Instagram
English
A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014
Skutky Apoštolské 5
1
Jakýsi muž však, jménem Ananias, se Sapfírou, svou ženou, prodal jmění
2
a z jeho ceny si kradmo ubral a o tom s ním věděla i [jeho] žena; i přinesl a k nohám apoštolů položil jakousi část.
3
Petr však řekl: Ananio, proč tvé srdce naplnil Satan, by ses pokusil obelhat Svatého Ducha a kradmo si ubral z ceny toho pozemku?
4
Když zůstával, nezůstával tobě, a i když byl prodán, ne byl v pravomoci tvé? Co to, že sis tuto věc ve svém srdci umínil? Zalhal jsi ne lidem, nýbrž Bohu.
5
A Ananias, slyše tato slova, padl a vypustil duši, a na všechny, kdo [toto] slyšeli, přišla veliká bázeň.
6
I vstali mladší muži, zabalili ho, vynesli a pohřbili.
7
A po odstupu asi tří hodin se stalo, že vstoupila jeho žena, nevědouc, co se stalo,
8
a Petr jí odpověděl: Řekni mi, zda jste ten pozemek dali za tolik? A ona řekla: Ano, za tolik.
9
A Petr k ní řekl: Co to, že mezi vámi bylo dohodnuto pokoušet Ducha PÁNĚ? Hle, nohy těch, kteří pohřbili tvého muže, jsou u dveří, i vynesou tě.
10
I padla okamžitě k jeho nohám a vypustila duši, a když ti mladíci vstoupili, našli ji mrtvou; i vynesli ji a pohřbili vedle jejího muže.
11
I přišla na celé shromáždění i na všechny, kteří o těchto věcech slyšeli, veliká bázeň;
12
a skrze ruce apoštolů se mezi lidem dělo mnoho znamení a zázraků (a všichni bývali jednomyslně v sloupové síni Šalomounově,
13
z ostatních se pak nikdo neodvažoval k nim připojovat, lid však je vyvyšoval
14
a Pánu bylo přidáváno více věřících než kdy jindy, zástupy mužů i žen),
15
takže po ulicích vynášeli a na ložích a nosítkách pokládali nemocné, aby, až Petr půjde, některého z nich byť i jen zastínil jeho stín.
16
A do Jerúsaléma se scházel i zástup z měst kolkolem a nosili nemocné a obtěžované od nečistých duchů; ti byli vesměs uzdravováni.
17
I povstal velekněz a všichni ti s ním, - to byla strana sadúceů, - a byli naplněni nevraživostí;
18
i položili na apoštoly ruce a vsadili je do obecní šatlavy.
19
Za noci však dveře toho vězení otevřel anděl PÁNĚ, i vyvedl je a řekl:
20
Ubírejte se, i postavte se a v CHRÁMĚ k lidu mluvte všechna slova tohoto života.
21
A uslyševše to, vstoupili okolo svítání do CHRÁMU a vyučovali. A když se dostavil velekněz a ti s ním, svolali radu a všechen kmetský sbor Israélových synů a poslali do věznice, by oni byli přivedeni;
22
a když se tam zřízenci dostavili, nenašli je ve vězení, i vrátili se zase a podali zprávu,
23
říkajíce: Shledali jsme věznici se vší bezpečností zamknutou a hlídače stojící u dveří, otevřevše však, nenašli jsme uvnitř nikoho.
24
A jak uslyšeli tato slova, byli i kněz i důstojník CHRÁMU i velekněží vzhledem k nim plni rozpaků, co z toho asi povstane.
25
I přišel kdosi a podal jim zprávu: Hle, ti muži, jež jste vsadili do vězení, jsou v CHRÁMĚ, stojíce a vyučujíce lid.
26
Tu důstojník s těmi zřízenci odešel a přivedl je, ne násilím, neboť se báli lidu, by nebyli ukamenováni;
27
a když je přivedli, postavili je v radě a velekněz se jich otázal,
28
pravě: Přísně jsme vám nakázali v tomto jménu nevyučovat, a hle, naplnili jste svou naukou Jerúsalém a zamýšlíte krev tohoto člověka uvalit na nás.
29
Petr však a apoštolové v odpověď řekli: Poslušnost nutno prokazovat raději Bohu než lidem.
30
Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, jehož vy jste pověšením na dřevo utratili -
31
toho Bůh jako vůdce a zachránce svou pravicí vyvýšil, by Israélovi dal pokání a odpuštění hříchů,
32
a [jeho] svědky stran těchto věcí jsme my a také Svatý Duch, jehož Bůh dal těm, kdo mu prokazují poslušnost.
