den na shromáždění, jež bylo v Jerúsalémě, veliké pronásledování a všichni kromě apoštolů byli rozptýleni po krajích Júdska a Samarie.
2
A Štěpána nábožní muži pochovali a dali se nad ním do velikého bědování.
3
Saul však řádil proti shromáždění, vnikal do jednoho domu po druhém a muže i ženy odvlékal a odevzdával do vězení.
4
Nuže tedy ti, kteří byli rozptýleni, prošli krajinami a v blahé zvěsti hlásali slovo.
5
A Filip sešel do jednoho samařského města a kázal jim KRISTA;
6
a davy těm věcem, jež Filip říkal, jednomyslně věnovaly pozornost, když ho slyšeli a viděli znamení, jež konal.
7
Z mnohých totiž, kteří měli nečisté duchy, oni vycházeli, silným hlasem volajíce, a bylo uzdraveno mnoho ochrnutím postižených a chromých.
8
I nastala v onom městě veliká radost.
9
V tom městě však od dřívějška přebýval jakýsi muž jménem Šimon, jenž provozoval kouzla a všechen národ Samarie uváděl v úžas, říkaje sám o sobě, že je kýmsi velikým.
10
Tomu všichni, od malého po velikého, věnovali pozornost a říkali: Toto je ta Boží moc, jež se nazývá veliká;
11
a pozornost mu věnovali proto, že je za značně dlouhý čas byl uvedl v úžas svými kouzly.
12
Když však uvěřili Filipovi, jak hlásal blahou zvěst o Božím království a jménu Ježíše Krista, byli křtěni, muži i ženy;
13
i uvěřil i sám Šimon, a byv pokřtěn, setrvával při Filipovi a žasl, pozoruje znamení i veliké mocné činy, jež se děly.
14
A když apoštolové, kteří byli v Jerúsalémě, uslyšeli, že Samarie přijala Boží slovo, vyslali k nim Petra a Jana,
15
a ti sestoupili a za ně se modlili tak, aby dostali Svatého Ducha,
16
neboť na nikoho z nich ještě nebyl padl, nýbrž zůstávali jen jako pokřtění ve jméno Pána Ježíše.
17
Tu na ně pokládali ruce, i dostávali Svatého Ducha.
18
Když však Šimon uviděl, že se [Svatý] Duch dává pokládáním rukou apoštolů, nabídl jim peníze,
19
říkaje: Dejte i mně tuto pravomoc, aby Svatého Ducha dostával, na kohokoli bych položil ruce.
20
Petr však k němu řekl: Tvé stříbro nechť s tebou jde do záhuby, protože jsi pojal domněnku, že Boží dar možno získat za peníze.
21
V této věci nemáš účasti ani podílu, neboť tvé srdce není před Bohem upřímné;
22
dej se tedy z této své špatnosti na pokání a pros Pána, bude-li ti vůbec ten nápad tvého srdce odpuštěn,
23
neboť vidím, že jsi v žluči hořkosti a svazku nespravedlivosti.
24
A Šimon v odpověď řekl: Proste vy u Pána za mne tak, aby na mne nepřišlo nic z těch věcí, jež jste řekli.
25
Nuže oni se tedy, dosvědčivše a promluvivše slovo *Páně, vraceli zpět do Jerúsaléma, hlásajíce blahou zvěst mnoha vsím Samařanů.
26
K Filipovi však promluvil anděl PÁNĚ, pravě: Vstaň a ubírej se k jihu na tu cestu, jež od Jerúsaléma sestupuje ke Gaze; ta je pustá.
27
I vstal a odebral se, a hle, jeden Éthiop, komorník mající moc u kandaky, královny Éthiopů, jenž byl nade vším jejím korunním pokladem, jenž se byl přišel do Jerúsaléma klanět,
28
se vracel zpět a seděl na svém voze a četl proroka Isaiáše.
29
A Duch Filipovi řekl: Přistup a připoj se k tomuto vozu.
30
A Filip přiběhl a zaslechl ho, jak čte proroka Isaiáše; i řekl: Zdalipak aspoň víš, co čteš?
31
A on řekl: Jakpak bych mohl, leč by mě do toho někdo uvedl? A pobídl Filipa, by vystoupil a usedl s ním.
32
A ten oddíl Písma, jejž četl, byl tento: Byl odveden na zabití jako ovce; a tak neotvírá svá ústa, jako beránek je bezhlasý v přítomnosti toho, kdo ho stříhá.
33
V jeho ponížení bylo jeho právo odstraněno, i kdo vylíčí jeho pokolení? Vždyť se jeho život odstraňuje ze země.
34
A ten komorník Filipovi v odpověď řekl: Prosím tě, o kom prorok toto říká? Sám o sobě či o někom jiném?
35
A Filip mu, otevřev svá ústa a počav od tohoto Písma, oznámil blahou zvěst o Ježíšovi.
36
A jak se cestou ubírali, přišli k jakési vodě, a komorník děl: Hle, voda; co mi brání, bych byl pokřtěn?
37
---
38
I poručil, by se vůz zastavil, a oba do té vody sestoupili, i Filip i komorník, a pokřtil ho.
39
A když z té vody vystoupili, uchvátil Filipa Duch *Páně a komorník ho již neuviděl, neboť se radostně ubíral svou cestou.
40
A Filip se našel v Azótu, a procházeje hlásal všem městům blahou zvěst, až přišel do Césareje.Skutky Apoštolské 8:1

