A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Lukáš 51
I stalo se, když se na něho tlačil dav, by slyšel Boží slovo, že on stál u jezera Gennésaretského;
2
i uviděl u toho jezera stát dvě lodi, rybáři však, sestoupivše z nich, oplachovali sítě.
3
I nastoupil do jedné z těch lodí, jež byla Šimonova, a jeho požádal, by zajel trochu od země; a usednuv, vyučoval davy z té lodi.
4
Jak však přestal mluvit, řekl k Šimonovi: Zajeď k hlubině a spusťte své sítě k zátahu.
5
A Šimon mu v odpověď řekl: Veliteli, nalopotili jsme se po celou noc a nechytili jsme nic, na tvé slovo však síť spustím.
6
I učinili to a shrnuli veliké množství ryb. A jejich síť se protrhávala.
7
I zamávali svým druhům, kteří byli v té jiné lodi, by připluli a pomohli jim; i připluli a naplnili obě lodi, takže se ponořovaly.
8
Šimon-Petr však, uzřev to, padl k Ježíšovým kolenům, pravě: Odejdi ode mne, protože jsem muž hříšný, Pane.
9
Jeho totiž, i všechny ty s ním, obchvátila hrůza nad tím zátahem ryb, jehož dosáhli,
10
a podobně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovy, kteří Šimonovi byli společníky. A Ježíš k Šimonovi řekl: Neboj se; od nynějška budeš lovit lidi.
11
A zavedše lodi k zemi, zanechali vše a vydali se za ním.
12
A když on byl v jednom z měst, stalo se, že hle, muž plný malomocenství; a uzřev Ježíše, padl na tvář a poprosil ho, pravě: Pane, chceš-li, můžeš mě očistit.
13
I vztáhl ruku, sáhl na něho a řekl: Chci, buď očištěn. A hned od něho malomocenství odešlo.
14
A on mu nakázal nikomu to neříkat; ale odejdi, ukaž se knězi a obětuj za své očištění podle toho, jak nařídil Mojžíš, na svědectví jim.
15
Zvěst o něm se však rozcházela stále více a početné davy se scházely, by poslouchaly a dávaly se uzdravovat od svých nemocí.
16
A on se uchyloval do ústraní v pustinách a modlil se.
17
A v jednom z těch dní se stalo, že on vyučoval, i seděli tam farizeové a učitelé zákona, kteří přišli z každé vsi Galileje a Júdska a z Jerúsaléma; a byla tam moc PÁNĚ k léčení jich.
18
A hle, muži nesoucí na loži člověka, jenž byl postižen ochrnutím; i snažili se ho vnést a položit před něho.
19
A když pro dav nenašli cestu, jakou by ho vnesli, vystoupili na střechu a skrze tašky ho s lůžkem dostali dolů doprostřed před Ježíše.
20
A vida jejich víru, řekl: Člověče, tvé hříchy jsou ti odpuštěny.
21
A ti písmaři a ti farizeové počali přemýšlet a říkali: Kdo je tento, jenž vyslovuje rouhání? Kdo může odpouštět hříchy, leč jediný Bůh?
22
Ježíš však, rozpoznav jejich přemýšlení, k nim v odpověď řekl: Co v svých srdcích přemýšlíte?
23
Co je snadnější? Říci: tvé hříchy jsou ti odpuštěny, či říci: vstávej a choď?
24
Ale abyste věděli, že Syn člověka pravomoc má na zemi odpouštět hříchy - řekl tomu postiženému ochrnutím: Tobě pravím: Vstávej, zvedni své lůžko a ubírej se do svého domu.
25
A okamžitě se přede všemi postavil, zvedl to, na čem ležel, a odešel do svého domu, oslavuje Boha.
26
A všechny pojal úžas, i oslavovali Boha a byli naplněni bázní a říkali: Dnes jsme uviděli neobyčejné věci.
27
A po těchto věcech vyšel a zpozoroval dávkového výběrčího jménem Levi, sedícího při dávkové pokladně, a řekl mu: Pojď za mnou.
28
I opustil vše, vstal a vydal se za ním.
29
A ten Levi mu ve svém domě uspořádal velkolepé pohoštění; a dávkových výběrčích a dalších, kteří s nimi leželi u stolu, byl početný dav.
30
A jejich písmaři a farizeové reptali proti jeho učedníkům, říkajíce: Proč jídáte a pijete s dávkovými výběrčími a hříšníky?
31
A Ježíš k nim v odpověď řekl: Lékaře nemají zapotřebí ti, kdo se těší dobrému zdraví, nýbrž ti, kdo se mají zle.
32
Nepřišel jsem povolávat spravedlivé, nýbrž hříšníky k pokání.
33
A oni k němu řekli: Proč se učedníci Janovi postívají zhusta a konávají prosby, podobně i učedníci farizeů, tvoji však jídají a pijí?
34
A on k nim řekl: Což můžete syny svatební síně přimět, by se postili, zatímco je ženich s nimi?
35
Přijdou však i dni, kdy od nich bude ženich odtržen; tehdy se v oněch dnech postit budou.
36
A také k nim pronášel přirovnání: Nikdo nepřikládá záplatu [z ] nového šatu na šat starý, jinak i ten nový rozřeže, ani se záplata, jež je z nového, nebude se starým shodovat.
37
A nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak to mladé víno měchy potrhá a samo se vylije i měchy se zničí;
38
nýbrž mladé víno nutno dávat do nových měchů a oboje se spolu uchraňuje.
39
A nikdo, kdo pil staré, o mladé [hned] nestojí, neboť říká: Staré je lahodnější.Lukáš 5:1
Lukáš 5:2
Lukáš 5:3
Lukáš 5:4
Lukáš 5:5
Lukáš 5:6
Lukáš 5:7
Lukáš 5:8
Lukáš 5:9
Lukáš 5:10
Lukáš 5:11
Lukáš 5:12
Lukáš 5:13
Lukáš 5:14
Lukáš 5:15
Lukáš 5:16
Lukáš 5:17
Lukáš 5:18
Lukáš 5:19
Lukáš 5:20
Lukáš 5:21
Lukáš 5:22
Lukáš 5:23
Lukáš 5:24
Lukáš 5:25
Lukáš 5:26
Lukáš 5:27
Lukáš 5:28
Lukáš 5:29
Lukáš 5:30
Lukáš 5:31
Lukáš 5:32
Lukáš 5:33
Lukáš 5:34
Lukáš 5:35
Lukáš 5:36
Lukáš 5:37
Lukáš 5:38
Lukáš 5:39


Lukáš 1 / Luk 1
Lukáš 2 / Luk 2
Lukáš 3 / Luk 3
Lukáš 4 / Luk 4
Lukáš 5 / Luk 5
Lukáš 6 / Luk 6
Lukáš 7 / Luk 7
Lukáš 8 / Luk 8
Lukáš 9 / Luk 9
Lukáš 10 / Luk 10
Lukáš 11 / Luk 11
Lukáš 12 / Luk 12
Lukáš 13 / Luk 13
Lukáš 14 / Luk 14
Lukáš 15 / Luk 15
Lukáš 16 / Luk 16
Lukáš 17 / Luk 17
Lukáš 18 / Luk 18
Lukáš 19 / Luk 19
Lukáš 20 / Luk 20
Lukáš 21 / Luk 21
Lukáš 22 / Luk 22
Lukáš 23 / Luk 23
Lukáš 24 / Luk 24