A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Skutky Apoštolské 171
A procestovavše Amfipoli a Apollónii, přišli do Thessaloniky, kde byla synagoga Židů,
2
a Pavel podle toho, co mu bylo obyčejem, k nim vešel a po tři soboty s nimi rozmlouval na základě Písem,
3
otvíraje je a dokládaje, že KRISTUS musel trpět a vstát zprostřed mrtvých, a že: KRISTUS je tento - Ježíš, jehož vám já zvěstuji.
4
I dali se někteří z nich přesvědčit a přidružili se k Pavlovi a Silovi, i veliké množství Boha uctívajících Řeků a nemálo z předních žen.
5
Židé však byli jati nevraživostí, i přibrali si jakési ničemné lidi z pouliční chátry a sehnali dav, i plnili město povykem; a přepadše Iasonův dům, hledali je, by je mohli přivést mezi shluklý lid.
6
A nenašedše je, vlekli Iasona a některé bratry před politarchy, volajíce: Tito, kteří obrátili svět naruby, přibyli i sem
7
a Iasón je přijal, a ti všichni jednají proti císařovým usnesením, neboť říkají, že je jiný Král, Ježíš.
8
A znepokojili dav i politarchy, když oni slyšeli tyto věci;
9
i vyžádali si od Iasona a ostatních záruku a propustili je.
10
Bratři však hned za noci odeslali Pavla a Silu do Beroie, a oni, přibyvše tam, chodili do synagogy Židů.
11
Tito Židé však byli ušlechtilejší než ti v Thessalonice, tací, že Boží slovo přijali se vší ochotou a denně zkoumali Písma, zdali se ty věci mají takto;
12
a tak z nich mnozí uvěřili, i z Řekyň, žen z vyšších kruhů, i nemálo mužů.
13
Jak však ti Židé z Thessaloniky zvěděli, že bylo Boží slovo od Pavla zvěstováno i v Beroii, přišli i tam a popouzeli davy;
14
a tu bratři Pavla ihned vypravili, by se ubíral směrem k moři, Silas však a Timotheos tam zůstávali nadále;
15
ti pak, kteří Pavla provázeli, ho zavedli až do Athén a odcházeli odtamtud, převzavše pro Silu a Timothea příkaz, aby k němu co nejrychleji přišli.
16
Když je však Pavel v Athénách vyčkával, byl v něm jeho duch bolestně drážděn, když pozoroval, jak to město je samá modla.
17
Tak tedy rozmlouval v synagoze s Židy a těmi, kdo uctívali Boha, a na tržišti každý den s těmi, kdo se naskytovali;
18
také však se s ním utkávali někteří z epikúrovských a stoických mudrců. A někteří říkali: Co asi tento mluvka chce povídat? A druzí: Zdá se, že je to zvěstovatel cizích božstev; protože [jim] hlásal blahou zvěst o Ježíšovi a opětovném vstání.
19
I chytili ho a zavedli na Areopag a pravili: Můžeme zvědět, jaká je tato nová nauka, od tebe hlásaná?
20
Vnášíš totiž do našich uší jakési udivující věci; chceme tedy zvědět, co tyto věci mají znamenat.
21
Všichni Athéňané totiž a mezi nimi pobývající cizinci trávili čas jedině povídáním a posloucháním něčeho stále novějšího.
22
A Pavel, postaviv se uprostřed Areopagu, děl: Muži athénští, po všech stránkách pozoruji, že jste nad jiné oddáni klanění božstvům.
23
Když jsem totiž tudy procházel a důkladně prohlížel předměty vašeho uctívání, přišel jsem i na oltářík, na němž bylo napsáno: Neznámému Bohu. Tohoto tedy, jehož uctíváte a neznáte, vám já zvěstuji.
24
Tento Bůh, jenž učinil svět a vše, co v něm je, ten, jsa Pán nebe i země, nebydlí v chrámech rukama zhotovených,
25
aniž se dává ošetřovat rukama lidí, jako by ještě něco potřeboval - dáváť sám život a dech a všechny věci všem.
26
I učinil z jedné krve všechny národy lidí, by bydleli na vší tváři země, a určil příslušná období a ohraničení jejich osídlení,
27
by Boha hledali, mohli-li by ho vůbec nějak nahmatat a najít, ač ovšem ani od jednoho z nás není daleko;
28
v něm přece žijeme a hýbáme se a jsme - jak řekli i někteří z básníků mezi vámi: Jsme přece i jeho potomstvo.
29
Jsme-li tedy v postavení Božího potomstva, nesmíme se domnívat, že to, co je Božské, je podobno zlatu nebo stříbru nebo kameni, ryteckému výtvoru zručnosti a důmyslu člověka.
30
Bůh tedy sice ty to časy neznalosti přehlédl, nyní však lidem velí, by se všichni všude káli,
31
protože ustanovil den, v němž obydlenou zemi hodlá v spravedlnosti soudit skrze muže, jehož určil; důkaz všem podal tím, že mu dal vstát zprostřed mrtvých.
32
A když uslyšeli o vstání mrtvých, tropili si někteří úštěpky a někteří zase řekli: Vyslechneme tě stran tohoto i podruhé.
33
Tak Pavel vyšel z jejich středu,
34
někteří lidé se však k němu připojili a uvěřili, mezi nimi i Dionysios, areopagita, a žena jménem Damaris a jiní s nimi.Skutky Apoštolské 17:1

