A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Skutky Apoštolské 131
I byli v Antiochii ve shromáždění, jež tam bylo, proroci a učitelé: Barnabas i Simeón, jenž byl nazýván Niger, a Lucius, Kyréňan, i Manaén, soukojenec Héróda, tetrarchy, a Saul;
2
a když oni sloužili Pánu a postili se, řekl Svatý Duch: Nuže, oddělte mi Barnabu a Saula na tu činnost, k níž jsem si je povolal.
3
Tu je propustili, vykonavše půst a pomodlivše se a položivše na ně ruce;
4
a tak oni, byvše od Svatého Ducha vysláni, sešli do Seleukie a odtamtud odpluli na Kypr,
5
a přibyvše do Salaminy, zvěstovali v synagogách Židů Boží slovo. A měli i Jana jako pomocníka.
6
A prošedše celý ostrov až do Pafu, připadli na jakéhosi muže, kouzelníka, nepravého proroka, Žida, jehož jméno bylo Bariésús;
7
ten byl u prokonzula Sergia Pavla, chápavého muže. Ten si Barnabu a Saula přivolal a zatoužil uslyšet Boží slovo,
8
Elymas však, ten kouzelník, (tak se totiž jeho jméno překládá,) se stavěl proti nim, snaže se prokonzula od víry odvrátit.
9
Saul však - ten je také Pavel - byv naplněn Svatým Duchem, na něho upřel zrak a
10
řekl: Ó, ty, plný vší lsti a všeho darebáctví, synu ďáblův, nepříteli vší spravedlnosti, nepřestaneš převracet přímé cesty Páně?
11
A nyní, hle, je na tobě ruka Páně, i budeš na čas slepý a nebudeš vidět slunce. A okamžitě na něho padlo šero a tma, i hledal, chodě sem-tam, lidi, kteří by ho vodili za ruku.
12
Tu prokonzul, vida, co se stalo, uvěřil, jsa nad naukou Páně pln ohromení.
13
A Pavel a jeho společnost odrazili od Pafu a připluli do Pergy v Pamfylii; i oddělil se od nich Jan a vrátil se zpět do Jerúsaléma.
14
Oni však, prošedše územím od Pergy, přibyli do Antiochie v Pisidii; a sobotního dne vstoupili do synagogy a usedli.
15
A po čtení zákona a proroků k nim představení té synagogy odeslali vzkaz: Bratři, máte-li k lidu jaké slovo povzbuzení, mluvte.
16
A Pavel, povstav a pokynuv rukou, řekl: Israélovci a vy, kteří se bojíte Boha, poslyšte:
17
Bůh tohoto lidu Israélova si vyvolil naše otce a povýšil lid za pobytu v egyptské zemi, i vyvedl je z ní se vztyčenou paží
18
a po čas asi čtyřiceti let je láskyplně choval v pustině;
19
a zahladiv sedm národů v zemi Kanaanu, dal jejich zemi za dědictví jim.
20
A po těchto věcech jim do konce doby asi čtyř set a padesáti let dával soudce až po Samúéla, proroka,
21
a potom si vyprosili krále, i dal jim Bůh na čtyřicet let Saúla, syna Kisova, muže z kmene Benjamínova;
22
a když ho sesadil, způsobil, by jim jako král povstal David, jemuž také vydal svědectví a řekl: Našel jsem Davida Jessajova, muže podle mého srdce, jenž vykoná všechna má přání.
23
Z jeho semene Bůh podle příslibu přivedl Israélovi Zachránce, Ježíše;
24
před jeho nástupem předem vyhlásil Jan všemu Israélovu lidu křest pokání,
25
a když Jan plnil svůj běh, říkal: Kdo se domýšlíte, že já jsem? Nejsem to já, nýbrž hle, po mně přichází někdo, jehož nohou opánek nejsem hoden uvolnit.
26
Bratři, synové rodu Abrahamova, a ti mezi vámi, kteří se bojí Boha, slovo této záchrany bylo odesláno vám,
27
neboť ti, kteří bydlí v Jerúsalémě, i jejich vládcové, nepoznavše ho, vyplnili i hlasy proroků, - jež se čítají po všechny soboty, - tím, že ho soudili,
28
a ač neshledali žádné viny hodné smrti, vyprosili si od Piláta, by byl odpraven.
29
A jak dokonali všechny věci o něm napsané, sňali ho z dřeva a uložili do hrobky,
30
Bůh ho však zprostřed mrtvých vzkřísil
31
a on se po mnoho dní ukazoval těm, kteří s ním vystoupili z Galileje do Jerúsaléma; ti jsou nyní jeho svědky vůči lidu.
32
A my vám přinášíme blahou zvěst o příslibu, jehož se dostalo otcům,
33
že jej Bůh veskrze vyplnil nám, jejich dětem, tím, že dal povstat Ježíšovi, jak je i v druhém žalmu psáno: Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil.
34
Že však mu dal vstát zprostřed mrtvých, (nemělť se již vracet zpět ke zkáze,) řekl takto: Dám vám věrná milosrdenství Davidova;
35
proto i v jiném praví: Nedáš svému milosrdnému uvidět zkázu.
36
Nuže, David přece, poslouživ ve svém vlastním pokolení Božímu rozhodnutí, zesnul a byl přidán ke svým otcům a zkázu uviděl,
37
ten však, jehož Bůh vzkřísil, neuviděl zkázu.