Skutky Apoštolské 8:2

Skutky Apoštolské 8:3

Skutky Apoštolské 8:4

Skutky Apoštolské 8:5

Skutky Apoštolské 8:6

Skutky Apoštolské 8:7

Skutky Apoštolské 8:8

Skutky Apoštolské 8:9

Skutky Apoštolské 8:10

Skutky Apoštolské 8:11

Skutky Apoštolské 8:12

Skutky Apoštolské 8:13

Skutky Apoštolské 8:14

Skutky Apoštolské 8:15

Skutky Apoštolské 8:16

Skutky Apoštolské 8:17

Skutky Apoštolské 8:18

Skutky Apoštolské 8:19

Skutky Apoštolské 8:20

Skutky Apoštolské 8:21

Skutky Apoštolské 8:22

Skutky Apoštolské 8:23

Skutky Apoštolské 8:24

Skutky Apoštolské 8:25

Skutky Apoštolské 8:26

Skutky Apoštolské 8:27

Skutky Apoštolské 8:28

Skutky Apoštolské 8:29

Skutky Apoštolské 8:30

Skutky Apoštolské 8:31

Skutky Apoštolské 8:32

Skutky Apoštolské 8:33

Skutky Apoštolské 8:34

Skutky Apoštolské 8:35

Skutky Apoštolské 8:36

Skutky Apoštolské 8:37

Skutky Apoštolské 8:38

Skutky Apoštolské 8:39

Skutky Apoštolské 8:40Skutky Apoštolské 1 / SkAp 1

Skutky Apoštolské 2 / SkAp 2

Skutky Apoštolské 3 / SkAp 3

Skutky Apoštolské 4 / SkAp 4

Skutky Apoštolské 5 / SkAp 5

Skutky Apoštolské 6 / SkAp 6

Skutky Apoštolské 7 / SkAp 7

Skutky Apoštolské 8 / SkAp 8

Skutky Apoštolské 9 / SkAp 9

Skutky Apoštolské 10 / SkAp 10

Skutky Apoštolské 11 / SkAp 11

Skutky Apoštolské 12 / SkAp 12

Skutky Apoštolské 13 / SkAp 13

Skutky Apoštolské 14 / SkAp 14

Skutky Apoštolské 15 / SkAp 15

Skutky Apoštolské 16 / SkAp 16

Skutky Apoštolské 17 / SkAp 17

Skutky Apoštolské 18 / SkAp 18

Skutky Apoštolské 19 / SkAp 19

Skutky Apoštolské 20 / SkAp 20

Skutky Apoštolské 21 / SkAp 21

Skutky Apoštolské 22 / SkAp 22

Skutky Apoštolské 23 / SkAp 23

Skutky Apoštolské 24 / SkAp 24

Skutky Apoštolské 25 / SkAp 25

Skutky Apoštolské 26 / SkAp 26

Skutky Apoštolské 27 / SkAp 27

Skutky Apoštolské 28 / SkAp 28