Skutky Apoštolské 17:2

Skutky Apoštolské 17:3

Skutky Apoštolské 17:4

Skutky Apoštolské 17:5

Skutky Apoštolské 17:6

Skutky Apoštolské 17:7

Skutky Apoštolské 17:8

Skutky Apoštolské 17:9

Skutky Apoštolské 17:10

Skutky Apoštolské 17:11

Skutky Apoštolské 17:12

Skutky Apoštolské 17:13

Skutky Apoštolské 17:14

Skutky Apoštolské 17:15

Skutky Apoštolské 17:16

Skutky Apoštolské 17:17

Skutky Apoštolské 17:18

Skutky Apoštolské 17:19

Skutky Apoštolské 17:20

Skutky Apoštolské 17:21

Skutky Apoštolské 17:22

Skutky Apoštolské 17:23

Skutky Apoštolské 17:24

Skutky Apoštolské 17:25

Skutky Apoštolské 17:26

Skutky Apoštolské 17:27

Skutky Apoštolské 17:28

Skutky Apoštolské 17:29

Skutky Apoštolské 17:30

Skutky Apoštolské 17:31

Skutky Apoštolské 17:32

Skutky Apoštolské 17:33

Skutky Apoštolské 17:34Skutky Apoštolské 1 / SkAp 1

Skutky Apoštolské 2 / SkAp 2

Skutky Apoštolské 3 / SkAp 3

Skutky Apoštolské 4 / SkAp 4

Skutky Apoštolské 5 / SkAp 5

Skutky Apoštolské 6 / SkAp 6

Skutky Apoštolské 7 / SkAp 7

Skutky Apoštolské 8 / SkAp 8

Skutky Apoštolské 9 / SkAp 9

Skutky Apoštolské 10 / SkAp 10

Skutky Apoštolské 11 / SkAp 11

Skutky Apoštolské 12 / SkAp 12

Skutky Apoštolské 13 / SkAp 13

Skutky Apoštolské 14 / SkAp 14

Skutky Apoštolské 15 / SkAp 15

Skutky Apoštolské 16 / SkAp 16

Skutky Apoštolské 17 / SkAp 17

Skutky Apoštolské 18 / SkAp 18

Skutky Apoštolské 19 / SkAp 19

Skutky Apoštolské 20 / SkAp 20

Skutky Apoštolské 21 / SkAp 21

Skutky Apoštolské 22 / SkAp 22

Skutky Apoštolské 23 / SkAp 23

Skutky Apoštolské 24 / SkAp 24

Skutky Apoštolské 25 / SkAp 25

Skutky Apoštolské 26 / SkAp 26

Skutky Apoštolské 27 / SkAp 27

Skutky Apoštolské 28 / SkAp 28