38
Budiž vám tedy známo, bratři, že se vám skrze tohoto zvěstuje odpuštění hříchů;
39
a ode všech věcí, od nichž jste nemohli být ospravedlněni v Mojžíšově zákoně, dochází každý, kdo věří, ospravedlnění v něm.
40
Hleďte tedy, by na [vás] nepřišlo to, co je řečeno v prorocích:
41
Vizte, vy pohrdači, a podivte se a zanikněte, neboť ve vašich dnech dělám dílo já, dílo v něž nikterak neuvěříte, bude-li vám o něm kdo vypravovat.
42
A když oni vycházeli, prosili lidé, by k nim tato slova byla promluvena v další sobotu;
43
a když se synagoga rozešla, dali se mnozí ze Židů a Boha uctívajících přistoupilců za Pavlem a Barnabou a ti k nim mluvili a přesvědčovali je, by zůstávali při Boží milosti.
44
A příští soboty se téměř celé město sešlo poslechnout Boží slovo;
45
když však ty davy uviděli Židé, byli naplněni nevraživostí a odporovali, [odporujíce a] urážlivě mluvíce, těm věcem, jež říkal Pavel.
46
A Pavel a Barnabas se směle vyslovili a řekli: Bylo nutno, by Boží slovo bylo promluveno nejprve k vám; jelikož je však od sebe odstrkujete a sami sebe považujete za nehodné věčného života, hle, obracíme se k národům,
47
neboť nám Pán přikázal takto: Postavil jsem tě za světlo národů, bys byl k záchraně až na konec země.
48
A když to slyšeli lidé z národů, radovali se a oslavovali slovo Páně; a kolik jich bylo určeno k věčnému životu, uvěřili,
49
a slovo Páně se roznášelo po celém kraji.
50
Židé však poštvali ženy z vyšších kruhů, uctívající Boha, a přední muže města, a rozpoutali na Pavla a Barnabu pronásledování, i vyhnali je od svých hranic;
51
oni však na ně vytřásli prach svých nohou a šli do Ikonia.
52
A učedníci byli naplňováni radostí a Svatým Duchem.Skutky Apoštolské 13:1
Skutky Apoštolské 13:2
Skutky Apoštolské 13:3
Skutky Apoštolské 13:4
Skutky Apoštolské 13:5
Skutky Apoštolské 13:6
Skutky Apoštolské 13:7
Skutky Apoštolské 13:8
Skutky Apoštolské 13:9
Skutky Apoštolské 13:10
Skutky Apoštolské 13:11
Skutky Apoštolské 13:12
Skutky Apoštolské 13:13
Skutky Apoštolské 13:14
Skutky Apoštolské 13:15
Skutky Apoštolské 13:16
Skutky Apoštolské 13:17
Skutky Apoštolské 13:18
Skutky Apoštolské 13:19
Skutky Apoštolské 13:20
Skutky Apoštolské 13:21
Skutky Apoštolské 13:22
Skutky Apoštolské 13:23
Skutky Apoštolské 13:24
Skutky Apoštolské 13:25
Skutky Apoštolské 13:26
Skutky Apoštolské 13:27
Skutky Apoštolské 13:28
Skutky Apoštolské 13:29
Skutky Apoštolské 13:30
Skutky Apoštolské 13:31
Skutky Apoštolské 13:32
Skutky Apoštolské 13:33
Skutky Apoštolské 13:34
Skutky Apoštolské 13:35
Skutky Apoštolské 13:36
Skutky Apoštolské 13:37
Skutky Apoštolské 13:38
Skutky Apoštolské 13:39
Skutky Apoštolské 13:40
Skutky Apoštolské 13:41
Skutky Apoštolské 13:42
Skutky Apoštolské 13:43
Skutky Apoštolské 13:44
Skutky Apoštolské 13:45
Skutky Apoštolské 13:46
Skutky Apoštolské 13:47
Skutky Apoštolské 13:48
Skutky Apoštolské 13:49
Skutky Apoštolské 13:50
Skutky Apoštolské 13:51
Skutky Apoštolské 13:52


Skutky Apoštolské 1 / SkAp 1
Skutky Apoštolské 2 / SkAp 2
Skutky Apoštolské 3 / SkAp 3
Skutky Apoštolské 4 / SkAp 4
Skutky Apoštolské 5 / SkAp 5
Skutky Apoštolské 6 / SkAp 6
Skutky Apoštolské 7 / SkAp 7
Skutky Apoštolské 8 / SkAp 8
Skutky Apoštolské 9 / SkAp 9
Skutky Apoštolské 10 / SkAp 10
Skutky Apoštolské 11 / SkAp 11
Skutky Apoštolské 12 / SkAp 12
Skutky Apoštolské 13 / SkAp 13
Skutky Apoštolské 14 / SkAp 14
Skutky Apoštolské 15 / SkAp 15
Skutky Apoštolské 16 / SkAp 16
Skutky Apoštolské 17 / SkAp 17
Skutky Apoštolské 18 / SkAp 18
Skutky Apoštolské 19 / SkAp 19
Skutky Apoštolské 20 / SkAp 20
Skutky Apoštolské 21 / SkAp 21
Skutky Apoštolské 22 / SkAp 22
Skutky Apoštolské 23 / SkAp 23
Skutky Apoštolské 24 / SkAp 24
Skutky Apoštolské 25 / SkAp 25
Skutky Apoštolské 26 / SkAp 26
Skutky Apoštolské 27 / SkAp 27
Skutky Apoštolské 28 / SkAp 28