33
Oni však, uslyševše to, byli sžíráni zlostí a uvažovali o jejich odpravení.
34
V radě však kdosi povstal, farizej jménem Gamaliél, učitel zákona ctěný vším lidem, a poručil ty lidi nakrátko vystrčit ven;
35
i řekl k nim: Muži israélští, dávejte při těchto lidech sami na sebe pozor, co hodláte podnikat.
36
Před těmito dny přece povstal Theudas, říkaje sám o sobě, že kýmsi je, a připojili se k němu muži v počtu asi čtyř set, a ten byl odpraven a všichni, kolik jich ho poslouchalo, byli rozprášeni a přišli vniveč.
37
Po něm ve dnech soupisu povstal Júdas, Galilejec, a stáhl za sebou [značně mnoho] lid[u]; zahynul i onen, a všichni, kolik jich ho poslouchalo, byli rozehnáni.
38
A nyní vám pravím: Odstupte od těchto lidí a nechejte je, protože je-li snad tento záměr nebo tato činnost původem z lidí, zhroutí se,
39
pakli však je původem z Boha, nebudete je moci potřít - aby snad ještě nebylo shledáno, že se přete s Bohem.
40
I dali si od něho říci, a přivolavše si apoštoly, zbili je a nakázali jim nemluvit ve jménu Ježíšově, i propustili je.
41
Tak se tedy oni ubírali z rady, radujíce se, že byli uznáni za hodny zneuctění pro to jméno.
42
A každý den v CHRÁMĚ i po domech bez přestání vyučovali a hlásali, blahou zvěst, že Ježíš je KRISTUS.
Skutky Apoštolské 5:1
Skutky Apoštolské 5:2
Skutky Apoštolské 5:3
Skutky Apoštolské 5:4
Skutky Apoštolské 5:5
Skutky Apoštolské 5:6
Skutky Apoštolské 5:7
Skutky Apoštolské 5:8
Skutky Apoštolské 5:9
Skutky Apoštolské 5:10
Skutky Apoštolské 5:11
Skutky Apoštolské 5:12
Skutky Apoštolské 5:13
Skutky Apoštolské 5:14
Skutky Apoštolské 5:15
Skutky Apoštolské 5:16
Skutky Apoštolské 5:17
Skutky Apoštolské 5:18
Skutky Apoštolské 5:19
Skutky Apoštolské 5:20
Skutky Apoštolské 5:21
Skutky Apoštolské 5:22
Skutky Apoštolské 5:23
Skutky Apoštolské 5:24
Skutky Apoštolské 5:25
Skutky Apoštolské 5:26
Skutky Apoštolské 5:27
Skutky Apoštolské 5:28
Skutky Apoštolské 5:29
Skutky Apoštolské 5:30
Skutky Apoštolské 5:31
Skutky Apoštolské 5:32
Skutky Apoštolské 5:33
Skutky Apoštolské 5:34
Skutky Apoštolské 5:35
Skutky Apoštolské 5:36
Skutky Apoštolské 5:37
Skutky Apoštolské 5:38
Skutky Apoštolské 5:39
Skutky Apoštolské 5:40
Skutky Apoštolské 5:41
Skutky Apoštolské 5:42
Skutky Apoštolské 1 / SkAp 1
Skutky Apoštolské 2 / SkAp 2
Skutky Apoštolské 3 / SkAp 3
Skutky Apoštolské 4 / SkAp 4
Skutky Apoštolské 5 / SkAp 5
Skutky Apoštolské 6 / SkAp 6
Skutky Apoštolské 7 / SkAp 7
Skutky Apoštolské 8 / SkAp 8
Skutky Apoštolské 9 / SkAp 9
Skutky Apoštolské 10 / SkAp 10
Skutky Apoštolské 11 / SkAp 11
Skutky Apoštolské 12 / SkAp 12
Skutky Apoštolské 13 / SkAp 13
Skutky Apoštolské 14 / SkAp 14
Skutky Apoštolské 15 / SkAp 15
Skutky Apoštolské 16 / SkAp 16
Skutky Apoštolské 17 / SkAp 17
Skutky Apoštolské 18 / SkAp 18
Skutky Apoštolské 19 / SkAp 19
Skutky Apoštolské 20 / SkAp 20
Skutky Apoštolské 21 / SkAp 21
Skutky Apoštolské 22 / SkAp 22
Skutky Apoštolské 23 / SkAp 23
Skutky Apoštolské 24 / SkAp 24
Skutky Apoštolské 25 / SkAp 25
Skutky Apoštolské 26 / SkAp 26
Skutky Apoštolské 27 / SkAp 27
Skutky Apoštolské 28 / SkAp 28